Home Икономика договор за търговска продажба

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
договор за търговска продажба ПДФ Печат Е-мейл

 ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА

1. Определение

1.1. Договорите за продажба са три основни вида:

-           договор за обикновена (гражданска, облигационна) продажба, който се регламентира от ЗЗД;

-                 договор за търговска продажба, който се регламентира от ТЗ;

-                 договор за международна продажба, който се регламентира от Виенската конвенция за международна продажба настоки от 1980 г. (ратифицирана в РБългария през 1990 г. И в сила от 1991 г.). За определени отношения спрямо договора за международна продажба на стоки се прилагат съответните
национални търговски и граждански законодателства.

Договорът за търговска продажба (ДТП) е основната и най-разпространена търговска сделка. Чрез този договор се осъществява стоково-паричният оборот. Голяма част от останалите търговски сделки пряко или косвено са свързани с ДТП и обслужват неговото сключване и изпълнение (напр. договор за търговско представителство, посреднически договор, комисионен договор,превозен договор и др.).

Основните характеристики на ДТП съвпадат с тези на до­говора за обикновена продажба. ДТП е двустранен, възмез ден, консенсуален и по правило неформален и комутативен договор. И по този договор основните задължения на прода вача са да прехвърли правото на собственост и да предаде вещта, а на купувача - да плати цената и да получи вещта. ДТП също има облигаторно-вещно действие. Правото на соб­ственост върху индивидуално  определена вещ и рискът от нейното случайно погиване или повреждане преминават вър­ху купувача от момента на сключване на договора (автома тично), без да е необходимо той да е получил вещта и да е платил цената й. Правото на собственост и рискът по повод родово определени вещи се прехвърлят върху купувача след тяхната индивидуализация, която настъпва по съгласие на стра­ните (напр. при съвместно или едностранно отделяне, съобщаване и др.) или чрез предаване на вещите на купувача, а при дистанционните продажби - чрез предаването им на спе­дитор или превозвач. Известно е, че търговските сделки се квалифицират като обективни (абсолютни), субективни (относителни)  и предпо­лагаеми (презумптивни). Обективните търговски сделки се посочват (изброяват) от закона (чл. 1, ал. 1 ТЗ). Те имат търгов­ски характер дори ако едната или двете страни по тях не са търговци (нямат търговско качество).

Субективни търговски сделки са сделките, които са склю­чени от търговец и са свързани с упражняваното от него занятие (дейност).Предполагаемите сделки са разновидност на субективните, тъй като при съмнение се смята, че извършената от търговеца сделка е свързана с неговото занятие.ДТП може да бъде от трите вида търговски сделки.

1.3.              Абсолютна търговска сделка е договорът за продажба на стоки от собствено производство. При този договор продавачът е производител,  който може да не е търговец(напр.   селскостопански  производител  или  занаятчия).   Без
значение е и търговското качество на купувача.Договорът за продажба на стоки от собствено производство следва да се разграничава от договора за изработка. Договорът за изработка е гражданска сделка, която се урежда отЗЗД, но може да придобие търговски характер .

1.4. Търговска сделка е и договорът за препродажба на стоки или други вещи, които продавачът е придобил със спекулативна цел. Тази цел се проявява в намерението придобитите стоки да се отчуждят в първоначален, преработен или обработен вид. Целта е да се извлече печалба, формирана като разлика между придобивката и продажната цена.

Следователно трябва да се прави разлика между договор за търговска (спекулативна) покупка и договора за търговски продажба. Това са две различни, макар и тясно свързани сделки. Едно и също лице е страна и по двете сделки, но в различно качество - приобретател (правоприемник, купувач) по търговската покупка и отчуждител (прехвърлител, продавач) по търговската продажба с трети лица.

Договорът за търговска покупка е абсолютна търговска сделка (вж. чл. 1, ал. 1, т. 1 ТЗ). Под покупка следва да се разбира всяко възмездно придобиване, а не само това срещу цена (сума пари). Стоката може да се придобие срещу замяна с други стоки (бартер), срещу извършени услуги, в даване вмес­то изпълнение и др. Придобиването трябва да е производно (деривативно). Придобиването на вещите не може да бъде безвъзмездно (напр. дарение) или оригинерно (напр. придобивна давност).

Предмет на договора за спекулативна покупка може да бъде стока или друга движима вещ, която няма икономическото предназначение на стока, т.е. на предмет, включен в стоково-паричния (търговския) оборот. Не е търговска обаче покупката на вещи, чрез които или с помощта на които ще се произвеждат други стоки (напр. на машини, инструменти, спомагателни материали и др.).

Договорът за препродажба (за продажба, когато вещите Iса придобити срещу цена) е относителна търговска сделка. трябва да е сключена от търговец и да е свързана с неговото занятие. Предметът на препродажбата (продажбата) може да е три вида - вещите да се отчуждят в първоначален, преработен или обработен вид. Обработването и особено преработването на придобитите със спекулативна цел вещи доближава този договор до договора за продажба на стоки от собствено производство (напр. при закупуване на зърно, от което се произвежда брашно).

Друга относителна търговска сделка е договорът запродажба на придобити със спекулативна цел ценни книги. Тяхното договорно и възмездно придобиване е абсолютна търговска сделка. Строежът на недвижима вещ е дейност, а не сделка. На практика обаче строежът се реализира чрез сключване на договори за строителство (изработка). Спекулативната цел на договори ги квалифицира като абсолютни търговски сдел­ки (за разлика от другите договори за изработка, които могат  да бъдат само относителни търговски сделки). Към строежа  следва да се включи не само изграждането на нов обект, и надстрояването и пристрояването със спекулативна цел.

Обзавеждането на недвижими имоти също е дейност, а не сделка. Имотът може да е придобит на гражданскоправно основание (напр. по наследство). Сделките, чрез които се реализира обзавеждането с цел продажба (напр. за изработка), абсолютни търговски сделки. Обзавеждането на недвижими имоти с цел продажба (напр. на жилища, магазини, . и др.) рядко се прилага в практиката като самостоятелно основание. Обикновено обзавеждането се съчетава (комбини­ра) с придобиването или със строежа на недвижими вещи със спекулативна цел.

1.7. Относителни търговски сделки са и други договори за продажба, които са сключени от търговец и са свързани с упражняваното от него занятие (напр. при продажба на сто­ки, които не са били придобити със спекулативна цел). Таки­ва могат да бъдат и договорите за продажба на обекти, които не са посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ (напр. на търговски предпри­ятия, дружествени дялове в търговски дружества, вземания, които не са материализирани в ценни книги). Закупената вещ трябва да е за лично потребление на купувача. Под лично потребление трябва да се разбира и семейно то или домакинското потребление. Ако купувачът е физическо лице и закупува вещта със спекулативна цел, продажбата е търговска (напр. закупува стоки от чужд магазин, за да ги продава в своя магазин). Ако купувачът е юридическо лице закупените вещи са за негово лично потребление, продажбата също е търговска сделка.

2. Особености на договора за търговска продажба

2.1. Особеностите на ДТП се проявяват по отношение на предмета, срока, правата и задълженията на страните.Както е известно, по договора за гражданска продажба се дължи прехвърляне на право на собственост върху вещ или право срещу заплащане на цена. По правило предметът на ДТП е по-широк. Чрез този договор може да се прехвърля право на собственост върху стоки или други движими вещи, ценни книги, търговски предприятия, вземания, дружествени дялове. Предметът на ДТП е по-тесен от този на договора за гражданска продажба по отношение на недвижимите вещи, ко­ито само по изключение могат да се включват в търговския оборот.

При договора за гражданска (обикновена, облигационна) продажба цената на вещта (правото) трябва да е определена или поне определяема. В противен случай сделката е нищож­на поради липса на предмет. Обратното разрешение е възп­рието от чл. 326, ал. 2 ТЗ по отношение на ДТП. Когато по този договор цената не е определена и не е уговорено как тя може да  бъде определена, сделката е действителна, като по силата на презумпция купувачът дължи обикновената цена. Това е цената, която се плаща в практиката за  същия вид стоки при същите или подобни пазарни обстоятелства.При спор цената може да се установи от експерти.

При редица търговски продажби цената на стоката се изчислява според нейното тегло. В този случай теглото на опаковката се приспада от цената, т.е. плаща се нето, а не бруто тегло. Тежестта на опаковката на определени видове стоки може да се установи нормативно или според търговски обичай (напр. З на сто от цената). От цената следва да се приспадне и теглото на веществото, което е прибавено към стоката с цел нейното съхраняване. Когато е уговорено стоката да се приеме в склада на про­давача, страните следва да определят в договора както сроко­вете, така и начините, в(по) които продавачът ще уведоми купувача, че стоката готова за предаване.

2.3. Продавачът и купувачът по ДТП са носители на кла­сическите задължения за прехвърляне правото на собственост и предаване вещта, съответно - за плащане на цената и получаване На вещта, като задълженията на едната страна си права на другата. Наред с тях страните по ДПТ имат допълнителни задължения и права.

Допълнително задължение на продавача е да издаде фактура за продадената стока по искане на купувача, фактурата има задължделни реквизити. Задължението за  издаване на фактурата е законово.

Друго допълнително задължение на продавача е да осигури необходимия сервиз. Това задължение се основава на ут­върдената търговска практика за техническо поддържане на определени стоки (напр. битова техника). Продавачът може да се освободи от задължението за осигуряване на сервиз при изрична уговорка в договора.

При забава на купувача за получаване на продадената стока   продавачът може:

-            да предаде стоката за пазене на трето лице-влогоприемател;

-          да продаде стоката по пазарна (борсова) цена или на публичен търг. Условие за извършване на продажбата е уведомяването (предизвестяването) на купувача за нея. В предизвестието трябва да се посочи времето и мястото на продажбата или на търга. Ако стоката подлежи на бърза развала, продавачът може да я продаде и без предизвестие.Купувачът трябва да прегледа стоката след нейното получаване. Преглеждането не е задължение на купувача, но неппреглеждането на стоката, както и неуведомяването или късното уведомяване на продавача за откритите несъответствия между уговореното и изпълненото водят до прилагане на необоримата презумпция за одобряване (приемане) на получе­ла стока.4 С това отпада отговорността на продавача за недостатъци. Презумпцията се прилага и при договора   за   обикновена   продажба.   Но   при   този   договор презумпцията  действа по отношение на явните и скритите недостатъци Отказът на купувача за приемане на изпратена от друго ммсто стока може да се съдържа изрично или мълчаливо в уведомяването на продавача, че стоката не отговаря на изискванията (договорени или приети в практиката). Отказът за приемане има за последица възвръщане на преминалите върху купувача право на собственост или риск отново върху продавача. Въпреки това купувачът няма право (както и задължение) да върне обратно изпратената стока на продавача. Задължението на купувача за пазене на изпратената стока е срочно. Срокът е относително определен. Купувачът трябва пази стоката през времето, което обикновено е необходимо за продавача да даде нарежданията си (напр. за предаване стоката на друго лице, за продаването й и др.). Продавачът дължи възстановяване на всички разноски, направени от купувача за съхраняване на стоката, въпреки че това задължение не е предвидено изрично в ТЗ. Дължат се и разноските вьв връзка с изпълнението на дадените от продавача нарежда­ния.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG