Home Икономика ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В МАРКЕТИНГА 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В МАРКЕТИНГА 1 ПДФ Печат Е-мейл

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В МАРКЕТИНГА

Пълният списък на основните понятия в маркетинга се състои от десетки термини. Сред тях се от-деля групата на основополага-щите понятия в маркетинга: нуж-ди, потребности, търсене, про-дукт, обмен, сделка, пазар и ма-ркетинг.

-  Нуждата е усещане на човека, на група хора или на общес-твото като гряло за липса на не-що в следните аспекти:

=физиологически (биологически) - храна, облекло, безопасност и др.;

=социални - духовна близост, влияние, привързаност;

=личностни - знания, умения;

=подбудителна мотивация към избора на алтернативни дейст-вия - да удовлетворим нуждата или да се стремим да я подтис-нем.

Задачата на маркетинга е да от-крие и идентифицира човешките нужди и да разкрие възможнос-тите за тяхното удовлетворява-не.

- Потребността е осъзната нужда.

Потребностите съществуват обективно, независимо дали ин-дивидът усеща и осъзнава кон-кретната потребност в конкрет-ния момент.

Потребностите произтичат една от друга, те са свързани в сложни причинно-следствени връзки, което не бива да се подценява при тяхното изучаване. Затова задачата на мар-кетинга по отношение на потреб-ностите е да изследва връзките между тях, тенденциите на тях-ното изменение, да разкрие ла-тентните потребности и да ги пре-върне в осъзнати и желани от пот-ребителите, като по този начин раз шири пазарните възможности на компанията.

- Желание (предпочитание)

В маркетинга желанието се свърз-ва с правото и възможността на потребителя за избор на начини-те, по които може да удовлетво-рява съответната потребност. Този избор зависи от предпочи-танията, вкусовете, познанията и други характеристики, произти-чащи от културното равнище и личността на индивида. Желани-ята не са формирани веднъж за-винаги, те се променят под влия-ние на социалната среда, образо-ването, възрастта, модата, изме-ненията на доходите и т.н. Зада-чата на маркетинга по отноше-ние на желанието е да формира у потребителите предпочитание към задоволяване на съответна-та потребност по определен на-чин.

- Търсене

На практика под търсене се раз бира платежоспособното търсе-не, оценяването в количествено отношение като обем на въз-можните продажби в пари или натура. Търсенето се формира под влияние на много фактори. Някои от тях действат системно и те са обект на изследване и прогнозиране с помощта на ста-тистически, математически и со циологически методи. Други фа-ктори са със случаен характер и тяхното влияние не може да бъде прогнозирано достатъчно точно.

- Продукт

Продукт е всичко, което може да се използва за удовлетворява-не на потребности или желания. Значението на физическите про-дукти не е толкова в притежава-нето им, колкото в използването на услугите им. Ние използваме услугите и на други средства – хора, места, дейности, организации, идеи.

Разработвайки и продавайки физически предмети или нео-сезаеми услуги, преуспяващите фирми съсредоточават внима-нието си не върху самия про-дукт, а върху увеличаване на възможностите си да предлагат това, което действително може да удовлетвори потребностите и желанията на потребителите. Въпросът не е в това какви про-дукти се пускат на пазара, а в това - за удовлетворяването на какви потребности те са пред-назначени.

-  Стойност, ценност

Как потребителите правят своя избор измежду множество про-

дукти, които биха могли да за-доволят дадена потребност. В самото начало потребителят оценява предоставените от про-дуктите възможности да удов-летворяват определената потре-бност. Продуктът, получил най-висок рейтинг (оценка) се въз-приема като най-полезен.

Стойността е преценката на клиента за цялостната възмож-ност на продукта да задоволи неговите потребности.

Но тъй като всеки продукт е свързан с разход (цената, която клиентът трябва да плати), пот-ребителят ще направи своят из-бор, преценявайки стойността и цената на продукта. Той ще из-бере продукта, който му носи най-голяма стойност за една па-рична единица, следовтелно – то ва е единството между цена и по лезност. Придобиването на про-дукт с най-голяма полезност оз-начава да се откажем от мно-жество други полезни продук-ти. Следователно за стимулира-не на търсенето трябва да се обезпечи високо качество и уни-кални характеристики на про-дукта, а така също да се създаде имидж, увеличаващ неговата сто-йност или позволяващ да се на-мали цената му.

- Размяна, сделка

Размяната е една от четирите начина (самозадоволяване, по принуда, чрез просия, чрез раз-мяна), чрез които хората се сдо-биват с желания продукт.

Размяната се определя кате акт на получаване на желания про-дукт от някого чрез предлагане на нещо друго в замяна.

За да се осъществи размяната трябша да са и зпълнени следните условия:

да има поне две страни;

всяка страна да има нещо, ко-ето би имало стойност за дру-гата;

всяка страна да е способна да осъществи комуникация и дос-тавка;

всяка страна да е свободна да приеме или отхвърли предложе-нието;

всяка страна да вярва, че е уместно и желателно да се за-нимава с другата.

При наличието на тези условия има потенциална възможност за размяна. Дали размяната в дей-ствителност ще се осъществи, зависи от това, дали двете страни ще се споразумеят за условията. Ако се постигне споразумение, казваме, че е сключена сделка (Транзакция).

Сделката е търговия на стойно-сти между две договарящи се страни.

Сделката се обезпечава чрез договор, като тя има няколко измерения:

поне две стойностни неща;

договорени условия;

време на споразумението;

място на споразумението.

-  Пазар

Пазарът се състои от всички по-тенциални клиенти, имащи оп-ределена потребност или жела-ние и които искат и са в състо-яние да осъществят размяна с цел да задоволят тази потреб-ност или желание.

Специалистите по маркетинг определят продавачите като ин-дустрия, а купувачите - като па-зар.

- Маркетинг

Ф. Котлър определя маркетин-гът като човешка дейност, ко-ято се извършва по отношение на пазарите за осъществяване на потенциални размени с цел удовлетворяване на човешки потребности и желания. Ако ед-ната страна е по-активна от другата в тъсене на размяна, ние наричаме първата – спе-циалист по маркетинг, а втората – предполагаем клиент.

Специалист по маркетинг е то-зи, който търси ресурси от друг човек и е съгласен да предложи нещо стоностно в замяна. Спе-циалистът по маркетинг търси реакция от другата страна: или да продаде или да купи нещо, т.е. специалистът по маркетинг може да е и продавач и купувач.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG