Home Информационни технологии ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ПДФ Печат Е-мейл

ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

Филтриране и сортиране на данните

¤ Използване на стълбове-изрази за отразяване на изчисляеми стойности

¤ Търсене на несъответствия между данните, съдържащи се в два обекта DataSet

¤ Преместване между родителски и дъщерни записи с помощта на връзка

¤ Локализация на данните от страна на клиента в приложения Web Forms

¤                  Комбиниране на данни в таблици от разнородни източници

¤                  Отразяване на стойност от вградени функции с помощта на стълбове-изрази

¤ Търсене на ред в локална таблица

¤ Търсене на ред в представяне на локална таблица

¤ Получаване на първите N реда от локалната таблица

¤ Получаване на типизирани редове от представяния

¤                  Филтрация по стойност NULL

¤                  Изпълнение на заявки с командата COMPUTE BY

¤ Използване на езика Shape за получаване на йерархично организирани данни

ВЪВЕДЕНИЕ

Обекта DataView е представяне на обекта DataTable с помощта на свързани данни, сортиране на записи в различен ред и филтриране по определен признак. Една таблица може да има множество представяния; всяка таблица има стандартно представяне.

Класът DataRelation създава връзка “родител-наследник” между две таблици от набора данни. Той обезпечава поддържането на цялостност на връзките, и той може да се използва за каскадно обновяване и изтриване. С негова помощ може да се извършва преместване между таблиците.

Двата класа, DataTable и Dataview, предвиждат няколко способа за търсене на записи по определен критерий. Извършвайки търсене в локална таблица или представяне, може да се икономисат време и ресурси, необходими за обръщане към сървера на БД и получаване на отговор от него. Въпреки, че представянето се създава на базата на таблици, търсенето в обектите DataTable и Dataview се изпълнява по различен начин.

В ADO.NET не е предвиден начин за сравнение на два обекта DataSet с идентични схеми за определяне на различията в данните.

- Стълбове-изрази. Стълбовете-изрази се изчисляват по формули, в които влизат стойности на стълбове от текущ ред или комбинация стойности от редове на същата или друга таблица, свързана с дадената. Стълба-израз не се съхранява никъде, а се изчислява отново всеки път когато се изиска неговата стойност, и може да се използва по същия начин както и обикновен ред. Например, могат да се сортират и филтрират таблици и представяния по стълб-израз.

Глобализация и локализация. Под глобализация се разбира създаването на приложения, поддържащи различни стандарти. Локализация се нарича модификация на приложение за поддръжка на определен стандарт – главно за сметка на превода на потребителския интерфейс. Пространството на имената System.Globalization съдържа класове, управляващи отразяване на стойности – пари и ги дава по начин, характерен за различните стандарти.

Сложни заявки. В ADO.NET не е предвидена възможността за получаване на първите N реда от локална таблица започвайки от стойността на даден стълб.

Понякога е необходимо в една заявка да се обединят данни от няколко източника. Специалните имена на връзките позволяват да се получат данни от разнородни източници с указване на сведенията за връзките непосредствено в SQL-оператор.

Командата COMPUTE BY дава възможност дава възможност да се получат както сводни, така и подробни данни от един и същ набор редове върнат от един оператор SELECT.

Езика Shape използва DataShaping Services за OLE DB като алтернатива на командите JOIN и GROUP BY за генериране на резултиращия набор редове от йерархична структура.

Филтриране и сортиране на данните

Проблем. Налице е обект DataSet, напълнен с данни, но трябва да се работи само с някакво подмножество на негови записи Тези записи трябва да бъдат подредени в определен ред. Необходим е способ за филтриране и сортиране на записи в обекта DataSet, без да се прави повторна заявка към източника данни.

Решение. За филтриране и сортиране на данните в обекта DataSet се използват обектите DataViewManager и DataView.

-                      Form.Load. Осъществява подготвителни действия: създава обекта DataSet, съдържащ таблиците Customers и Orders от БД Northwind и връзка между двете таблици. Стандартното представяне на таблицата Customers се свързва с табличен елемент в екранна форма.

-                      Button.Click (бутон Обнови). Прилага зададените от потребителя филтри и сортировки към представяните таблици, достъпа до които се извършва чрез обекта DataViewManager.

// Пространство на имена, променливи и константи

using System;

using System.Configuration;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

//...

private void FilterSortForm_Load(object sender, System.EventArgs e)

{

ds = new DataSet();

SqlDataAdapter da;

// напълваме с данни таблицата Customers и я добавяме в обекта DataSet

da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Customers", ConfigurationSettings.AppSettings["Sql_ConnectString"]);

DataTable customersTable = new DataTable(CUSTOMERS_TABLE);

da.Fill(customersTable);

ds.Tables.Add(customersTable);

// попълваме с данни таблицата Orders и я добавяме в обекта DataSet

da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Orders", ConfigurationSettings.AppSettings["Sql_ConnectString"]);

DataTable orderTable = new DataTable(ORDERS_TABLE);

da.Fill(orderTable);

ds.Tables.Add(orderTable);

// създаваме връзка между таблиците

ds.Relations.Add(CUSTOMERS_ORDERS_RELATION,

ds.Tables[CUSTOMERS_TABLE].Columns[CUSTOMERID_FIELD],

ds.Tables[ORDERS_TABLE].Columns[CUSTOMERID_FIELD],

true);

// свързваме обекта DataViewManager към табличен елемент в екранна форма

dataGrid.SetDataBinding(ds.DefaultViewManager, CUSTOMERS_TABLE);

}

private void refreshButton_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

String countryFilter = "";

if (customerCountryTextBox.Text != "")

countryFilter = "Country = '" + customerCountryTextBox.Text + "'";

DataViewManager dvm = new DataViewManager(ds);

// сортираме по името на лицето за контакти (ако това е поискал потребителя)

if(contactSortCheckBox.Checked)

dvm.DataViewSettings[CUSTOMERS_TABLE].Sort = CONTACTNAME_FIELD;

// филтрираме представянето на таблиците Customers по държава

dvm.DataViewSettings[CUSTOMERS_TABLE].RowFilter = countryFilter;

// филтрираме представянето н таблицата Orders по сътрудник

String employeeIdFilter = "";

if (orderEmployeeIdTextBox.Text != "")

{

try

{

employeeIdFilter = "EmployeeId = " + Int32.Parse(orderEmployeeIdTextBox.Text);

}

catch (FormatException)

{

orderEmployeeIdTextBox.Text = "";

}

}

dvm.DataViewSettings[ORDERS_TABLE].RowFilter = employeeIdFilter;

// свързваме обекта DataViewManager към табличен елемент в екранна форма

dataGrid.SetDataBinding(dvm, CUSTOMERS_TABLE);

}

Обсъждане. Обекта DataView филтрира и сортира данните, съдържащи се в обектите DataTable от набора данни. Обекта DataViewManager може да опрости работата с множество представяния в набора данни, но използването му не е задължително. В обекта DataViewManager има колекция DataViewSettingCollection, достъпа до която се осъществява чрез свойството DataViewSettings. Колекцията съдържа по един обект DataViewSetting за всяка таблица от набора данни. Обръщането към обекта се извършва по име или по пореден номер на таблицата, за което се използва индексатора в C# или свойството Item() в VB.NET. Обекта DataViewSetting предоставя достъп до свойствата ApplyDefaultSort, RowFilter, RowStateFilter и Sort на обекта DataView, създаден от обекта DataViewManager за дадена таблица. Манипулацията на тези свойства чрез обекта DataViewSetting е еквивалентна на непосредствено обръщение към него чрез обекта DataView.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG