Home Икономика Маркетингов анализ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетингов анализ ПДФ Печат Е-мейл

Влизането на България в Европейския съюз през 2007 година изправя българските фирми пред нови предизвикателства. Освен качествено и модерно производство, продукти отговарящи на европейските изисквания на фирмите, ще бъдат необходими задълбочени пазарни изследвания, правилно позициониране на продуктите, професионално управление на марките, съвременни системи за дистрибуция, навременно излизане на външните пазари.

Стратегическият маркетинг поощрява непрекъснатото търсене на нови възможности в силно променливата бизнес среда. Позволява да се открият печеливши сектори на пазара, в които може да се постигне комерсиален успех.

Маркетинговите стратегии се определят като подходи, посредством които се подреждат, обвързват и съгласуват усилията /дейности, средства, инструменти/ за достигане на набелязаните цели на бизнесорганизацията. Те обхващат избирането и последователното осъществяване на конкретните решения по управлението на бизнеса. Стратегиите изясняват направленията, пътищата, начините за развитие на бизнесорганизацията съобразно набелязаните цели.

Докато целите определят до какво състояние бизнесорганизацията желае да достигне, то стратегиите проектират пътя и конкретните стъпки за това. Те очертават необходимата “червена нишка” в развитието на бизнесорганизацията към целта. Това е нужно, защото околната среда непрекъснато се изменя, създава нови условия, които подпомагат или ограничават шансовете за достигане на желаните резултати. В този смисъл стратегиите подреждат, канализират усилията така, че да се използват максимално изгодно вътрешните и външните /на средата/ възможности.

Стратегиите обхващат усилията по избирането и последователното осъществяване на различни дейности, с които се гарантира постигането на определени цели. Те се разработват към конкретен момент, но се отнасят до бъдещото състояние и развитие на бизнесорганизацията. Обикновено тяхното прецизиране се основава на концептуалните оценки за целите на развитието на бизнесорганизацията и натрупаните теоретико-аналитични и практико-приложни умения на специалистите.

Финансовите стратегии са пътят към успеха

Производствени стратегии

Трябва да преценим кое е по-разумно - да увеличим производствения капацитет или да сертифицирате продуктите си за износ? Необходимо ли е да внедрим система за управление на качеството? Има ли фирмата потенциал да разработва нови продукти и услуги?

Ако отговорите на тези въпроси ни затрудняват, може би има нужда от производствена стратегия, която да формулира стратегическите  цели, да определи алтернативи за постигането им, да планира конкретните задачи, да осигури ресурсно дейностите във времето.

Стратегии за управление на човешките ресурси

Хората са най-важният ресурс в една организация, защото:

-  те изпълняват задачите

-  те могат да окажат най-голямо влияние върху резултатите

-  те отличават компанията от нейните конкуренти

-  те активно допринасят за имиджа на организацията в обществото

-  те генерират идеите и създават продуктите на интелектуалната собственост.

Тяхното ефективно управление е ключов фактор за успеха на всяка организация. А за това е нужна стратегия.

Интегрирани бизнес стратегии

Разработването на всяка една от основните видове стратегии (маркетингова, производствена, финансова и на човешките ресурси) следва да отчита връзките с останалите.

Целта е да се намери този баланс, който ще максимизира резултатите на организацията. Само чрез интегрирането на стратегиите в една обща ще може да се постигне оптимална ефикасност, ефективност, икономичност и най-висока полза за организацията.

Българските фирми срещат най-големи проблеми в областта на маркетинга и продажбите (разширяване на продуктовата листа, подобряване на техниките за реклама, промоцията и продажбите). Логично е това ориентиране на българските мениджъри към пазара. Проблемът обаче се състои в това, че все още голяма част от тях не прави силна връзка между маркетинговия потенциал на фирмата, т.е. конкурентната й позиция за постигане на стабилен пазарен растеж и вътрешните й характеристики – квалификация на персонала, организация на труда, себестойност, производствени умения, мениджмънт, технологии и т.н.

Положително впечатление прави засиленото внимание на фирмата към качеството. Фирмата смята като важна необходимостта от получаване на специализирано външно съдействие в областта на обучението и внедряването на ISO 9000, a някои от тях са вече сертифицирани по този международен стандарт. Добре е отчетена и ролята на консултантите в областта на информационните технологии като част от фирмите са посочили необходимостта от помощ при внедряването на Управленски информационни системи.

В разгледания от нас пример – статията: „Пазарът на лаптопи в България расте най-силно в сегмента на ултрамалките машини.”

Анализ:

Бурно увеличаване на продажбите на лаптопи.

117% увеличение на продажбите на лаптопи за последното тримесечие на годишна база.

Българският пазар е изключително ценово ориентиран и цената е един от основните фактори при взимането на този вид техника за дома.

Цените на лаптопите падат до критично ниво и стават достъпни за закупуване от по-голям кръг от българи.

Високите продажби на нетбук модели са и една от причините за моментната картина при пазарното разпределение по брой продажби и по марки.

При мобилните компютри за третото календарно тримесечие на 2008г. Сме на 5-то място с пазарен дял.

Българските фирми все повече осъзнават необходимостта от получаване на консултантска помощ за постигане на по-висока ефективност на управлението. Професионалните асоциации на производителите и на консултантите по-често трябва да се срещат и обсъждат проблемите на бизнеса и възможностите за по-ефективното използване на интелектуалния потенциал и на натрупания опит в управлението, каквито повечето реално действащи български консултантски практики притежават.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG