Home Химия ХИМИКЪТ И НЕГОВАТА ПРОФЕСИЯ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ХИМИКЪТ И НЕГОВАТА ПРОФЕСИЯ ПДФ Печат Е-мейл

ХИМИКЪТ И НЕГОВАТА ПРОФЕСИЯ

Всяка година първата неделя на месец май се отбелязва като Ден на химика. Чий е този празник? Кого поздравяват и честват на този ден?

. . . Отдавна е минало времето, когато за своите нужди човек използвал природни­те вещества без предварителна преработка. Сега само малка част от природните минерал­ни, растителни и животински вещества се използува непосредствено от хората. Основната маса продукти и материали, необходими във всекидневния живот, се приготвят изкуствено, т. е. преработват се.

Строителните материали — цимент, тухли, стъкло — се произвеждат в заводите от природни силикати. За получаването на големи и постоянни добиви на зърно, зелен­чуци и плодове са необходими минерални торове, химични средства за защита на расте­нията. Транспортът, оборудването на заводи­те и фабриките са немислими без съществува­нето на промишленост, която да произвежда черни и цветни метали и техни сплави. Гори­вата за автомобилите и самолетите се произ­веждат от нефта. Важно значение за народно­то стопанство и за бита има производството на продукти на органичния синтез: въглево­дороди, алкохоли, алдехиди, киселини и т. н., производството на полимерни материали, пластмаси и синтетични смоли, химични влакна, каучук и изделия от него и т. н. Така че съществуват много производства, в основата на които са химични превръщания, — това са химичните производ­ства.

На свой ред химичните производства се обединяват в отрасли на промишлеността: химическа, нефтохимическа, багрилна, лако­ва, фармацевтична, промишленост на стро­ителните материали и др.

Независимо от високата степен на механи­зация и автоматизация в химичните произ­водства работят хиляди хора: лаборанти и апаратчици, инженери и техници, икономис­ти и технолози.

Изследователите, които са избрали химия­та за своя професия, изучават веществата и техните превръщания. За да се получи ново вещество, за да се забележи ново свой­ство, за да се открие нова химична реакция, са необходими знание и умение. Необходимо е ориентиране в най-важните понятия и закони на химията. Да се обяснят и разберат механизмите на химичните процеси и явления не е възможно, без да се привлекат физични­те и математическите представи.

Но овладяването на теорията съвсем не е достатъчно, за да стане човек истински химик професионалист. Също така важно е умението грамотно и смислено да се поста­ви химичният експеримент. Да се сглоби сложен прибор съвсем не е лека работа.

Както се вижда, съвременният химик трябва много да знае и да умее. Необходимо е постоянно да се учи, за да бъде на съвремен­ното равнище на стремително развиващото се познание.

Химията е помогнала да се разкрият много тайни на материята, но и колко много неизучено остава за бъдещите поколения химици.

. . . Химиците подробно са изучили свой­ствата на повечето химични елементи, които са известни днес, и много от тези свойства са намерили практическо приложение. Учени­те считат, че в бъдеще ще успеят да синтези­рат елементи с много големи поредни номера и с помощта на електронноизчислителни машини преценяват строежа на атомите и най-важните свойства на такива „свръх-елементи".

Химиците са съумели „да свържат" азота от въздуха и с това са направили гигантска услуга на човешката практика: на основата на амоняка и азотните окиси се произвежда огромно количество необходими вещества и продукти.

Дълго време се е предполагало, че при много ниски температури не са възможни химични взаимодействия. Но по теоретичен път химиците са предвидили и експеримен­тално са доказали обратното: дори при тем­ператури, близки до абсолютната нула, могат да протичат химични реакции. Това откритие позволява по друг начин да се разглежда и въпросът за възникването на живото ве­щество в космическото пространство.

Това са само няколко примера, които показват колко увлекателна е работата на химиците изследователи и колко голяма е нейната практическа стойност.

Химията играе важна роля в ускорява­нето на научно-техническия прогрес, в успеш­ното изпълняване на народностопанските пла­нове. С нарастването на нейната роля все повече нарастват важността и значението на химическите професии.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG