Home Икономика СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ ПДФ Печат Е-мейл

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ

1. Що е стратегия

Стратегията най-общо се дефинира като рамка, описваща пътищата за постигането на целите, при отчитане на състоянието и измененията във външната и вътрешната среда на организацията. В това определение се съдържат две важни характеристики на стратегията.

-                                                                Първо, стратегията е свързана с избора на пътища за постигане на целите. „Определянето на целите и изборът на стратегии е единен процес. На практика това са две взаимно прониикнати и органически свързани дейности между , които не може да има граници. Принципът е: за реализирането на всяка цел се разработва стратегия, която дава отговор на въпроса-как, по какъв начин ще се реализира съответната цел”.

-                                                                Второ, разработването на стратегии и обвързването им с целите във всички случаи трябва да бъде съобразено със състоянието и тенденциите във външната и вътрешната среда, и особено-с ресурсите на организацията. На тази основа стратегията се превръща в база за разработването на плановете на организацията.

В процеса на планиране разработването на системата от стратегии е разположено между анализа на състоянието и плана за действие. От това разположение могат да се извлекат и някои от основните изисквания предявявани към системата от стратегии:

ü                   да се основава на добро разбиране за съвременното състояние и за факторите на развитието, да бъде формулирана на база на анализа, респективно да отразява основните проблеми и нужди, т.е. да бъде подходяща или уместна и да може да окаже реално въздействие върху процесите на развитие във фирмата;

ü                   да очертава цялостно и последователно посоката на развитие, т.е. да бъде цялостна, последователна, логична и вътрешно непротиворечива и добре обяснена;

ü                   да служи като основа за разработване на плана за действие и за вземането на конкретни решения по отношение на действията, т.е. да бъде ясно дефинирана, ориентирана към действие, реалистична и осъществима;

ü                   да бъде споделена, да се приема от всички включени в процеса на планиране и още по- широко от всички заинтересовани (критичен фактор за изготвянето на плана за действие и последващото му изпълнение).

2. Видове стратегии - равнища на стратегически избор

От гледна точка на стратегическото управление могат да се очертаят три основни равнища на стратегията:

Корпоративната стратегия представлява модел на поведение на цялата фирма, включително отделните бизнес единици. Тя трябва да отговаря на следните изисквания:

ü                         Да отразява в дълбочина фирмата, потребителите, настоящите и потенциални конкуренти;

ü                         Да представя ясно взаимовръзката между отделните съставни звена на фирмата, като формулира общи споделяни цели;

ü                         Ясно да посочва източниците на ефективност и неефективност във фирмата;

ü                         Да определя базисни конкурентни предимства, които трябва да се използват общо от всички бизнес единици във фирмата;

ü                         Да посочи ясни правила за добиване и управление на ресурси;

ü                         Да играе мотивираща роля за всички най- важни външни и вътрешни стейкхолдъри.

В процеса на разработване на корпоративна стратегия, изключително важно е мениджърите на фирмата да отчетат влиянието на типа бизнес среда, в която се работи.

Бизнес стратегията изразява модела на поведение, който следва отделната бизнес единица в рамките на фирмата. Тя трябва да произтича от корпоративната стратегия и да се съобразява с основните й изисквания, но същевременно трябва да има и достатъчно свобода при определянето на този тип стратегия. Най-общо корпоративните стратегии се обособяват в три вида:

ü                                                                                     стратегия на растеж;

ü                                                                   стратегия на консолидация;

ü                                                                   стратегия на напускане на бизнеса.

В тази връзка, съответните бизнес стратегии трябва да отчитат общо избраните пътища като цяло. Основният въпрос, чийто отговор трябва да се търси е как най – добре да бъдат задоволени потребностите на целевата група, която обслужва фирмата, така че да се реализира общата корпоративна стратегия.

Функционални стратегии Те играят поддържаща роля и са насочени към определяне на най-важните проблеми, които трябва да се решават на функционално равнище, но изискват стратегическо решение.

Същите обхващат отделните, значими аспекти на бизнеса и следователно са по-конкретни и специфични. Те спомагат за реализирането на корпоративната цел и подцелите. Най-често те са свързани с области, като финанси, маркетинг, операционна дейност, контрол на качеството, информационни системи, управление на човешките ресурси. Обикновено се разработват по-конкретно и детайлно две до три функционални стратегии, които са с най-важна роля за постигане на стратегиите от по-високо равнище – бизнес и корпоративно. За повече подробности за маркетингова функционална стратегия - виж Приложение 1. За детайли по останалите функционални стратегии - виж Каменов Д. “Стратегическо бизнес планиране”.

Всяка система от стратегии трябва да бъде адекватна на организацията, за която ще работи. При големи фирми определено ще се търси система, която включва и трите равнища – обща корпоративна стратегия + бизнес стратегии за всички бизнес единици+функционални стратегии за приоритетните области.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG