Home Химия СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ ПДФ Печат Е-мейл

СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ

Свързващи материали се наричат минерални­те и органичните вещества, които се използу­ват в строителството за закрепване частите на дадена сграда в единно цяло.

Най-старите строежи от тухли историците отнасят към III - II хилядолетие пр.н.е.

Следователно такава е възрастта и на най-древните свързващи материали — без тях от тухли не може да се направи монолитна стена. И не само от тухли — от какъвто и да е строителен материал, включително бетон и железобетон.

Най-широко се използуват свързващи материали, получени от минерални суровини. Така например един от най-известните свър­зващи материали е строителният гипс, който се получава от гипсовия камък - природен калциев сулфат CaSО4.2H2О. Той се раздробява и нагрява до 140 - 190 °С. При това част от кристалната вода се изпаря­ва, гипсът се превръща в печен гипс (алаба­стър) CaSO4.0,5H2O. Смесен с вода, гипсови­ят прах започва жадно да поглъща водата и отново да се превръща в дихидрат. При това полутечната маса се втвърдява, като съединява детайлите от твърдите строителни материали. Но гипсът не е достатъчно здрав и поради това се прилага ограничено. Основен свързващ материал днес е портландциментът, който е изобретен още през първата четвърт на XIX в.

Главните компоненти на цимента са варовик СаСО3 и глина. След разтрошава-нето им те се смесват (обикновено с вода) и се насочват към въртяща се пещ, в различ­ните зони на която се поддържат температури от 200 до 1450 °С. При нагряването от суро­вините се отделят водата, въглеродният двуокис и летливите примеси. След премина­ване през зоните на подгряване и декарбонизиране (освобождаване от въглерода по реакцията СаСО3 СаО + СО2) в пещта се образува смес от четири окиса: СаО, SiО2, Аl2O3 и Fe2O3, които встъпват помеж­ду си в твърдо фазови химични реакции при температура 400 °С и по-висока. В резул­тат на тези реакции става образуване на минералите на цимента, от които главните са алит 3CaO.SiO2 и белит 2CaO.SiO2. От тях предимно се състоят гранулите на клинкера — крайния продукт, който се получа­ва във въртящите се пещи на циментовото производство. Охладеният клинкер се раз­дробява до най-фин прах: най-ясно изразени свойства на свързващи материали притежават само частиците цимент с размери под 40 m. От тези частици се приготвят и циментовото тесто, и бетонната маса, които са способни да се втвърдяват под действието на вода. „Хидравличните свойства на циментите — пише Д. И. Менделеев — се определят от това, че в тях се съдържат варовиково-глиноземни съединения, които могат да се съединяват с водата и да образуват хидра­ти, които от вода не се променят." Времето за втвърдяване на минералните свързващи материали, които се използуват днес, е от 45 min до 12 h след смесването с вода. Но това е само първият стадий на образуване на новите кристали. Техните промени — физични и химични — ще продължават още дълго време: напълно втвърден е циментът само  в  отдавна построените съоръжения.

Минералните свързващи материали, в това число и циментите, биват различни по състав и свойства. Не е еднаква здравината на циментовия камък, който се образува от различни марки и качества цимент. Най-важната характеристика на циментовия ка­мък е границата на якост на натиск — тя определя марката на цимента: 100,. . . , 500,. ..,900 kg/cm2.

Почти 80% от всички свързващи материа­ли, които се използуват в съвременното строителство, са цимент и материали на негова основа. Мащабите на производството на цимент са измежду най-важните показате­ли за икономическото развитие на една страна. От средата на 60-те години Съветски­ят съюз е на първо място в света по произ­водство на цимент.

Наред с минералните свързващи материали съвременното строителство широко употре­бява и органични — битуми и асфалти, които се получават от тежките фракции при преработването на нефта, и уплътняващи материали (херметици), които се приготвят на основата на някои синтетични полимери. Херметиците, както показва и самото им название, се използуват за подобряване херметизацията на различни части на здания и съоръжения.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG