Home Икономика ХАРАКТЕРСТИКА НА ЕФЕКТИВНИЯ МЕНИДЖЪР

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ХАРАКТЕРСТИКА НА ЕФЕКТИВНИЯ МЕНИДЖЪР ПДФ Печат Е-мейл

ХАРАКТЕРСТИКА НА ЕФЕКТИВНИЯ МЕНИДЖЪР

Както стана дума, тези качества на успешния мениджър се появяват при използването на мениджърските умения и при изпълнението на мениджърските роли. В специализираната литература се сочат следните основни мениджърски умения:

 • Технически умения. Обхващат способността да се използват и прилагат специализирани знания, техники, ресурси и опит в мениджърската дейност.
 • Човешки умения. Способността да се работи с хора, да бъдат те разбирани и мотивирани – както индивидуално, така и в група. Доколкото мениджърите вършат работата си чрез другите хора, тези умения в сферата на човешките отношения отразяват техните лидерски качества.

Концептуални умения. Интелектуална способност да се анализират и диагностицират сложни ситуации, да се вземат решения и да се избират алтернативи.  Cпособност да види цялостната картина на организацията, връзките между детайлите,

да отсее важните за бизнеса позиции, да обвърже отделните елементи, така че да се постигне общата цел.

ü                   Желанието да се управлява

Основната характеристика на управлението  е, че мениджърите постигат резултати чрез други хора и че мястото за управленска работа е организацията. Това се свързва с няколко неща: благоприятно отношение към властта; желание да се конкурираш; да се откроиш от другите в групата и най-вече чувство за отговорност. В този смисъл въпросници е развил Джон Майнър, които измерват здравината на отношенията. Той е открил, че тезо които дават имат високи резултати по всяка тема, е обичайно да изберат мениджмънта като кариера и следователно да постигнат ефективност в кариерата.

ü                   Способност за наблюдение

Това е важна променлива, различаваща ефективние от неефективните мениджъри. Ефетивният мениджмънт включва приложението на точни тактики за наблюдение. Ефективните мениджъри би трябвало да разпознават и прилагат съответните елементи от  всеки от подходите на управление, отогворни са за променящите се условия и могат да мотивират хората.

Подготвяйки се за темата попаднах на много интерстна статия, излагаща тезата, че се измерват десет на брой мениджърски роли. Като за всеки тип роля се определят по три важни и характерни мениджърски компетенции както следват:

мениджърски роли от “Мислещ тип”
Трите мениджърски роли от “Мислещ тип”

Мениджърска роля #1: “Стратег”

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Определяне на цели
 • Определяне на стратегия
 • Определяне на структура и ресурси

Мениджърска роля #2: Наблюдател

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Събиране на информация
 • Анализиране на информация
 • Предаване на информация

Мениджърска роля #3: Иноватор

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Проактивност
 • Креативно мислене
 • Управление на промяната

 Мениджърски роли от “Правещ тип”

Трите мениджърски роли от “Правещ тип”

Мениджърска роля #4: Директор

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Изграждане и поддържане на властна позиция
 • Делегиране
 • Даване и получаване на обратна връзка

Мениджърска роля #5: Координатор

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Оперативно планиране
 • Организиране
 • Контрол

Мениджърска роля #6: Мотиватор

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Мотивация чрез работните места
 • Мотивация чрез справедлива оценка
 • Мотивация чрез справедливо възнаграждение

Мениджърски роли от “Чувстващ тип”

Трите мениджърски роли от “Чувстващ тип”

Мениджърска роля #7: Наставник

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Разбиране на чувствата и поведението на служителите
 • Междуличностна комуникация
 • Развитие на служителите

Мениджърска роля #8: Помощник

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Изграждане на атмосфера на екипност
 • Вземане на решения
 • Управление на конфликтите

Мениджърска роля #9: Посредник

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Договаряне и осигуряване на съпричастие сред преките подчинени
 • Договаряне и осигуряване на съпричастие сред хора и групи от хора (отдели) вътре в компанията
 • Договаряне и осигуряване на съпричастие сред хора и групи от хора извън компанията

Десетата, централна мениджърска роля

Мениджърската роля “Автонавигатор”

Мениджърска роля #10: Автонавигатор

Мениджърски компетенции, присъщи за тази роля:

 • Управление на личната пригодност
 • Управление на личната мотивация
 • Управление на личния стрес, в т.ч. и управление на времето

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG