Home Информационни технологии Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии ПДФ Печат Е-мейл

Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии

Основните цели в обучението по информатика са формулирани в няколко държавни документа. Те произтичат и се променят в зависимост от изискванията на съвременното информационно обществено развитие. Зависят от общо-образователните цели в обучението и основните принципи, заложени в концепцията за развитие на средното образование в България и са пряко свързани с:

 • осигуряване на образование “за всички и за всеки по отделно“;
 • подготовка на подрастващите за успешна професио­нална ре­ализация в духа на новите технологии;
 • формиране на умения за непрекъснато обновяване и самосто­ятелно усвояване на знанията.

1. Общи цели на обучението по информатика и ИТ

В указанията за организиране на обучението по информатика и ИТ са формулирани основните цели на обучение:

 1. Въведение в информатиката- запознаване на учениците с основни понятия, очертаване ролята на тази предметна област в съвременното общество.
 2. Въведение в теорията, начините за описването и реализация на алгоритмите, формиране на алгоритмичен стил на мислене.
 3. Запознаване на учениците с предназначението, функционалните възможности и правила за експлоатация на компютъра и периферните му устройства с оглед пълноценното им използване в система.
 4. Формиране на умения и навици за практическа работа с компютър.
 5. Запознаване на учениците с възможностите и ограниченията на съвременните компютри за общуване с човека.
 6. Формиране на компетентно и отговорно отношение към новите технологии за обработка на информация.”

Една от основните цели на обучението по ИТ е “Да даде базова подготовка и умения на учениците за използване на компютърни системи и готови програмни продукти в различни направления на административната, обслужващата и производствена сфера на стопанския и обществен живот.”

Целите на обучението по информатика са:

 • запознаване с основни понятия в информатиката, с принципното устройство и действие на компютрите, с възможностите и ограниченията на тяхното използване, с основни области на приложение, развиване на умения за практическа работа с компютър;
 • запознаване с понятието алгоритъм, начините на описание на алгоритми, основни алгоритмични конструкции и структури от данни, решаване на несложни задачи чрез средствата на алгоритмизацията;
 • запознаване с езици за програмиране и изучаване на конкретен език.

Ако възможностите на компютърната техника позволяват към целите се добавят:

 • изучаване на операционна система;
 • изучаване и работа с приложни програми (най- често текстообработващи).

Изключително динамичното информационно развитие на обществото води до бързо “остаряване на знанията”, получени в училище. Ето защо е необходима промяна в образователния подход- преминаване от “обучение в началото на живота” към осигуряване на възможности за “обучение през целия живот”. Необходима е промяна в модела на обучение от модел, центриран върху преподавателя към модел, центриран върху обучаемия. Тези нови изисквания към образователната система определят и формулирането на нови общообразователни цели- формиране на умения за самостоятелно учене още в средното училище, които са предпоставка за бъдещо “обучение през целия живот”.

Имайки предвид лавинообразното разширяване и изменение на информационните технологии, на използваните пакети приложни програми, учениците в курса по информатика и ИТ трябва да усвоят не конкретна софтуерна среда, а принципните подходи за работа с приложния софтуер.

В курсовете по Информатика и ИТ у учениците трябва да се формират умения за самостоятелно учене, чрез софтуерна документация и пренос на усвоените знания и умения за решаване на различни практически задачи от ежедневието, чрез средствата и методите на информатиката и ИТ.

Тези умения са предпоставка за успешно адаптиране в живота, професионална реализация след завършване на средното образование, и по нататъшно обучение и самостоятелно учене. Тази идея е пряко свързана с основната цел на обучението по информатика и ИТ, която се състои в “.осигуряване на условия учениците да развият своята информационна култура и способности за учене през целия живот в динамично променящото се информационно общес­тво.”

2. Специфични цели и задачи

Специфичните цели и задачи за различните учебни програми използвани в обучението по информатика и ИТ са формулирани в учебната документация. С въвеждането на новите учебни програми през 1999 г. и Държавните образователни изисквания през 2000 г. тези целите на обучението по информатика и ИТ претърпяха известни промени, съобразени с концепциите за развитие на средното образование, двустепенната структура на обучение по информатика и ИТ и изискванията на съвременното информационно общество. Специфичните цели са отразени в Таблица 1.

Таблица 1

Дисциплина,
клас, равнище

Цели

Информатика,
9 клас, Първо равнище

1.  Въведeние в информатиката - учениците да познават основните понятия и ролята на тази предметна област в съвременното общес­тво.

2.  Учениците да владеят начини за описание и реализацията на алгоритми, както и основни информационни структури и алгоритмични конструкции.

3.  Учениците да знаят предназначението, функционалните възможности и правилата за експлоатация на компютърна система, както и възможностите за използването им в ежедневната практика.

4.  Учениците да знаят същността и функциите на операционните системи (ОС).

5.  Учениците да извършват основни операции за управление на файловата система в конкретна ОС.

6.  Формиране на личностни качества - логическо и алгоритмично мис­лене, ясно и точно изразяване, дисциплиниране на мисълта и дейст­вието, отзивчивост и толерантност, активно отношение и способност за самообучение.

Инфор­матика,
9 клас, Второ равнище

1.  Въведeние в информатиката - учениците да познават основните понятия и ролята на тази предметна област в съвременното общес­тво.

2.  Учениците да:

 • владеят начини за описание и реализацията на алгоритми, основни информационни структури и алгоритмични конструкции;
 • работят успешно в съвременна среда за програмиране;
 • владеят представянето на типовете данни, структурите за управление и конструкциите в процедурен език за програмиране;
 • знаят предназначението, функционалните възможности и пра­вилата за експлоатация на компютърна система, както и възможностите за използването им в ежедневната практика;
 • извършват основните операции за управление на файловата система в конкретна ОС.

3.  Формиране на личностни качества - логическо и алгоритмично мислене, ясно и точно изразяване, дисциплиниране на мисълта и действието, отзивчивост и толерантност, активно отношение и способност за самостоятелно учене.

Информационни технологии,
9 клас , Първо равнище

1.  Да осмислят предназначението и приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с информационни дейности.

2.  Да преодолеят евентуалните психологически бариери и да придобият увереност при работата си с компютри и информационни технологии.

3.  Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.

4.  Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват в операционната среда, както и с помощта на текстообработващите системи, графични редактори и табличен процесор.

Информационни технологии,
10 клас, Първо равнище

1.  Да познават приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство и свързаните с тези дейности правни и естети­чески норми.

2.  Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.

3.  Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват с помощта на програми за работа с бази от данни и презентация.

4.  Да разработят самостоятелен или групов проект, решаващ проблем чрез изучаваните ИТ.

Формулиране на конкретните цели в урока

Една от най- често използваните класификации за описание на целите на обучение е таксономията на Блум. Основните категории в тази таксономия и ключовите дейности, които се използват за описанието им са представени в Таблица 2.

Таблица 2

Категория

Дейности на учениците

1. Знание- съхраняване и възпроизвеждане на факти, имена и дефиниции, формулировки.

Изброяват, Дефинират, Посочват

2. Разбиране- Интерпретация и трансформация на информацията с цел нейното структуриране и систематизиране

Сравняват, Разграничават, Групират и Класифицират, Обясняват, Илюстрират

3. Приложение- Пренос на усвоените знания при решаването на нова проблемна ситуация

Прилагат, Демонстрират, Определят

4. Анализ-  Декомпозиране на цялото на отделни части за да се разкрият скритите връзки, зависимости и тенденции, умозаключения и прогнози

Проверяват хипотези, Прогнозират, Анализират, Откриват грешки

5. Синтез-  Творческо приложение на знанията, водещо до създаване на субективно нов продукт

Планират, Провеждат, Решават задачи, Формулират изводи

6. Оценка- Формулиране на оценъчни съждения на основата на предварително зададени критерии за оценка и тяхната аргументация

 

Правят избор, Предпочитат, Коментират, Оценяват

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG