Home Химия ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПДФ Печат Е-мейл

ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Това е специално оборудвано помещение за провеждане на експерименти и химични анализи.

Химически лаборатории има в училищата и във висшите химически учебни заведения, а също и в тези ВУЗ, където се подготвят инженери, медицински работници, кримина­листи, специалисти за селското стопанство. Химията е проникнала в много отрасли на народното стопанство и е необходима на най-различни специалисти.

Химическите лаборатории са основното звено на многобройните научноизследовател­ски институти. Лаборатории има във всички химически и металургични заводи, в пред­приятията на леката, хранителната и на дру­ги промишлености, в някои селскостопански обединения.

Когато човек влиза в химическа лабора­тория, струва му се, че е попаднал в болни­ца: същите фаянсови плочки по стените, хо­рата са с бели или тъмни престилки, нався­къде има шишета с течности и прахове, спе­цифична миризма. Тази прилика не е само външна: и в болницата, и в химическата лаборатория са необходими чистота, точност и акуратност в работата.

Във всяка лаборатория може да се видят камини, в които се провеждат опити със силно миришещи или с опасни вещества. Лабораторните маси са специални — покри­ти отгоре с устойчиви на химикали плочки от керамика или от поливинилхлорид, за да не се разваля повърхността им при попадане на агресивни вещества. С помощта на разно­образни метални стативи и държатели (щип­ки и муфи) може от стъклени детайли бързо да се сглоби апаратура за дестилация на ниско кипяща течност, за да бъде пречистена. В банки от тъмни стъкла се пазят реактивите, които могат да се разложат от действието на светлината. Електрически котлони със закрит нагревател и пясъчни бани се използуват за нагряване на реакционните смеси. В чекме­джетата и шкафчетата на лабораторните маси се пазят най-различни стандартни стък­лени колби — плоскодънни и облодънни, хладници със змеевик и с топки, мерителни цилиндри, чаши, пипети, епруветки и други химични съдове от обикновено и от специал­но стъкло, което издържа нагряване на от­крит пламък.

Стъклото е най-разпространеният материал за изготвяне на лабораторни съдове. То е прозрачно, има висока твърдост и е устойчи­во на действието на повечето химични реаген­ти. Често при сглобяването на лабораторна апаратура от стъкло се налага да се споят отделни части, да се извият съединителни тръбички. Студентите химици трябва да са запознати със стъклодувните работи, но по-сложните стъклодувни операции се извършват от специалисти. В лабораториите намира ши­роко приложение и порцеланът — от него са направени чаши, хаванчета за стриване на твърди вещества, корпуси на филтри, шпатули, изолиращи елементи на електрочасти и др. Гумени тръби служат за подаване на студена и топла вода към термостати и хладници. В

лабораторията трябва винаги да има разно­образни гумени и коркови запушалки с раз­лични размери, също както и устройство за пробиване на отверстия в тях.

От полимерните материали в химически­те лаборатории най-често се използуват поли­етилен и флуоропласти, тъй като те имат ви­сока устойчивост на действието на агресивни вещества. Флуоропластите запазват своята ви­сока химична устойчивост до температура 300 °С. От тях се правят уплътнения, а също се изрязват различни детайли на приборите. Полиетиленът е по-малко термоустойчив — той се размеква при температура около 100 °С, освен това химичната му устойчи­вост е много по-малка. Но полиетиленът е значително по-достъпен и по-евтин от флуоро­пластите. В лабораторната практика широко се употребяват тръби, торбички, чувалчета от полиетилен.

Лабораторните маси са свързани със студе­на и топла вода, газ за горелките, електри­чество. Понякога по специални тръби се по­дават кислород, азот, водород и други газове от бутилки, които в съответствие с изисква­нията на техниката на безопасността са раз­положени вън от лабораторията или сградата.

В лабораторията има апаратура за полу­чаване на дестилирана вода и съд за нейното пазене.

Запалимите течни вещества (органичните разтворители) и разяждащите реактиви (ки­селини и алкални основи) се пазят в специал­ни стъклени бутилки, които се поставят в затворени метални шкафове. Леснолетливите вещества се пазят в специален хладилник.

Лабораторни везни, сушилня за съдовете и вакуум сушилня с вакуум помпа за бързо изсушаване на твърди вещества може да се видят почти във всяка лаборатория.

На химическите маси е удобно да се ра­боти, но не е удобно да се пише и чете. А за­писването на резултатите от измерванията и на плановете за опитите е задължително. За тази цел в лабораторията има и обикновени писалищни маси, бюра. Тук е и етажер­ката с различните справочници по химия. Всеки химик има картотека с научните пу­бликации по темата, върху която работи. Изобщо повечето химици са акуратни, на това ги приучава работата с разнообразни вещества и точността, която е необходима при постановката на експеримента, при провеждането на анализа. Всички банки, колби, шишета, епруветки с вещества са винаги внимателно надписани и номерирани.

Съвременната химия е толкова разнооб­разна, че универсални химически лаборато­рии съществуват само в училищата. Всички други лаборатории са специализирани. Често пъти това може да се определи по тяхното оборудване. В аналитичните лаборатории се правят анализи на веществата. Тук може да се видят бюрети с разтвори за титруване, вез­ни, различни апарати за физикохимичен ана­лиз: хроматографи, спектрофотометри и др.

Всеки един от тези сложни и обемисти физикохимични апарати като електронен микроскоп, ултрацентрофуга или гелхроматограф за анализ на полимери се поставя в отделно помещение.

В лабораториите по синтез химиците провеждат реакции и в колби, и в сложни метални апаратури, които са снабдени с раз­лични измерителни и регистриращи устройст­ва. Такива апаратури са необходими за изу­чаването на бързи реакции: горене, процеси в газова фаза, при дълбок вакуум и при високо налягане, при повишена температура. Поради това за работа в лабораториите се допускат хора, които са запознати с инструк­циите по техника на безопасността. Във всяка лаборатория има средства за борба при не­щастни случаи: аптечка за първа помощ, противогази, пожарогасители, пясък. В много случаи по време на работа химикът е длъжен да си поставя гумени ръкавици и защитна маска.

За основните правила при практическата работа по химия може да се прочете в ста­тията Техника на безопасността в лабора­торията.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG