Home Химия ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ ПДФ Печат Е-мейл

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Използуването на химичните свойства на веществата за производството на материални блага е познато от най-дълбока древност, но тогава то било съвсем ограничено. Броят на продуктите, получавани по химичен път, е бил незначителен. До втората половина на XIX в. в по-напредналите страни са произ­веждани само някои видове киселини, осно­ви и соли — предимно неорганични съедине­ния, лекарствени препарати и др., използу­вани като спомагателни продукти в съвсем ограничен брой области. Химическо про­мишлено производство не е съществувало. С развитието на материалното производство нараства ролята на химията, стимулира се развитието на химическата наука и възниква необходимостта от промишлено получаване на химически продукти и изделия за задо­воляване нуждите на потребителите.

В края на XIX и началото на XX в. се поставят основите на химическата промиш­леност и се утвърждава нейната водеща роля в материалното производство за ускорено икономическо развитие.

Химическата промишленост се обособява като отрасъл, в който чрез прилагане пре­димно на химични методи на преработване на природните суровини се получават разно­образни продукти и изделия.

Промишлената реализация на научните постижения в областта на полимерната химия през 20-те и 30-те години на XX в. бележи нов етап в развитието на химическата про­мишленост. Полимерите се превръщат в ис­тински суровинен източник, осигуряващ производството на нови видове материали.

Днес химическата промишленост е един от главните производители на суровини и материали в големи количества, които се използуват в леката и тежката промишле­ност, в строителството и селското стопанство. Животът на съвременния човек е немислим без пластмасите и химичните влакна, без синтетичните каучуци и нефтопродуктите (горива и смазочни материали), без мине­ралните торове и калцинираната сода. Син­тетичните миещи и почистващи средства, парфюмерийно-козметичните и лекарствени­те препарати широко навлязоха в нашия живот.

Химизацията на народното стопанство е основен фактор за повишаване ефективност­та на материалното производство. С прила­гането на химичните процеси и технологии и използуването на химичните продукти и из­делия се постига икономия на дефицитни природни суровини, намаляват се капитал­ните вложения за производството и се повишава производителността на труда.

Съоръжения за преработване на нефт

Химиза­цията позволява с по-малко разходи за производството да се произвежда повече продукция и по-пълно да се задоволяват потребностите на хората.

Химическата промишленост на България е сравнително нов отрасъл и до 1950 г. почти няма практическо значение за икономиката на страната. През 50-те години са изградени първите заводи за производство на неорга­нични продукти — минерални торове, кисе­лини, сода и др.

Огромна крачка в развитието на химичес­ката промишленост в България е направена в началото на 60-те години, когато са изгра­дени първите нефтопреработвателни инстала­ции. На тяхна основа през 1965 — 1970 г. се разви нефтохимията и основният органичен синтез. Изграждат се заводи за производ­ство на пластмаси, синтетичен каучук, химич­ни влакна и др.

Развитието на химическата промишленост през 70-те години е насочено към изгражда­нето на нови големи мощности, комплекто вани с високопроизводителни агрегати и тех­нологични линии, по-важни от които са но­вите заводи за калцинирана сода и минерал­ни торове в Девня и новият нефтохимически комплекс в Бургас.

През осмата петилетка продължава из­граждането на материално-техническата база на нашата химическа промишленост чрез модернизация и реконструкция на съществу­ващите и изграждане на нови инсталации. Внедряват се нови процеси и технологии за дълбочинно преработване на основните суро­вини и производство на нови продукти и изделия.

Производството на основните химически продукти и изделия в България през 1950 — 1985 г. е показано в таблицата.

Химическата промишленост на България ще продължи да се развива в съответствие с прогресивните тенденции на развитие на хи­мическата промишленост в света и в бъдеще ще съдейства за техническото и техноло­гичното обновление на другите отрасли за постигане целите на обществено-икономичес­кото развитие и ще прави живота на хората по-лек и по-приятен.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG