Home Литература Литературно проучване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Литературно проучване ПДФ Печат Е-мейл

ЛИТЕРАТУРНО ПРОУЧВАНЕ

Обект на този литературен обзор е проучване на публикуваните в литературата данни през последните 10 години в областта на оползотворяването на мленките. За получаването и приложе-нието на мленките има и много по-стари данни, но за нас беше интересно да получим най-новата информация. От разпечат-ката на литературната справка за периода от 1995 до 2005 г с ключова дума резиновая крошка по РЖХ бяха намерени 33 реферата на руски език. От тях по въпросите за получаването, модифицирането и приложението на мленките са 25 реферата или около 70%. Тези реферати отразяват общото състояние на проблема с мленките – методи за получаване, възможности за приложение, методи за предварителна обработка на мленките, използване на мленките в термопластичните каучуци.

За получаването на мленки има съобщение в литературата 1 за технология за преработка на гуменотекстилни изделия, основана на “псевдовтечняване” на вулканизати при високо налягане и изтичането им през отворите на специална камера. При това вулканизатът и текстилният корд се отделят от металния корд на гумите и бортовите пръстени, смилат се и излизат от отвора във вид на първични мленки, които след това се подлагат на по-нататъшна преработка: досмилане и сепариране. Основните предимства на технологията са компактност, относително малка енергоемкост, екологична чистота, получаваните мленки съхраняват характеристиките на изходните каучуци и има най-голям добив на мленки.

1. Методи за получаване на мленки

Използван е метод за получаване на мленки от стари протектори чрез използване на озон 2. При този метод старите протектори и други изделия се третират във въздух обогатен 10 000 пъти с озон в продължение на 1 час. Обработените изделия при механично въздействие се разпадат на мленки и се освобождават текстилният и метален корд. За реализиране на технологията е създадена инсталация с капацитет 10 протектора. За обработката на 1 тон протектори е нужен озон, за производството на който се изразходват 50 квтч, за други операции се изразходват още 10 квтч, добивът е 670 кг мленки. Методът е патентован в Русия и САЩ.

В наши дни остро стои проблемът за рециклирането на износените, не подлежащи на регенериране протектори 3. Използваният метод на преработка чрез смилане и последващо изгаряне за получаване на топлинна или електрическа енергия има редица недостатъци, които включват загубата на вулканизат като ценна химическа суровина с големи области на приложение. За отстраняването на тези недостатъци се прилага метод на материално рециклиране, който се състои в отстраняване на страниците и борта. Средната част се разгъва и се фрезова за получаването на мленки с размери 2 – 3 мм и гумени стружки с дължина до 25 мм. Сместа се сепарира и постъпва за по-нататъшна преработка.

2. Възможности за приложението на мленки

За приложението на мленките има значително повече информация в специализираната литература за периода, за който е направена справката.

Мленки от автомобилни гуми с размер на частиците под 1 мм се смесват с талово масло, негови производни или с други подобни компоненти в количество 5 – 30 мас.ч. на 100 мас.ч. мленки 4. Получената смес се използва като модифицираща добавка в асфалт, пластмаси, полиуретани и термопластични каучуци.

Предложена е асфалтобетонна смес, съдържаща битум, модификатор от еластомерни мленки и нефтопродукти и минерален пълнител 5. Като модификатор сместа съдържа отработен набъбнал еластомерен сорбент за инсталация за пречистване на водите от обработката на нефтопродукти. В сорбента съотношението мленки/нефтопродукт е от 1:1 до 1:3.

Предложени са полимерни композиции с мленки за покрития на стадиони, кортове и други спортни съоръжения 6. Една от предложените рецептури има следния състав: SBR – 100 мас.ч., регенерат 20 – 25, сяра 1,8-2,5, каптакс 0,3-05, озокерит 0,3-0,6, неозон Д 0,2-0,3, сажди 50-60, омекчител 8-12, индустриално масло 9-10, мленки 20-30, силоксаново масло 1-2.

При едно друго приложение се въвежда смлян вулканизат от нитрилен каучук в рецептура за маслоустойчиви вулканизати от нитрилен каучук 7. В количество от 5 до 20 мас.ч. мленки физико-механичните показатели на получените вулканизати намаляват в незначителна степен и не оказват съществено влияние върху степента на набъбване на пробните тела в агресивни среди при 25оС, а също така и върху стареенето при повишени температури.

Изработена е комбинация от диенови каучуци и мленки от автомобилни гуми 8. Използването на мленките позволява да се заменят 2-50 мас.ч. от диеновите каучуци без влошаване на якостно-еластичните свойства на протектора.

Предложено е за производство покритие, съдържащо основен слой от SBR и EPDM 9 с равномерно разпределни в него гумени мленки.

Многослоен материал 10 съдържа слой от ПЕ или ПП, слой от битумно-полимерна композиция и слой от полимерна композиция. Битумно-полимерният слой съдържа битум, бутилкаучук, мленки, раздробени кордни нишки, кумарон-инденова смола, колофон, а останалото е пълнител.

Описан е синтез 11 на карбоксилсъдържащ катионит чрез присадителна съполимеризация на акрилова или метакрилова киселина с полимера на мленките, предварително обработени в кисела среда с трет. бутилхидропероксид в продължение на 8 – 16 ч. Съотношението на мленките и пероксида е от 1:1 до 1:2,5, като съполимеризацията се извършва при 60-70оС в присъствието на активатор на разпадането на пероксидните групи; съотношението между полимера и виниловия мономер е от 1:1 до 1:1,5. Полученият катионит съдържа карбоксилови групи  /от 9 до 12 %/, които позволяват извличането на йони на тежки метали, като мед, никел, кобалт и живак от водни разтвори на техни соли.

В зависимост от условията хидропероксидите може да взаимодействат с ненаситени съединения по различен начин  12. В сярнокисела среда е възможно присъединяване към двойната връзка с образуването на съответния пероксид. В присъствието на катализатори оксиди на молибдена взаимодействието протича с образуване на оксиди и отделянето на третичен бутанол. При взаимодействието на мленките с хидропероксида в присъствието на такива катализатори е получен продукт със съдържание на епоксидни групи до 5%, който може да се използва като активен еластичен пълнител в композиции от епоксидни смоли. Установено е нарастване на физико-механичните им показатели с 15-20 %.

Полимерна композиция за изработването на трамвайни и железопътни траверси, покрития на стадиони, кортове и др. има следния състав 13 : SBR 100, регенерат 40-80, мленки 50-250, битум 10-45, нискомолекулен ПЕ 1-5, креда 50-300, нитрозодифениламин 0,2-1,5, стеаринова киселина 1-3, сяра 3-6, тиурам 1-3, сажди 30-60, индустриално масло 9-15.

3. Методи за предварителна обработка на мленките

Описан е метод за подобряване на свойствата на мленките, като се обработват предварително с трис(2-аминоетил)амин 14. Показано е, че химична модификация на повърхността на мленките позволява да се осигури достатъчна здравина на връзките й с полиуретановата матрица и да се използват такива мленки като пълнители за полиуретани в редица изделия 15.

Интересни отнасяния проявяват смеси от SBR, напълнени с мленки от NR 16. Зависимостта на топлопроводността от температурата за смеси с различно съдържание на мленки се характеризира с широк максимум в областта на разстък-ляването. При постоянна температура с нарастване на съдържанието на пълнителя топлопроводността се мени по крива с минимум.

Патентиран е метод 17 за обработка на повърхността на мленките с хлор при подходящи условия. Смесите, съдържащи така обработени мленки според авторите може да се използват за производството на редица каучукови изделия.

Смлени вулканизати от EPDM се внасят в каучукови смеси от същия каучук като пълнители. Те увеличават вискозитета Муни на сместа, но намаляват времето за скорчинг в резултат на миграцията на ускорители от мленките в матрицата 18. При увеличаване на дозировката на мленките е наблюдавана миграция на сярата от матрицата в мленките, което води до намаляване на ефективната степен на вулканизация на матрицата. Под действието на мленките нараства якостта на опън, на раздир, относителното удължение на вулканизатите. Проведените изследвания с използването на контролни рецептури, които се различават по концентрацията на вулканизиращите агенти, са показали, че ускорителите на вулканизацията мигрират от мленките в матрицата.

4. Използване на мленки като пълнител за термопластични каучуци

Едно по-ново направление за използването на мленките е свързано с приложението им в термопластичните каучуци.

Патентиран е метод 19 за гумиране на метални и неметални изделия, като целта на изобретението е да се повиши производителността на гумирането за сметка на изключване на процеса вулканизация. Тази задача е решена като върху подготвената повърхност на изделието се нанася материал, чиито състав включва 5 - 95 % вулканизирани каучукови мленки и 95 - 5 % термопластичен каучук. От този материал се формуват пластини, вътрешната повърхност на които съответства на формата на изделието, а външната има зададен релеф; след това гумиращият материал се нанася върху нагрятата до температурата на размекване на материала метална повърхност на изделието или върху покритата с лепило повърхност на неметалното изделие.

За използването на мленки от EPDM са проведени изследвания 20, като в термопластичния каучук от EPDM и полипропилен се внасят мленки от вулканизиран EPDM. Установено е, че когато количеството на мленките надхвърля 45%, се наблюдават трудности при преработката. При малки дозировки на мленки се намаляват физико-механичните показатели на материала; свойствата се подобряват при средните дозировки. Установено е, че такава композиция може повторно да се преработва.

Много интересни данни за отпадналите от експлоатация автомобилни гуми в световен мащаб се съдържат в статия, публикувана в Tire Technology International от представители на ETRA – европейска организация, която се занимава с гуми и рециклиране на вулканизати 21. Според данните в тази статия в световен мащаб се натрупват около 1 милиард стари гуми. По данни за Европейския съюз старите гуми за държавите-членки на ЕС за 1996 г. са били около 2,5 млн. тона, за 1998 г. – почти толкова, а за 2008 г. се очаква това количество да възлезе на около 3 млн тона. Подчертава се, че е възможно да се постигне 100% рециклиране на старите гуми, при което ще се спестява и енергия и материали. Подобни тези се развиват и в 22.

От литературната справка става ясно, че през последните 10 години интересът на специалистите в тази област е насочен предимно към приложението на мленките. Много по-малко са данните, свързани с предварителната обработка на мленките, на тяхната повърхност; що се отнася до сухата обработка на мленките преди внасянето им в каучуковите смеси, не се намират подобни данни.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG