Home Психология Типова учебна програма_ Работа с компютри и информационни технологии за I IV клас в рамките на СИП

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Типова учебна програма_ Работа с компютри и информационни технологии за I IV клас в рамките на СИП ПДФ Печат Е-мейл

Типова учебна програма:

“Работа с компютри и информационни технологии” за I – IV клас

в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението

Част I: Общи положения

Обучението по информационни технологии в началното училище цели приобщаване на децата към компютърната култура, която се явява съществена част от съвременната техническа култура на човека. Тук ние разглеждаме компютъра не просто като инструмент, нито само като средство, а като интелектуално предизвикателство, защото точно с това си качество той е най-привликателен за децата. Обучението по информационни технологии предлага една нова, нетрадицонна среда, която провокира знанията, уменията и въображението им с богатите възможности за разнообразни дейности, за реализиране на всякакви проекти, за изпробване на варианти, за търсене на нови подходи, стратегии и решения.

Работата с компютри в началния курс трябва да осигури безопасно, безпроблемно и смислено навлизане на децата в света на модерните технологии. Тя е първи етап в цялостния процес на обучение по информационни технологии в българското училище. Като такава тя трябва да даде първоначална представа на детето за функционалната специфика и възможности на съвременните компютърни системи. Трябва да формира положително емоционално отношение и желание за работа с компютъра. В този смисъл обучението е насочено към подпомагане цялостното развитие на детската личност, а не към придобиването на конкретни “професионални” умения.

С настоящата учебна програма се определят целите и задачите на обучението по информационни технологии в началния курс, условията, при които могат да се изучават информационните технологии, формите на обучение, изискванията към процеса на обучение и основните модули, около които се построява учебната програма.

Основна цел на обучението по информационни технологии в началния курс:

Учениците да придобият първоначални познания и умения за работа с компютърни системи.

Цели:

 1. Да могат да разпознават компютърна система и идентифицират основните й компоненти.
 2. Да знаят функционалната специфика на основните компоненти на компютърната система.
 3. Да могат да възприемат, търсят, извличат и съхраняват различен тип информация.
 4. Да могат да създават и обработват компютърен документ.

Задачи:

 1. Да се формира положителна емоционална нагласа у учениците и познавателен интерес към работата с компютърни системи.
 2. Да се изградят начални умения и навици за правилна употреба на компютърната техника.
 3. Да усвоят определен алгоритъм на работа с компютърна система.
 4. Да добият представа за възможностите и различните сфери на приложение на компютърните системи.
 5. Да умеят да си поставят цели и да реализират собствени проекти като приемат активна и творческа роля при работата с компютър.
 6. Да могат да използват компютъра в контекста на обичайни и специфични, характерни за възрастта, дейности.
 7. Да се благоприятства развитието на познавателни умения: планиране и структуриране на дейността; търсене и използване на информация; вземане на решения чрез разнообразие от дейности, подходи и инструменти за разрешаване на проблеми от различни области и свободна експериментаторска работа, направлявана и подпомагана от учителя.

Част II: Условия, форми и изисквания за провеждане на обучение по информационни технологии в началното училище

 1. Условия, при които се провежда обучението по информационни технологии.
 2. Изисквания към преподавателя, провеждащ обучението:

¨       Да познава основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика: монитор, клавиатура, компютър, мишка, принтер, дискови носители и да умее да оперира свободно с тях.

¨       Да знае и прилага нормативните документи, свързани с безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия.

¨       Да умее да работи свободно в компютърна среда с графичен потребителски интерфейс (Windows, MAC OS): с програмни групи, прозорци и настройки за основни характеристики на средата.

¨       Да работи свободно с файловата система (създаване, търсене, запис, копиране и преместване на файлове).

¨       Да познава и работи с основните възможности на приложенията (програмните продукти), които ще се използват в процеса на обучение.

2. Изисквания към техниката и продуктите, които се използват в процеса на обучение:

¨       В процеса на обучение да се използват продукти, за които съответното учебно заведение притежава законно право за използване.

¨       Минималната компютърна конфигурация за провеждане на обучението: процесор от клас PC 386 и по-висок или MAC, 4 MB RAM, 3,5" флопи дисково устройство, 14“ цветен монитор с карта SVGA, 256 цвята, принтер, твърд диск (локален или мрежов) с достатъчен капацитет.

¨       Препоръчителна компютърна конфигурация: Pentium 166 MHz, 16 MB RAM, 1 MB видео карта, 16 милиона цвята, 3,5" флопи дисково устройство, компакт дисково устройство, мултимедийна конфигурация (звукова карта, микрофон, тонколони), 15“ цветен монитор, цветен принтер, твърд диск (локален или мрежов) с достатъчен капацитет.

¨       Задължително е наличието на защитен екран, ако мониторът не отговаря на MPRII стандарта.

¨       Наличие на графична потребителска среда (Windows, MAC OS). Не се допуска обучение в ДОС среда.

3. Изисквания към помещението и броя на учениците:

¨       Минимален брой работни места – 7

¨       Общият брой на учениците да не надвишава два пъти броя на работните места.

¨       Помещението, в което се провеждат занятията трябва да отговаря на санитарно-хигиенните норми, посочени в Наредба №9 на МЗ, Държавен вестник, бр. 46 от 1994 г.

II.                   Форми на обучение по информационни технологии

Обучението се провежда в групи по интереси при целодневна форма на обучение или в СИП, при спазване на изискванията на  Наредба №5 на МОН, за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 1. Обучението по тази учебна програма е предназначено за учениците от първи до четвърти клас.
 2. Седмичният брой на часовете е 1 или 2 по решение на педагогическия съвет, в зависимост от възрастта и при спазване на изискванията на Приложение №2 на Наредба №9 на МЗ, Държавен вестник, бр. 46 от 1994 г.
 3. Обучението се осъществява по разработена от преподавателя и утвърдена от директора на училището учебна програма, която се базира на настоящата типова учебна програма.
 4. Изборът на модули и теми се определя в зависимост от възрастовите особенности и интереси на децата, както и от конкретните цели, които си поставя преподавателят.
 5. Училищните учебни програми по отделните модули имат същите цели на обучението и трябва да гарантират постигането от всеки ученик на изходното равнище на знания и умения, посочени в настоящата типова учебна програма.

III.                 Изисквания към начина на провеждане на занятията

¨       Основен подход в процеса на обучение с компютър в началния курс е проектно-ориентираният подход.

 • При него работата на учениците е организирана около даден проект. При реализирането на този проект, се осъществяват различни по тип дейности, заложени в предлаганата учебна програма.
 • Желателно е поставената за реализация задача да има за краен резултат явен продукт и да бъде по възможност постижима в рамките на един учебен час или няколко (при проекти, свързани с модулите “Работа с анимация и видео” и “Комбиниране на различни типове информация в едно цяло”).
 • Водещо е подпомагането на цялостното развитие на детето. Овладяването на инструментариума не трябва да бъде самоцелно, а да се постига в контекста на конкретни дейности.
 • Проектите трябва да са основават на личния опит и значими събития от живота на децата. Практическите задачи, поставени пред учениците при работа по дадена тема, трябва да са съобразени с тяхното възрастово и познавателно равнище, както и с вече достигнатото ниво на знания и умения за работа с компютърна система.

¨       В рамките на един учебен час активната работа с компютърна система не трябва да надвишава посочените стойности в Приложение 2, на Наредба №9 на МЗ (ДВ, бр.46 от 1994г.), за максимална продължителност на работата на учениците с персонални компютри.

¨       По време на часа е желателно учениците да бъдат насърчавани да работят в екипи по дадени проекти. В началният етап на обучение преподавателят може да разпределя задачите за реализация между членовете на екипа. По-късно това разпределение се осъществява от самите деца.

Смисъл на основните използвани термини:

Компютър - устройство за обработка на информация с многофункционално приложение.

Монитор - устройство за визуализиране на информация.

Клавиатура и мишка - устройства за въвеждане на информация.

Принтер - устройство за визуализиране и разпространение на информация върху хартия.

Дисков носител (преносим или фиксиран) - устройство за  съхранение и разпространение на информация (дискети, компакт диск, твърд диск и други).

Дисково устройство – устройство за запис и четене от дисков носител.

Компютърна система – съвкупност от компютър, монитор, клавиатура, мишка, принтер и дисково устройство.

Компютърна конфигурация – описание на технологичните параметри на компютърната система.

Графична информация – изображение, съставено от точки с различен или еднакъв цвят.

Текстова информация – последователност от букви, цифри, препинателни знаци и други символи, въведени от клавиатурата.

Анимация – последователност от рисувани графични изображения, които се сменят през определен интервал. Всяко отделно графично изображение се нарича кадър.

Компютърен документ – съвкупност от различни или еднотипни видове информация, която може да бъде именувана и съхранена като едно цяло на дисков носител.

Проект – задача, предполагаща извършването на една или няколко дейности, които водят до предварително зададен краен резултат. Дейността във всеки учебен час е организирана около работата върху един такъв проект. Крайният резултат от тази дейност наричаме продукт.

Приложно-ориентирани програми (приложения, приложен софтуер) – компютърни програми, предназначени за решаване на задачи от дадена област (компютърната система се използва като инструмент).

Част III: Основни модули, около които се построява учебната програма

Модул 1:    Овладяване на компютърната система (задължителен)

Модул 2:    Работа с графична информация (задължителен, 8-10 часа)

Модул 3:    Работа с текстова информация (задължителен, 6-8 часа)

Модул 4:    Работа със звукова информация (избираем, 2-4 часа)

Модул 5:    Работа с анимация и видео (избираем, 3-5 часа)

Модул 6:    Комбиниране на различни типове информация в едно цяло (задължителен, 10-15 часа)

Модул 7:    Работа с приложно-ориентирани програми (избираем)

Модул 8:    Основни информационни дейности (задължителен, 2 часа)

Учебната програма се формира на базата на задължителните модули 1, 2, 3, 6 и 8 от типовата учебна програма. Към тях може да се добавят теми от избираемите модули по преценка на преподавателя. Модулите от 2 до 7 са свързани с реализирането на основни дейности при работа с компютърни системи. Модул 1 и Модул 8 се различават от останалите по своята цел, учебно съдържание и организация на работа. Модул 1 е насочен към овладяване на средствата за работа с компютърна система, а модул 8 – към придобиване на представи и практически умения, свързани с основните информационни дейности. Ето защо, работата върху тях се осъществява в процеса на изпълнение на конкретни практически задачи от другите модули. Базовото изходно равнище при тези модули се постига поетапно, чрез натрупване и усъвършенстване на знания и умения през цялата учебната година. Работата на учениците по Модул 1 и Модул 8 се оценява от преподавателя при наблюдение изпълнението на различни задачи по проекти през учебните часове. При нито един от модулите не се допуска провеждането на часове изцяло в лекционна форма. При построяване на учебната програма от преподавателя, се използват само част от дадените в учебното съдържание примерни теми на отделните модули. Учителят се съобразява с възрастовите особенности, интересите на децата, наличието на подходящи компютърни програми и изходното равнище на знания и умения, което трябва да постигне.

В програмата се предлагат две основни групи програмни продукти, които да се използват в процеса на обучение. Първата съдържа специално разработени приложения, работещи в средата Comenius Logo, а втората – независими, самостоятелни програми и приложения.

Comenius Logo е специализирана среда, подходяща и за обучение на малки деца под Windows. Диалогът с потребителя се осъществява на български език. Тя притежава съвременни мултимедийни елементи, което дава възможност всички дейности, заложени в отделните модули да бъдат реализирани в единна среда. Това облекчава работата и на преподавателя, и на учениците с компютъра, тъй като се използва еднотипен инструментариум. Българският вариант на средата е разработен в катедра “Информационни технологии” на ФМИ – СУ, към нея е създаден богат набор от ресурсни материали, които са достъпни от WWW сайт на адрес:  http://iea.fmi.uni-sofia.bg/value/. Средата Comenius Logo се разпространява в България от Виртех ООД, п.к. 466, София 1000, тел. 890-277, 6256-511.

При втората група, една част от програмите са сервизни на самия Windows, докато останалите са приложения на различни разработчици. Те не са адаптирани на български език. Всяка от тях е организирана по различен начин и притежава различна функционална специфика, която трябва да се познава добре от преподавателя. Основна част от тези програми е достъпна от WWW сайт на адрес, който може да бъде получен в РИ на МОН.

При разработване на учебната програма всеки преподавател трябва да реши, коя от двете групи програмни продукти ще използва в обучението. За училища, които използват компютри, базирани на МАС платформа, се съставя учебна програма по същите теми, дадени в посочените по-долу модули, но с подходящи компютърни програми за постигане на целите и съобразени с възрастта на децата.

Модул 1:           Овладяване на компютърната система (задължителен)

Цел: Учениците да получат основни знания за отделните компоненти на една компютърна система, тяхното предназначение и практически умения за работа с тях.

Общи положения: Този модул е задължителен. Всички дейности, свързани с овладяване на основните компоненти на компютърната система, се осъществяват в процеса на работа по проекти при другите модули от предлаганата учебна програма. Знанията и уменията за тях се разширяват, затвърдяват и обогатяват в този процес. Предлаганото учебно съдържание за модула е построено около дейности, които се реализират при работа в другите модули. Ето защо, тук се предлага списък на модулите, а не примерни теми. Преподавателят сам трябва да прецени при коя тема върху кой вид дейност ще акцентува. Придобиването на умения се постига постепенно, чрез работа по проекти с различна трудност. Редуват се по-елементарни проекти, при които се набляга върху усвояването на инструментариума, с по-сложни, при които водещо е максимално реализиране на първоначалната идея. Овладяването на работата с отделните компоненти на компютърната система, става чрез решаване на конкретни практически задачи от другите модули, а не чрез последователност от механични упражнения. Не се допуска извеждане на обучението по модула в самостоятелни учебни единици.

Учебно съдържание:

Учебно познавателни и практически дейности

 

 

Модули, при които се овладяват дейностите

Допълнителни програми (software), които могат да се използват

 

 

В средата Comenius Logo

Прил. прогр. под Windows

Работа с мишка

влачене

щракане

пускане

Работа с графична информация

Работа с текстова информация

Работа със звукова информация

Работа с анимация и видео

Комбиниране на различни типове информация в едно цяло

Работа с приложно-ориентирани програми

Square, Cat, Banica, Frogs

C_and_F,

Symetry, Prolet

Koleda

KidGames

Ski Free

Animated MATH

Sticks

Blocks

Vinegame

Работа с клавиатура

Работа с текстова информация

Комбиниране на различни типове информация в едно цяло

Работа с приложно-ориентирани програми

Snake

Besenica

Eater

Tyke Type

Animated Beginning Typing

Hangman

Работа с принтер

Работа с графична информация

Работа с текстова информация

Комбиниране на различни типове информация в едно цяло

 

 

Работа с дисков носител

Работа с графична информация

Работа с текстова информация

Работа със звукова информация

Работа с анимация и видео

Комбиниране на различни типове информация в едно цяло

Работа с приложно-ориентирани програми

 

 

Изходно равнище на знанията и уменията.

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да разпознават основните компоненти на компютърната система (мишка, клавиатура, монитор, принтер).
 2. Да знаят какво е конкретното предназначение на всеки един от тях.
 3. Да владеят основните действия при работа с мишка: правилна постановка на ръката; движение на мишката; щракане с произволен бутон; влачене и пускане.
 4. Да познават и използват по предназначение клавишите със специални функции (Enter, Esc, Space, клавиши за придвижване, клавиши за регистри – CapsLock, Shift).
 5. Да могат да въвеждат свободно буквена, цифрова и символна информация. (Да използват по предназначение цифровия блок на клавиатурата).
 6. Да могат да съхраняват и извличат информация от дисков носител.
 7. Да могат да разпечатват информация на принтер.
 8. Да спазват изискванията за безопасна работа с компютърна система.
 9. Да придобият увереност и усещане за компетентност при работа с компютърна система.

Обяснителни бележки: Изходното равнище се постига чрез работата по другите модули. Дейностите, свързани с него, се реализират като част от процеса на работа върху проекти. Частта от модула, свързана с овладяването на мишката, е задължителна за изучаване преди всички останали модули. Тя осигурява основни знания и умения, необходими за нормална работа с компютърни системи с графичен потребителски интерфейс. Необходимото учебно време за постигане на основните цели, свързани с овладяване на мишката, е не повече от 2 учебни часа.

Модул 2:           Работа с графична информация (задължителен)

Цел: Учениците да получат първоначална представа за възможностите на компютъра като средство за визуализиране и създаване на графични изображения и да овладеят основни умения за обработка на графична информация.

Общи положения: Този модул е задължител за изучаване. Първата дейност, при която децата създават собствен продукт, е рисуването. Това я прави особено подходяща за реализиране на целите, заложени в настоящата учебна програма, при която проектно-ориентираният подход е основен. Работата с различни цветове, линии, форми и готови изображения изгражда умения за комбиниране и вариативност, развива естетически усет и стимулира детското мислене и въображение.

Учебно съдържание:

 

Учебно познавателни и практически дейности

 

 

Примерни теми

Примерни компютърни програми и приложения

 

 

В средата Comenius Logo под Windows

Приложни програми под Windows

Оцветяване

Основни геометрични форми

Мозайка

Декоративна украса на битови предмети (глинени съдове, черга, кукерска маска)

Човешко лице

Човешка фигура

Пейзаж

Paint

KidGames

Stamp

Picture

Magic Crayon

Конструиране

Тапет от повтарящи се елементи

Къщи и сгради

Превозни средства

Стилизирани фигури на животни и хора

Merlin

Konstruc

Clip IT

Обработване

Заб: Подходящи са всички теми, използвани при другите дейности, в които има възможност за надграждане и / или промяна на отделни елементи. Например: добавяне или промяна формата на: носа, очите, косата, устата при човешко лице; врати, прозорци, покриви на сгради; листа, цветове, стъбла на цветя

Merlin

Paint

Image Editor

Crayola Art Studio

Създаване

Топки и балони

Геометрични форми

Цветя

Къщи

Дървета

Слънце, луна, звезди, облаци, дъжд, сняг

Пейзаж

Merlin

Paint

Image Editor

Paint Brush

Комбиниране

Моята стая

Моята улица

Моят град

В зоопарка

В магазина

Коледна елха

Merlin

Stamp

TextPaint

Clip IT

Crayola Art Studio

MS Publisher

Изходно равнище на знанията и уменията. В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да могат да работят с различни цветове, както и да конструират собствени, като използват комбинация от основните цветове (RGB палитра).
 2. Да използват различен вид на контура при рисуване.
 3. Да използват инструменти за изтриване, запълване и рисуване със свободна ръка.
 4. Да създават графични изображения чрез конструирането им от елементи.
 5. Да могат да съхраняват, зареждат и отпечатват графични изображения.
 6. Да търсят и откриват варианти за пространствено, графично и цветово разнообразие при създаване на изображения.
 7. Да могат да предлагат собствени теми и идеи за проекти и да ги реализират чрез средствата, които изучават.

Обяснителни бележки: Този модул е първият, при който се реализират проекти. Преди него учениците трябва да са запознати с частта от модула “Овладяване на компютърната система”, отнасяща се до работа с мишка.

Препоръчително е при изучаването на модула да се спазва следната последователност от дейности за усвояване:

 • Оцветяване на контурни изображения, като се използват библиотеки от изображения (Clipart);
 • Конструиране на графични изображения чрез използване на готови елементи;
 • Обработване на създадени графични изображения чрез промяна на техни цветове и контури;
 • Създаване на собствени графични изображения по определена тематика;
 • Комбиниране на няколко графични изображения в едно цяло.

В процеса на работа върху тези дейности продължава обучението по модул “Овладяване на компютърната система”, като се акцентува върху действия, извършвани с мишката. Препоръчително е при усвояването на дейностите оцветяване и конструиране преподавателят да има предварително подготовен набор от изображения, които да бъдат практически лесно достъпни за учениците. При работа с този модул учениците се запознават за първи път с извличане, съхраняване и разпространяване на графична информация чрез използване на принтер и / или дисков носител.

Желателно е в подбора на конкретните теми, организацията и осъществяването на учебния процес да се включи и преподавател по изобразително изкуство. Обучението по модула се осъществява в рамките на 8 до 10 учебни часа.

Модул 3:           Работа с текстова информация (задължителен)

Цел: Учениците да придобият първоначална представа за възможностите на компютърната система да работи с текстова информация и да формират елементарни умения за въвеждане, оформяне и отпечатване на текст.

Общи положения: Този модул е задължителен за изучаване. Работата по него естествено подпомага реализирането на една от основните цели на обучението в началното училище, свързана с ограмотяване на учениците. Той осигурява възможност за упражняване на основните дейности – четене, писане, проверка и редактиране на текст в една по-интересна среда, която мотивира децата за по-продължителна и целенасочена работа. При работа с текстова информация на кирилица, се препоръчва използването на  клавиатурна подредба по стандарт BDS. Ако липсват символи на клавиатурата за тази подредба, преподавателят трябва да ги постави. Препоръчително е символите за латиница и кирилица върху клавиатурата да са с различен цвят.

Учебно съдържание:

 

Учебно познавателни и практически дейности

 

 

Примерни теми

Примерни компютърни програми и приложения

 

 

В средата Comenius Logo

Приложни програми под Windows

Въвеждане на символи чрез посочване с мишката

Заб: при наличие на подходящ софтуер

Игра за сравняване на букви и подреждане по азбучен ред

Игра за попълване на липсващи букви

Игра на бесеница

Конструиране на дума чрез избор и подредба на букви

Vezna

Besenica

TextPaint

KidGames

Hangman

Character Map

Въвеждане на символи от клавиатурата

Въвеждане на цифри

Въвеждане на гласни и съгласни букви

Въвеждане на срички (имена на ноти)

Въвеждане имена на предмети, животни и хора (използване на главни букви)

Въвеждане на адрес и телефонен номер

Построяване на просто и сложно изречение с използване на препинателни знаци

Въвеждане на кратък тематичен текст: под диктовка; чрез преписване; съчинение.

ABC

Text Paint

Write

Word Pad

Запознаване с основни характеристики на символите:

Цвят размер

 

 

 

 

 

 

Вид на изчертаване (стил)

Шрифт

Изписване на една и съща дума с различен цвят

Използване на цвета като средство за характеристика (слънце – жълто, небе – синьо) или класификация на думи (думи- предмети, думи-действия, думи-признаци в различни цветове)

 

Заб: използват се същите теми и:

Собствено, бащино и фамилно име

Изготвяне на списък

Съобщение или обява

Покана (за рожден ден, концерт, среща)

Визитка с текстова информация

TextPaint

 

Write

Word Pad

Обработка

Изтриване

 

 

Вмъкване

Превръщане на думи от множествено в единствено число (мъже–мъж; коне–кон)

Получаване на нови думи (топка-топ; полет-поле)

Получаване на нови думи (пет-плет; мак-мрак)

Преобразуване на думи чрез замяна на букви (първи-върви; жаба-баба; цар-бар)

Проверка и коригиране на правописа при изречение и кратък текст

TextPaint

 

Write

Word Pad

Изходно равнище на знанията и уменията.

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да умеят да въвеждат текстова информация от клавиатурата (отделни думи и изречения).
 2. Да познават основните характеристики на символите (шрифт, размер, вид на изчертаване, цвят) и да умеят да ги променят.
 3. Да умеят да придвижват текстовия курсор в различни части от текста, използвайки мишка и клавиатура.
 4. Да владеят обработката на текст на ниво изтриване и вмъкване на отделни символи.
 5. Да могат да съхраняват, да зареждат и отпечатват текстова информация.
 6. Да осъзнават и оценяват важността на правилното писане (правописа) и естетичното оформяне на текста.

Обяснителни бележки:

Този модул е необходим с оглед на това, че знанията и уменията, които учениците придобиват могат да се използват активно при модула “Комбиниране на различни типове информация в едно цяло”. Работата с текстова информация се използва във всички модули, свързани с реализирането на дейностите съхраняване и извличане на даден тип информация.

Препоръчително е при изучаването на модула да се спазва следната последователност от дейности:

 • Въвеждане на символи чрез посочване с мишката;
 • Въвеждане на символи от клавиатурата в различни регистри и/или азбуки;
 • Запознаване с основни характеристики на символите (шрифт, размер, вид на изчертаване, цвят);
 • Обработка на символи чрез: изтриване на един или няколко; вмъкване между, пред, или след последователност от символи.

Дейностите, описани по-горе, се реализират най-успешно чрез въвеждането на кратък смислен текст (чрез диктовка) и коригиране на грешките, получени при въвеждането на текста. За овладяването на поставените в този модул цели може да се използват знания, придобити по Родна реч (например, оцветяване на всички глаголи във въведения текст). По този начин се дава възможност за интегриране с учебното съдържание по Родна реч и пренасяне на знания и умения при решаване на традиционни задачи от тази предметна област с нетрадиционни средства. При разглеждане на темите, свързани с характеристиките на символите, се използват комбинации, основаващи се на вече усвоените знания и умения и новите елементи за часа. Така например темата “Въвеждане на думи” се разработва неколкократно, като в началото децата изписват думи с различен цвят, след това думи с различен цвят и размер, а по-късно – думи с различен цвят, размер и шрифт. При работата по този модул е желателно проверката на въведената текстова информация да се извършва от самите деца на разменни начала. Търсенето, откриването и коригирането на чужди грешки ще подпомогне изграждането на критерии за правописа в българския език и умението за правилно построяване и изказ на мисълта.

: В процеса на работа върху описаните по-горе дейности продължава обучението по модула “Овладяване на компютърната система”, като се акцентува върху действия извършвани с клавиатура.

Обучението по модула се осъществява в рамките на 6 до 8 учебни часа.

Модул 4:           Работа със звукова информация (избираем)

Цел: Учениците да се запознаят с възможностите на компютъра да възпроизвежда и генерира звук.

Общи положения: Този модул не е задължителен. Препоръчва се изучаването му да става след втори клас и при наличието на подходяща компютърна конфигурация (звукова карта и евентуално микрофон). Модулът е подходящ за ученици с изявени интереси в областта на музиката. Пеенето и говора, като вид дейности, са дълбоко присъщи на човека. Чрез тях от най-ранна възраст детето получава възможност за публична изява и одобрение от околните. Акцентът при работа със звукова информация трябва да бъде поставен върху творческото експериментиране с основните характеристики на звука, с цел по-пълното им разбиране и използване от обучаемите, както и възможностите за записване и възпроизвеждане на собствени изпълнения (при наличието на микрофон).

Учебно съдържание:

 

Учебно познавателни и практически дейности

 

 

Примерни теми

Примерни компютърни програми и приложения

 

 

В средата Comenius Logo

Прил. Прогр. под Windows

Възпроизвеждане на звук от високоговорител

Възпроизвеждане на позната на децата мелодия (“Тръгнал кос”)

 

Music

 

 

Възпроизвеждане на звук чрез звукова карта (чрез CD устройство и/или звукови файлове)

Музикални произведения, в чието изпълнение са включени различни по вид музикални инструменти

Вокални изпълнения, Човешки говор

Естествени звуци (птички, шум на вълни, кукуригане на петел, препускане на коне)

Изкуствени звуци (часовник, излитане на самолет, катастрофа, влак)

Sounds

 

CD play

Wav play

MIDInight Express II

Генериране на звук

Проста мелодия (пиано)

Записване на човешки глас (реч, пеене)

Комбиниране на проста мелодия с човешки глас

Play Studio (Chooser)

Sound Record

Изходно равнище на знанията и уменията.

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да познават основните средства, използвани в компютърните системи за възпроизвеждане и създаване на звуци (вграден високоговорител, звукова карта, тонколони и микрофон).
 2. Да могат да намират, разпознават и възпроизвеждат звукова информация от компютърна система.
 3. Да разпознават и моделират основните характеристики на звука (височина и продължителност).
 4. Да умеят да създават, обработват и съхраняват звукова информация.
 5. Да умеят да подбират подходяща музика за “озвучаване” на определено изображение.
 6. Да демонстрират усет за ритъм, динамика и тембър.
 7. Да експериментират свободно с характеристиките на звука за получаване на разнообразни мелодии.

Обяснителни бележки: Знанията и уменията, придобити от учениците в този модул, могат да бъдат полезни при модула “Комбиниране на различни типове информации в едно цяло”.

Препоръчва се при изучаване на този модул да се спазва следната последователност от дейности за усвояване:

 • Възпроизвеждане на звук от високоговорителя на компютърната система;
 • Възпроизвеждане на звук от звуковата карта на компютърната система;
 • Създаване, обработка и съхраняване на звукова информация.

: В процеса на работа върху тези дейности продължава обучението по модула “Овладяване на компютърната система” като се акцентира върху функционалната специфика на устройствата за възпроизвеждане на звук.

Желателно е в подбора на конкретните теми, организацията и осъществяването на учебния процес да се включи и учителят по музика. Обучението по модула се осъществява в рамките на 2 до 4 учебни часа.

Модул 5:           Работа с анимация и видео (избираем)

Цел: Учениците да получат първоначална представа за възможностите на компютъра като средство за създаване на променящи се графични изображения (анимация, видео) и да овладеят основни умения за тяхната визуализация и обработка.

Общи положения:

Този модул не е задължителен. Препоръчва се тъй като анимацията и видеото навлизат все по-широко в бита. Те присъстват активно в ежедневието на съвременното дете. С тези два медийни елемента то е запознато от телевизията, филмите, видео-  и компютърните игри. Децата познават характера на анимацият и видеото, но не и тяхната същност, т.е. че това са последователности от редуващи се кадри. Акцентът при работата трябва да падне върху комбинирането на кадри, а не върху тяхното създаване. Именно комбинирането на кадри дава възможност за проява на творчество, а постигането на крайния ефект мотивира децата да търсят и предлагат множество нестандартни и оригинални идеи. Препоръчително е да се изучава след втори клас, както и през втората година на обучение с компютър, при деца с изявени интереси в областта на изобразителното изкуство и при наличие на подходяща компютърна конфигурация. Работата по изготвяне на завършен проект изисква поне два учебни часа и работа в екип с разпределение на задачите.

Учебно съдържание:

 

Учебно познавателни и практически дейности

 

 

Примерни теми

Примерни компютърни програми и приложения

 

 

В средата Comenius Logo

Прил. Прог. под Windows

Изграждане на предства за същността на анимацията (демонстрация) Възпроизвеждане на анимация и настройка на характеристиките й

Възпроизвеждане на файл с анимационно действие (разпукване на цвете, изгряване на слънце)

Възпроизвеждане на видеофайл с анимационни персонажи и звук

Възпроизвеждане на видеофайл с реални персонажи и звук

Bulgaria

Tour

Media Player

MS Video for Windows

Quick Time for Windows

Създаване на кадри

Комбиниране на кадри

Въртяща се топка

Часовник

Подскачаща топка

Плуваща риба

Водни мехурчета

Движещи се превозни средства

Движеща се човешка фигура

Image Editor

MS Gif Animator

Изходно равнище на знанията и уменията. В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да умеят да различават графично изображение и анимация.
 2. Да разпознават и възпроизвеждат информация от вид анимация и, евентуално, видео.
 3. Да са запознати с основните характеристики  на анимираните изображения (кадри и времетраене на кадъра).
 4. Да умеят да създават елементарни анимирани изображения, чрез комбиниране на отделни кадри.
 5. Да умеят да определят необходимата последователност от действия за реалзирането на отделните етапи за дадена задача.
 6. Да работят в екип като активно обменят идеи, предложения и мнения, свързани с постигането на обща крайна цел.
 7. Да проявяват толерантност и обективност към чужди идеи, както и да защитават аргументирано собствени.

Обяснителни бележки: Знанията и уменията, придобити от учениците в този модул, ще са полезни при модула “Комбиниране на различни типове информация в едно цяло”. Работа в него затвърдява и обогатява придобитите знания и умения от модула “Работа с графична информация” и е негово естествено продължение.

Препоръчва се при изучаване на този модул да се спазва следната последователност от дейности:

 • Формиране на предства за същността на анимацията и видеото (чрез демонстрация);
 • Създаване на отделни кадри за анимация;
 • Комбиниране на кадри в една цялостна анимация.

При работата по модула, преподавателят може неколкократно да демонстрира различни готови анимации и видео, като ги използва за провокиране на идеи, свързани с разработването на проекти от децата. На различните етапи на работа могат да се привлекат като консултанти преподаватели по музика и изобразително изкуство. Обучението по модула се осъществява в рамките на 3 до 5 учебни часа.

Модул 6:           Комбиниране на различни типове информация в едно цяло (задължителен)

Цел: Учениците да обогатят и разширят представите си за възможностите на компютърната система да комбинира и обработва различен тип информация.

Общи положения:  Този модул е задължителен за процеса на обучение по информационни технологии, като за различните възрастови групи и при различна продължителност на обучението се стига до различно ниво. Той реализира изцяло основния подход, използван в обучението по информационни технологии в началния курс и дава най-ясна представа за постигнатите от учениците резултати. Позволява голямо разнообразие от теми, подходи и организация на работа. Водещо е творческото развитие на детето и социалната значимост на създадения краен продукт.

Учебно съдържание:

 

 

Учебно познавателни и практически дейности

 

 

 

Примерни теми

Примерни компютърни програми и приложения

 

 

В средата Comenius Logo

Прил. програми под Windows

Създаване на  статични комбинации

 • Графика и текст
 • Звук и графика
 • Звук и текст
 • Звук, текст и графика

Съобщение

Покана

Поздравителна картичка

Визитка

Обява

Плакат

Рекламен надпис

Реклама

Разказ от думи и изображения

Комикс

TextPaint

Editor

Free Card

MS Publisher

Power Point

Crayola Art Studio

Създаване на динамични комбинации

 • Графика и анимация
 • Текст и анимация
 • Звук и анимация
 • Графика, звук и анимация
 • Графика, звук, анимация и текст

Мултимедийна картичка

Мултимедийна покана

Аудио-визуална реклама

Приказка

История

Клип

Animator

MATCh

MMGreetingCard

Power Point

Crayola Art Studio

Изходно равнище на знанията и уменията.

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да имат предства за разликата между еднотипна и комбирана информация
 2. Да умеят да съчетават и обработват графична, текстова, звукова информация и анимация в рамките на един компютърен документ.
 3. Да умеят да търсят и извличат информация от дисков носител.
 4. Да умеят да използват компютъра като средство за изразяване на собствени идеи, преживявания и послания, ориентирани към другите.
 5. Да работят в екип като активно обменят идеи, предложения и мнения, свързани с постигането на обща крайна цел.
 6. Да проявяват толерантност и обективност към чужди идеи, както и да защитават аргументирано собствени.

Обяснителни бележки: Основен аспект при работата по този модул е организирането на дискусия за изясняване на основната идея и средствата, които ще се използват за реализирането й. Тук съществува възможност за ясно дефиренциране на задачите между членовете на един екип при работа върху даден проект.

Преди въвеждането на този модул е необходимо изучаването на поне два от модулите:

 • Работа с графична информация
 • Работа с текстова информация
 • Работа със звукова информация
 • Работа с анимация и видео

Процесът на обучение става спираловидно във времето. Същността на комбинирането на различни типове информация се разкрива чрез натрупването на знания и умения за съчатаване на отделни видове информация.

Този модул е ориентиран към:

 • Получаване на статична комбинация от различен  тип информация;
 • Получаване на динамична комбинация от различен тип информация.

При изучаването му е препоръчително да се спазва последователността от двуелементна комбинация (текст и графика, графика и звук, звук и текст) към многоелементна комбинация (графика, текст и звук). Използваните елементи за комбинация се определят от изучените модули и от целта на проекта. При работа с деца в 3 и 4 клас преподавателят може да акцентува върху нов вид дейност – избор (маркиране) на определен обект (картина, звук, текст), от цял компютърен документ, с цел извършване на конкретни действия с него. Същевременно трябва да се открои целенасоченото използване на различен тип информация за реализирането на определена идея. Обучението по модула се осъществява в рамките на 10 до 15 учебни часа.

 

Модул 7:           Работа с приложно-ориентирани програми (избираем)

Цел: Децата да обогатят своите представи за възможностите и сферите на приложение на компютрите при решаване на проблеми и получаване на информация от различни области.

Общи положения: Този модул не е задължителен  и се прилага при наличието на подходящ софтуер, обслужващ учебното съдържание по задължителните учебни предмети. Ето защо примерните теми са структурирани по приложни области, а не по вид дейност. Елементи от него могат да се използват в модула “Овладяване на компютърната система” при овладяването на мишката и клавиатурата. Работата по теми от този модул може да се извършва съвместно с преподаватели от други предметни области.

Учебно съдържание:

 

 

Приложни области

 

 

Примерни теми

Примерни компютърни програми и приложения

 

 

В средата Comenius Logo

Прил. програми под Windows

Математика

Броене и съотнасяне на цифрово изображение към броя на дадени обекти

Извършване на основни аритметични действия

Построяване на геометрични фигури от техни елементи

Класификация на геометрични фигури по един или няколко признака

Calculator

Konstruc

Calculator

Animated MATH

Clown Math

Родна реч

Игри с букви

Игри с думи

Игри с части на речта

Vezna

 

Чуждоезиково обучение

Запознаване с азбуката

Запознаване с основни думи от езика

ABC Learn

Animated Alphabet

CALLS

Природознание / родинознание

Заб: при наличие на подходящ софтуер, отговарящ на възрастта и близък до учебното съдържание по тези предмети

Train

Bulgaria

 

Други

Заб: в зависимост от наличната материална база и приложни програми (използване на различни енциклопедии)

KIE

MPC

BulKings

Theater

Aunt Annie’s Crafts

Make a Town

European Geography Tutor

How Things Works

Изходно равнище на знанията и уменията.

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да могат да зареждат самостоятелни приложения в графично ориентирана потребителска среда.
 2. Да имат знания и умения за ориентация в различни по структура и оформление среди.
 3. Да умеят да решават познавателни задачи от разиличен тип и разнообразни области чрез компютър.

Обяснителни бележки:

Дейности с различен софтуер, свързани с този модул, могат да бъдат разполагани свободно на различни места в учебната програма през цялата година, по преценка на преподавателя, за най-добро постигане на целите на обучението. Например: след изучаване на модула “Работа с графична информация”, може да се използват програми за обучение по математика, свързани с геометричните фигури. Също така, едновременно с изучаване на модула “Работа с текстова информация”, може да се използва подходящ софтуер за обучение по Родна реч или чуждоезиково обучение.

Модул 8:           Основни информационни дейности (задължителен)

Цел: Да се формира начална представа за основните информационни дейности и да се овладеят умения за тяхното извършване при работа с компютър.

Общи положения: Този модул е задължителен. Запознаването с основните информационни дейности става чрез практическата им реализация по време на работа в другите модули. Ето защо в предлаганото учебно съдържание са изброени модулите, при които става това, а не примерни теми на занятията. Натрупаните знания се систематизират в 2 тематични занятия – първото в края на първия учебен срок, а второто – в края на учебната година. При представянето на проблематиката преподавателят трябва да се съобразява с възрастовите особености на учениците, като стилът и начинът на поднасяне на материала не трябва да влизат в противоречие с неговата съдържателна същност.

Учебно съдържание:

 

Учебно познавателни и практически дейности

Модули, при които се овладяват дейностите

Търсене на информация

Работа с графична информация

Работа с текстова информация

Работа със звукова информация

Работа с анимация и видео

Комбиниране на различни типове информация в едно цяло

Работа с приложно-ориентирани програми

Обработка на информация

 

Съхранение на информация

 

Разпространение на информация

отпечатване на принтер;

записване на дискета;

работа в мрежа

 

Връзка между отделните информационни дейности

 

Изходно равнище на знанията и уменията.

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да познават същността на основните информационни дейности и тяхното предназначение.
 2. Да могат да ги разграничават.
 3. Да знаят за връзките между тях.
 4. Да могат да индетифицират и реализират основните информационни дейности в конкретната си работа с компютър.

Авторски екип:                   Весела Илиева, ЧОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, София

Ивайло Иванов, ФМИ на СУ, София

Десислава Асенова, ФМИ на СУ, София;   Пенчо Михнев, гл. експерт по ИТ в МОН, София

Типова учебна програма

“Работа с компютри и информационни технологии - ІІ част” за І-ІV клас

в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението

Част І: Общи положения

Настоящата учебна програма се явява продължение на типова учебна програма “Работа с компютри и информационни технологии” за І-ІV клас, утвърдена от МОН през август 1998 година.

Разделението на първа и втора част е условно. В първа част са представени дейностите, подходящи за първоначално запознаване и въвеждане на децата в света на информационните технологии. Във втората – дейностите, които изискват определено ниво на психическа зрелост и познавателен опит, както и усвоени основни умения за работа в компютърна среда.

Обучението по отделните модули става на цикличен принцип, при което въвеждането на нов модул не означава, че се прекратява работата по останалите. В четиригодишния цикъл на обучение се извършва периодично връщане към всеки един от вече познатите модули, като учебното съдържание се обогатява с нови елементи, а сложността на разработваните проекти нараства. Това гарантира извършването на непрекъснат активен трансфер на знания и умения; осъзнаването на тясната взаимовръзка, която съществува при работа с различен тип информация; разбиране на многофункционалността на компютъра като инструмент и богатството на неговите възможности.

Програмата е съобразена изцяло с възможностите и интересите на децата от тази възраст. Тя осигурява единна образователна среда и единен подход – проектно-ориентирания, който определя използването на компютъра и като средство за създаване на продукти, а не просто за развлечение.

Двете части на учебната програма осигуряват изграждане на цялостна представа за функционалните възможности на съвременните компютърни системи и за сферите на тяхното приложение. Те обхващат богат спектър от дейности, които могат да бъдат реализирани чрез тези системи.

Основна цел на втората част е да се разширят представите за сферите на приложение на компютърните системи и да се затвърдят уменията за работа с тях. Във втората част са включени три модула за обучение. Те представят използването и приложението на компютърните системи в три нови аспекта, а именно:

 • програмирането като инструмент за реализиране на собствени идеи;
 • изполването на компютъра за управление на модели;
 • използването на компютъра като средство за комуникация чрез Интернет.

Общият брой на часовете по трите модула е не по-малко от 65, разпределени в две последователни учебни години.

Поради спецификата на новите дейности модулът “Работа с компютърни системи за управление на модели” се въвежда не по-рано от втория срок на втори клас, а модулите “Програмиране” и “Работа с Интернет” – не по-рано от трети клас. Всички те изискват учениците да са работили предварително най-малко една година по първа част на учебната програма “Работа с компютри и информационни технологии” за І-ІV клас.

Част ІІ: Основни модули

Модул “Програмиране”

Предназначение: Учениците да усвоят основите на алгоритмичното мислене чрез използването на специализирана компютърна среда и езика за програмиране Лого.

Цели

 1. Учениците да усвоят знания за същността и основните принципи на програмирането, както и за етапите, през които се преминава при реализирането на една задача.
 2. Да придобият умения за мислене в логическа последователност.
 3. Да придобият умения за планиране на дейността като поредица от взаимосвързани отделни етапи.

Общи положения: Този модул е задължителен за изучаване. Работи се в Лого-среда, където основен елемент е компютърната костенурка. Тя може да се движи и притежава характеристиката “направление”, т.е. обърната е в определена посока. Детето я управлява чрез прости команди, на които тя адекватно реагира. Това осигурява обратна връзка и нагледност на действието във всеки един момент.

Предварителното обмисляне на последователността от действия, които трябва да извърши костенурката, е всъщност етапът на алгоритмизация на задачата, характерен за всеки процес на програмиране. А подборът на необходимите команди от речника на костенурката е процесът на кодиране на алгоритъма на разбираем за компютъра език. Като се има предвид възрастовата група важна характеристика на езика Лого е, че неговите команди са и на български език. Те представляват адекватен на действието словесен израз и са лишени от условността, присъща на други езици за програмиране. При работа с такава среда и език се създават определени умения за логическо мислене и планиране на дейността.

Учебно съдържание

Учебно-познавателни и практически дейности

Примерни теми

Команди и операции от езика, които се въвеждат[1]

 

 

1.                    А. Работа в директен режим

 

 

Управление чрез проекти, включващи бутони или клавиши с фиксирани инструкции (команда и вход)

Проследяване на път по маршрут и в лабиринт.

Изчертаване на: квадрат, правоъгълник, триъгълници, правилни многоъгълници, окръжност, розетки, стилизирани изображения на букви, цифри, звезди, предмети, хора, цветя, животни и сгради

НАПРЕД, НАЗАД, НАЛЯВО, НАДЯСНО

НОВЦВЯТМОЛИВ,

НОВФОН

 

 

Управление чрез проекти, включващи бутони с фиксирани команди и помощни  инструменти за подаване на вход

 

ЗАСЛЕДА

ВДИГНИ

СПУСНИ

 

 

Управление чрез въвеждане на команди и помощни инструменти

 

НОВЧЕРТЕЖ

ГУМА

 

 

 

Управление чрез въвеждане на инструкции

 

ПОВТОРИ, ПЛЪТЕНПОЛИГОН

ЗАПЪЛНЕЖ

ЗАНАДПИС, НАДПИС, КОПИЕЛИК

ЗВУК, СВИРИ

 

 

2.                    Б. Работа в процедурен режим

 

 

Създаване на процедура без вход

Създаване на тематични композиции:

Знамена, Моят дом, Моята улица, Ботаническа градина, Зоопарк, Лунапарк, Космос

Създаване на проекти за словесни игри

ЗА

КРАЙ

ЧИСЛОДО

Създаване на процедура с вход

 

 

Процедура и подпроцедури

 

АКО, ВАРИАНТ

НАПРАВИ, ЕДИНОТ, ОБЕДИНЕНИЕ, ВХОДДУМА, ВХОДСПИСЪК

Изходно равнище на знанията и уменията

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да умеят да използват командите по предназначение.
 2. Да демонстрират чрез работата си разбиране на смисъла на командата и нейния вход и да правят разграничение между команда и вход.
 3. Да правят разлика между различните видове вход.
 4. Да умеят да съставят алгоритми с различна сложност с цел постигане на работеща процедура като краен резултат

Обяснителни бележки: При обучението по този модул е препоръчително да се използва средата Comenius Logo (одобрена като учебно помагало с протокол № 14/17.09.1998 г на МОН) или друга реализация на Лого, задължително работеща под Windows. Работата по модула започва с овладяване на основни команди за управление на компютърната костенурка и работа в директен режим. При този режим на работа детето е поставено в ситуация, при която е в непрекъснат активен диалог с компютъра. Този диалог първоначално се осъществява чрез посочване на определени бутони (с фиксирани инструкции) с мишката, а след това продължава с въвеждане от клавиатурата на команди и техните входове.

Следващият етап е преминаване към работа в процедурен режим. При него за решаването на определена задача детето описва пълната последователност от инструкции за костенурката, а едва след това тя ги изпълнява. Съществена характеристика е, че чрез дефиниране на собствени процедури детето разширява речника от команди, с които управлява костенурката.

Децата реализират демонстрационни, а по-късно и диалогови проекти с различна сложност. Под демонстрационни проекти се разбират такива, при които костенурката извършва една цялостна последователност от действия, водещи до решаването на предварително поставен проблем. Той може да бъде изчертаване на графика, изпълнение на последователност от звуци, изписване на текст или комбинация от тези елементи. Под диалогови проекти се разбират такива, при които крайният резултат е програма, изискваща потребителя периодично да задава определени стойности по време на нейното изпълнение. Това са проекти от тип “игра на въпроси и отговори”. Тези проекти са особено ценни с две неща: първо те са насочени към друг потребител (например деца от по-малките класове) и второ провокират желанието за експериментиране със стойностите, които трябва да се въвеждат в търсене на варианти при крайния резултат.

При работата се използва английска или българска версия на командите, в зависимост от наличието на ранно чуждоезиково обучение по английски език. В зависимост от нивото на групата като допълнителни теми за разглеждане могат да бъдат предложени: Управление на анимационна костенурка, Работа с диалогови прозорци, Комуникация с мишка и клавиатура, Рекурсивни процедури. Необходимото учебно време за постигане на целите и изходното равнище от знания и умения е не по-малко от 30 учебни часа.

Модул “Работа с компютърни системи за управление на модели”

Предназначение: Учениците да добият знания и умения за използването на компютрите като средство за управление и контрол на външни обекти.

Цели

 1. Учениците да овладеят конструктивни умения за създаване на модели на реални технически обекти и основни познания за тяхното функциониране.
 2. Да разграничават елементите на една компютърна система за управление - компютър, интерфейсен блок, модел - и да знаят взаимовръзките между тях.
 3. Да придобият знания и умения за съставяне на програми за управление на модели на основата на езика за програмиране Лого.

Общи положения: Този модул не е задължителен за изучаване. Работата по него се използва за подготовка, а в последствие за разширяване и затвърдяване на основни познания и умения от модул “Програмиране” в условията на нова познавателна среда. Водещо е осъществяването на активен трансфер на знания и умения от най-различни области. Препоръчително е да се работи се със системата LEGO DACTA Control Lab., или друга система, чийто софтуер е на база Лого. Тя включва конструктивен материал, електродвигатели, лампи,  сензори, блок за управление (интерфейсен блок) и свързващи кабели. Предварителното обсъждане на последователността от действия на модела и тяхното кодиране чрез Лого команди развива уменията за алгоритмизация. Работата на модела, изпълняващ зададената програма, на практика визуализира алгоритъма както и възможните грешки в него. Модулът позволява голямо разнообразие от теми, подходи и организация на работа.

Учебно съдържание

Учебно-познавателни и практически дейности

Примерни теми

Команди и операции от езика, които се въвеждат[2]

А. Работа в директен режим

Вентилатор

Светофар

Въртележка

Автомобил, Влак

ON, OFF

TALKTO, ONFOR

SETPOWER, RD

WAIT

Б. Работа в процедурен режим

Кръстовище, Дискотека, Летище, Улично движение, Град, Увеселителен парк

Гара

Оранжерия

REPEAT,

FOREVER,

IF,

WAITUNTIL,

STOPALL

Изходно равнище на знанията и уменията

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да владеят добре работата с конструктивния материал и да умеят да изграждат модели с относително висока сложност на конструкцията – от тип “технически обекти”.
 2. Да познават:
 • отделните елементи на една компютърна система за управление;
 • тяхното предназначение;
 • начините за осъществяване на връзка помежду им.
 1. Да умеят да използват командите, като с тяхна помощ съставят програми за управление на изработените модели.
 2. Да могат аргументирано да защитават своите проекти, както по отношение на конструкцията, така и по отношение на програмирането на тяхното действие.
 3. Да умеят да работят в екипи като съгласуват работата по между си.

Обяснителни бележки: Обучението по този модул се провежда задължително в екипи. Всяко занятие започва с предварително обсъждане на основната идея и разпределяне на задачите. Занятията се провеждат в блок от два учебни часа, които да осигурят достатъчно време за проектиране, разработване, тестване и създаване на окончателен вариант на моделите и програмите за управление.

При избора на теми и модели преподавателят трябва да има предвид следните изисквания:

 • простота на конструкцията
 • достъпност на предложения набор от команди за управление –да не се предлагат модели, които изискват при програмирането използване на променливи величини или логически операции
 • атрактивност на модела – да е познат на децата и привлекателен като конструкция, движения и специални ефекти. Да се излезе от конкретния познавателен опит на детето е важно условие за осмисляне на конструкторската идея и на принципите заложени в програмата за управление.

Необходимото учебно време за постигане на целите и изходното равнище от знания и умения е не по-малко от 20 учебни часа.

Модул “Работа с Интернет”

Предназначение: Учениците да добият знания и умения за използването на световната компютърна мрежа Интернет за комуникация и обмен на информация.

Цели:

 1. Учениците да придобият необходимите им знания и умения за:
 • използване на програма за работа с Интернет (браузър)
 • навигация (ориентиране и придвижване) в Интернет-среда
 • посещение и разглеждане на сайтове с различен тип организация на данните
 • създаване и използване на собствен архив с Интернет-адреси
 1. Да могат да търсят и извличат информация по ключови думи.
 2. Да водят кореспонденция чрез Интернет / електронна поща.
 3. Да създават Web страница с текст и картинки.
 4. Да познават и спазват основните правила на поведение и за лична безопасност при работа в Интернет среда.

Общи положения: Този модул не е задължителен за изучаване. Препоръчва се изучаването му да става след трети клас при наличието на осигурен достъп до Интернет. Комуникирането е основна, присъща дейност на децата. Те имат нужда да общуват, да споделят и да се изявяват. Интернет и средствата, които предоставя, осигуряват нови възможности за самоизява, нов начин на общуване и изразяване на мисли и емоции, разширяват кръга им от интереси и приятелства. Актцентът при работа трябва да бъде поставен върху три основни момента. Първо - запознаване с някои от възможностите за търсене и извличане на информация чрез мрежата. Второ - използване на средства за създаване и разпространение на собствени продукти. Това могат да бъдат Web страници и електронни съобщения. Трето – познаване и спазване на правилата на поведение, за лична безопасност и сигурност при работа и общуване с други хора в Интернет-среда.

Учебно съдържание

Учебно-познавателни и практически дейности

Подходящи входни адреси.

Примерни програми и приложения, които могат да се използват

Разглеждане и навигация в web страница

www.dir.bg
www.ultranet.bg

Netscape Communicator

Internet Explorer

Търсене на информация по ключова дума

www.search.bg

search.bol.bg www.dir.bg

Netscape Communicator

Internet Explorer

Изпращане и получаване на съобщение

 

Eudora (Light)

Друга E-mail система

Правила на поведение, безопасност и лична сигурност при общуване чрез Интернет

 

 

Създаване на web страница

 

MS Power Point 97

MS Word 97, MS Publisher

Изходно равнище на знанията и уменията

В резултат на обучението учениците трябва:

 1. Да знаят какво представлява и какво предлага световната компютърна мрежа Интернет
 2. Да знаят и да могат да реализират основните стъпки за осъществяване на връзка по Интернет, а именно:
 • зареждане на специализирана програма (браузър) за работа с Интернет;
 • въвеждане и активиране на Интернет-адрес от клавиатурата или чрез посочването му от архив;
 • разпознаване и използване на хипервръзки за придвижване в Интернет и в отделен документ.
 1. Да могат да съхраняват адреса на посетен сайт и да създават и попълват собствен архив от Интернет-адреси.
 2. Да могат да осъществяват успешна навигация (ориентиране и придвижване) в Интернет-среда като:
 • използват бутоните Back и Forward на Интернет-програмата (браузъра)
 • използват иконите и хипервръзките за навигация, вградени в самия сайт, който посещават
 1. Да могат да разглеждат страници в Интернет и да търсят информация по ключова дума.
 2. Да могат да изпращат и получават съобщения чрез електронна поща.
 3. Да знаят и да прилагат правилата за лична сигурност и безопасност при работа и при общуване с други хора в Интернет.
 4. Да могат да изработват собствени страници с проста структура, които да включват текст, картинки и хипервръзки.

Обяснителни бележки

Чрез този модул се обогатяват и разширяват представите на учениците за една от най-важните приложни области на информационните технологии - търсене и разпространение на информация. За първи път те се запознават и с един нов аспект на използването на ИТ - като мощно средство за комуникация, осигуряващо бърз и неограничен достъп до различни данни.

В началото трябва да се започне с разглеждането на адреси, до които достъпът се осъществява бързо, навигацията е лесна и не се изискват познания по чужд  език. Удачно е да се използват сайтове с локален достъп - училищен, градски, регионален, национален и едва след това да се премине към такива извън страната. При условие, че се използват програмни продукти и ресурси на български език владеенето на английски не е задължително. Много важен момент през цялото време на работата по този модул е усвояването и прилагането от децата на правилата за безопасност и лична сигурност при общуването в Интернет-среда, както и причините и начините за избягване на неподходяща за деца информация, разпространявана по мрежата. Детето трябва да получи аргументирана и убедителна информация на достъпно за него ниво относно възможните неприятности и рискове, които крие работата и общуването в мрежата, както и посещението и разглеждането на непоходящи за него сайтове. Много важно е то да може да усвои и прилага практическите правила и съвети, свързани с:

 • разпознаване на неприемливо поведение на други хора при общуване по мрежата;
 • отклоняване или прекратяване на общуването при неприемливо поведение;
 • разпознаване и избягване на неподхоящи сайтове;
 • правилата за лична сигурност и неприкосновеност на личната информация (лични данни, адрес, телефон, данни за семейството и др.) при работа в Интернет среда или чрез електронна поща;
 • как и кого трябва да уведоми в случай, че се почувства застрашено или се съмнява, че става нещо нередно.

Изграждането на такива умения не само намалява рисковете за децата при общуването в мрежата, но така също ги подготвя да правят правилна преценка на различни ситуации свързани с общуването и да вземат самостоятелни и отговорни решения относно тяхното собствено поведение и поведението на другите. Това създава основите на отговорното и социално-конструктивно лично поведение в условията на живот и дейност в богата информационна среда.          В зависимост от нивото на групата като допълнителни теми могат да се разгледат “Създаването на собствен електронен адрес в Интернет”, “Изпращане на собствени продукти чрез електронна поща” и “Публикуване на информация в Интернет”.  Работата по първа и втора тема ще разшири възможностите за упражняване и затвърждаване на знанията и уменията, свързани с изпращане и получаване на съобщения чрез мрежата. Запознаването на децата с начините за публикуване на собствена информация в Интернет и правилата, който трябва да се спазват ще разшири представите им за функционалната специфика на световната мрежа. Необходимото учебно време за постигане на целите и изходното равнище от знания и умения е не по-малко от 15 учебни часа.

Автори: Ивайло Иванов, ФМИ, СУ “Св. Кл. Охридски”, Весела Илиева,  ЧОУ “Св. св. Кирил и Методий”, София

 

WWW.POCHIVKA.ORG