Home Литература Изразни средства (1)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Изразни средства (1) ПДФ Печат Е-мейл

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА

 ТРОПИ – фигури на заместване

метафорични тропи; метонимични тропи; иронични тропи; епитет, сравнение; тропи на

количеството

ФИГУРИ – фигури на съвместяване

градация; антитеза; оксиморон

ТРОПИ

МЕТАФОРИЧНИ ТРОПИ

Метафора, антономасия, олицетворение, алегория, ирония

МЕТАФОРА

Названието на един обект /предмет, признак, действие/ се пренася върху друг обект /предмет, признак, действие/ въз основа на някакво сходство между двата обекта.

не жена, а звезда

сребърни облачета

лицето й пламна

Метафората се възприема като скрито сравнение – думите за сравнение се изпускат, но се подразбират.

АНТОНОМАСИЯ

Вид метафора, при който физически и нравствени качества на предмета на речта се назовават със собственото име на носител на същите качества. По този начин собственото име се използва като нарицателно.

 Тартюф – лицемерие

Дон Кихот – мечтател и идеалист

Бай Ганьо - простак

В художествената литература се използва особен вид антономасия – собствени имена са образувани от нарицателни по сходство на физически или нравствени качества на героите.

Бойчо Огнянов

Тихчо Сивчев

Попивко Папкин

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Вид метафора, при който признаци на човек се пренасят върху неодушевени предмети или отвлечени понятия /истина, лъжа, добро, зло и пр./.

на предмет се приписват човешки признаци – звездите гледат

предмет се уподобява на човек – „О, майко моя, родино мила”

отвлечено понятие се уподобява на човек – истината ще проговори

АЛЕГОРИЯ

Вид метафора, при който отвлечено понятие за нравствено качество на човека се изразява чрез предмет, явление, животно. 

В пословици и басни чрез образи на животни се представят положителни или отрицателни качества на човека:

лъв – смелост, сила

лисица – хитрост

вълк – алчност, глупост

Чрез алегорията се казва едно, а се разбира друго. Алегория може да се създаде само в завършен текст:

пословица /Дървото се превива, дордето е младо./, басня, поговорка, художествена творба.

ИРОНИЯ

Вид метафора, при който към началното значение на думата, словосъчетанието, изречението се влага противоположен смисъл с цел да се даде отрицателна оценка. Предметът на речта се изразява привидно положително, а всъщност се има предвид негов недостатък.Иронията изказва присмех, насмешка, подигравка.

Ирония се постига в контекст.

МЕТОНИМИЧНИ ТРОПИ

Метонимия и разновидностите й синекдоха, перифраза, евфемизъм

МЕТОНИМИЯ

Названието на един предмет се пренася върху друг предмет въз основа на постоянна връзка между двата предмета.

Между предмета, който дава названието си, и предмета, който го получава, са възможни различни връзки:

между съдържащо и съдържано – Залата ръкопляскаше.

между цялото и съставните му части – Класът се засмя.

между селище и жители – Целият град излезе.

между създател и автор на произведение – Изчетох Йовков.

между предмет и материала, от който е направен – Спортистите ни се върнаха със злато и бронз.

СИНЕКДОХА

Вид метонимия, при който названието на част от цялото се употребява като название на цялото или обратно – чрез цялото се подразбира частта.

между предмет и предмет – Цял живот сме без покрив.

между видово и родово понятие – Бедното животно заскимтя.

между единствено и множествено число /сингуларизация/ - Всичко спи - и човек, и звяр, и птица.

ПЕРИФРАЗА

Вид метонимия, при който названието на презмет, лице, явление се заменя с описателен израз за предаване на негови съществени признаци. Връзката е между предмет и признак на предмет.

корабът на пустинята – камила

черноморската ни столица – Варна 

ТРОПИ НА КОЛИЧЕСТВОТО

Хипербола, мейозис, литота

ХИПЕРБОЛА

Вид троп, чрез който предмет или признаци на предмет преднамерено се пресилват, за да се увеличи емоционалният ефект от речта.

Сто пъти ти казах!

Чакам те цял ден!

МЕЙОЗИС

Троп, чрез който предмет или негов признак се пренамалява. Мейозисът е обратен на хиперболата. 

Нека кажа две думи!

Не съм пил капка вода!

ЛИТОТА

Троп, който чрез отрицание преднамерено намалява, опростява признак на предмет, с цел да отслаби положителната оценка на предмета на речта. Говорещият изказва своята сдържаност, предпазливост.

Задължителна е употребата на частицата не. 

Филмът не е лош.

Не отричам качествата му.

Не ти липсва чувство за хумор.

СРАВНЕНИЕ

Съпоставят се два предмета по общ за тях признак, за да се даде образна характеристика на единия от тях.

Двете части на сравнението се свързват чрез различни думи: като, сякаш, приличен, прилича на, изглежда...

бяло като сняг

песента сякаш се носи на вълни

ЕПИТЕТ

Назовава съществен признак на предмет или на действие с цел да се даде оценка или да се характеризира образно обектът на речта.

епитет определение – диви ветрове; дива, зла река

епитет приложение – а аз, глупакът, си мисля

епитет обстоятелство – Старецът го изгледа мрачно.

ФИГУРИ 

ГРАДАЦИЯ

Началното значение се степенува възходящо, чрез наслагване на синонимни думи и изрази.

АНТИТЕЗА

Съпоставят се две противоположни понятия или съждения с цел чрез изтъкнатия контраст да се постигне изразителност на речта.

ОКСИМОРОН

Предметът се характеризира чрез противоречащ на неговата същност признак. Едното понятие изключва другото.

жив труп; плаче, смеейки се; голям малък човек

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG