Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 1 ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ

Според Международните счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал, отделно от дяловите вноски  и преоценката, отразена в този капитал.

Приходите на предприятието за текущия период се диференцират в три основни групи:

  1. приходи от дейността;
  2. финансови приходи;

3.  извънредни приходи.

Към приходите от дейността се отнасят приходите от продажби на продукция, стоки, услуги и др. продажби, а също и други приходи (излишъци, отписани задължения и др.).  Тук се отнася и частта от финансиранията за дълготрайни активи и за текущата дейност, признати за приходи за съответния отчетен период.

Приходите от продажби се отчитат чрез сметкиките от група 70 Приходи от продажби. Сметките са операционно-резултатни. Чрез тях се осигурява информация за нетния обем на продажбите и за разходите свързани с тях. След съпоставяне на оборотите по дебита и кредита на съответните сметки се установява финансовия резултат от продажбите (печалба или загуба).  Резултатът е печалба, когато кредитния оборот по сметките (стойността на сделката) превишава дебитния  им оборот (себестойността или отчетната стойност и другите разходи). Обратно, при отрицателна разлика между тези величини резултатът е загуба. Реализираната печалба се отразява по дебита,  а загубата - по кредита на съответните сметки  за постъпленията от продажби в кореспонденция със сметка 122 Печалби и загуби от текущата година. След тези записвания сметките за постъпления от продажби се приключват.

Към други приходи от дейността се отнасят: излишъци на активи, отписани задължения, получени глоби, неустойки и др. Тук се отнасят и приходите от възстановени загуби от обезценка на дълготрайни материални активи. Отчитат се със сметка 709 Други приходи от дейността.

Приходите от финансирания се отчитат със сметка 706 Приходи от финансирания. За амортизируемите активи, придобити или създадени с предоставените средства, сумата, която се отразява като приход, е равна на начислените за съответния период амортизации на тези активи.

Финансиранията за текущата дейност (за краткотрайни активи) се отразява като приход съобразно размера на направените разходи, за компенсиране на които то е предназначено.

Финансови приходи възникват в резултат на използването на ресурси на предприятието от трети лица (лихви по предоставени кредити и по банкови сметки, дивиденти, валутни операции и др.).  За отчитането им се използват сметките от група 72 Финансови приходи.

Чрез сметка 720 Приходи от лихви се отчитат начислените лихви за предоставени  заеми и парични средства  във финансови и други  предприятия.

Чрез сметка 721 Приходи от съучастия се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи, акции и дялове на други  предприятия, както и печалби от дъщерни предприятия.

Чрез сметка 722 Приходи от операции с финансови активи и инструменти се отчитат положителните разлики от продажбата на финансови активи и инструменти (разликата между продажната цена и балансовата стойност представляваща положителен резултат или печалба).

Сметка 723 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти се използва  при увеличаване на справедливата стойност на финансовите активи и инструменти.

Чрез сметка 724 Приходи от валутни операции се отразяват положителните разлики от промяната на валутните курсове при обмяна на валута и при други валутни операции, свързани с вземания и задължения на предприятието  в чуждестранна валута, както и при преоценка на валутни активи и пасиви.

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при първоначалното им счетоводно  отразяване,  като се прилага централният курс към датата на сделката.

Сметка 729 Други финансови приходи служи за отчитане на изплатени такси и комисионни по банкови операции.

Сметките за финансови приходи се кредитират при начисляване или получаване на съответните приходи и се дебитират при тяхното приключване в края на отчетния период в кореспонденция със сметка 122 Печалби и загуби от текущата година.

Извънредни приходи възникват случайно или са резултат на събития, които са извън обичайната дейност и не се очаква да се повторят (например получени застрахователни обезщетения за унищожени от стихийни бедствия или принудително отчуждени активи). Отчитат се чрез едноименната сметка 790 Извънредни приходи. Тя се кредитира при отразяване на възникналите извънредни приходи, срещу дебитиране например на сметка 493  Разчети по застраховане. Дебитира се при приключване, в края на отчетния период, срещу кредитиране на сметка 122 Печалби и загуби от текущата година.

Отчитането на приходите за бъдещи периоди става чрез  сметките от група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания.

Чрез сметка 753 Финансови приходи за бъдещи периоди  се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи периоди (например получени лихви по заеми, които се отнасят и за следващи периоди, начислени лихви по финансови, лизингови договори и др.).

При получаване или възникване на финансови приходи, които подлежат на разсрочване за бъдещи периоди  се съставя статията:

Дебит сметка от  група 50 Парични средства  или 41 Клиенти и свързани с тях сметки.

Кредит с-ка 753 Финансови приходи за бъдещи периоди.

При признаване на разсрочените фин.приходи като фин.приходи за текущия период се съставя статията:

Дебит  сметка 753 Финансови приходи за бъдещи периоди.

Кредит  сметки от  група 72 Финансови приходи.

Финансови приходи за бъдещи периоди, възникнали при финансов лизинг се разпределят като финансови приходи за текущия отчетен период пропорционално на относителния дял на получените суми по договора в общата сума на договорените наемни плащания.

Приходите получени от предприятието през отчетния период за дългосрочно и краткосрочно финансиране, които са свързани с извършването на разходи през следващи отчетни периоди се отчитат като финансирания. За тях се използват сметките 751 Финансиране за дълготрайни активи и 752 Финансиране за текушата дейност.

При отчитане на предоставените средства се дебитират  сметки от група 50 Парични средства  и се кредитират сметки  751 Финансиране за дълготрайни активи или 752 Финансиране за текушата дейност.

Сметки 751 Финансиране за дълготрайни активи и 752 Финансиране за текушата дейност  се дебитират при трансформиране на финансите в приходи за финансиране срещу кредитиране на сметка 706 Приходи от финансирания.

За отразяване на подлежащите за връщане суми от финансирането, се дебитират сметките 751 Финансиране за дълготрайни активи и 752 Финансиране за текушата дейност и кредитират  сметки за разчети (от раздел 4 Сметки за разчети) когато се отчита като задължение или сметки от група 50 Парични средства.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG