Home Икономика Управление на проекти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управление на проекти ПДФ Печат Е-мейл

Управление на проекти

  1. Управленски подход на проекта

Управлението на проекта може да се окачестви като управление, насочено към нови форми на обслужване на клиента. С  други думи, това е вид стратегия, която библиотеката или нейното ръководство предприемат, за да повишат полезността на своите услуги.

Освен това, видно е, че проектът е насочен към въвеждане на нови технологии в организацията. Това, само по себе си е предпоставка да се изкаже твърдението, че ръководството на  библиотеката  следи измененията във външната среда и при  това отчита как може да повиши конкурентоспособността на организацията и нейната полезност.

Следователно,  за подхода в управлението, може да се каже, че:

-                                    на първо място, е силно насочен към повишаване на полезността от услугите в библиотеката;

-                                    на второ място, това управление е тясно свързано с новите високи технологии.

И двата аспекта на управлението се разглеждат като силно положителни от гледна точка дейността на фирмата.

  1. Рискове при въвеждане на проекта

Проектът задава целите, намеренията и водещите принципи. Той  се реализира основно чрез системите и програмите, предварително определени от ръководството на библиотеката. Основен инструмент за проектно  управление са системите (процедури, наредби и др. организационни стандарти). Регламентите носят обаче следните ползи и и съответно рискове: :

Предимства и ползи:

-                единство на целите и ценностите;

-                възможност за приемственост без период на хаос и загуби;

-                оттук - последователност и систематичност на дейностите;

-                яснота, предсказуемост и стабилност на управлението;

-                възможност за планирани промени и въздействия.

Недостатъци и рискове:

-                риск от бюрократизация и прекалено администриране;

-                скованост и консервативност;

-                склонност към конформизъм - новото е подозрително;

-                недоброжелателност към индивидуалния стил и оригиналността на проекта или отделни негови изпълнители от страна на ръководителите или част от тях.

Следователно административната бюрокрация и стандартизация при проекта  трябва да е умерена и гъвкава - достатъчно "широка", за да помага на творчеството и достатъчно "свободна", за да не пречи на промените, но същевременно – строга към нарушенията.

От друга страна, проектът ще се изпълни чрез възлагане, това възлагане  като организационна форма предоставя следните предимства:

-            ниска цена за придобиване на ИТ услугите и като следствие намаляване себестойността на продукцията; скъсяване периода за внедряване на нови продукти;

-            използване на последните достижения на информационните технологии във фирмената практика;

-            библиотечните специалисти имат повече време за основната си дейност;

-            купува се готов опит и знание;

-            по-висока ефективност.

Наред с тези предимства, аутсорсингът има и своите рискове:

-            качеството на услугите и продукцията не зависи пряко от управлението на библиотеката

-            намалява се възможността за контрол и управление на средствата за ИТ дейности;

-            измененията в условията и параметрите на ИТ услугите се правят след съгласуване с обслужващата фирма;

-            цените на аутсорсинг услугите не винаги се подчиняват на правила, върху които може да се упражнява управленско въздействие от страна на библиотеката;

-            при недобре разчетени отношения дейността на организацията  или маркетинг стратегията й може да изпадне в монополна зависимост от доставчика.

  1. Планиране на работата

Цялостната дейност на проектната група, ангажирана с проекта е ориентирана към потребителите.  От особена важност е определянето на нуждите и очакванията на студентите, дефиниране на техните  изисквания, както и тяхното своевременно изпълнение за постигане удовлетворение на заинтересованите страни.

Целите на проектната група трябва да  са:

-                                  спечелване доверието на все по-широк кръг от студенти;

-                                  максимално задоволяване на декларираните и очаквани изисквания на потребителите;

-                                  непрекъснато подобряване качеството на дейностите и услугите като цяло;

-                                  създаване възможност за пълноценна реализация на всеки служител и сътрудник на библиотеката в рамките на своята компетентност и правомощия, за осъществяване на целите на библиотеката

-                                  оптимизиране на процесите в библиотеката;

-                                  ефективно управление на процесите;

-                                  недопускане на предпоставки за възражения и рекламации;

-                                  правилен подход при избор на доставчици и подизпълнители;

При планиране на процесите и дейностите, оказващи влияние върху библиотеката, проектната група  отделя внимание на:

-                            определяне изискванията на потребителя на информационния продукт, свързани с конкретна услуга;

-                            определяне характеристиките, формиращи качеството на процесите, включително и критерии за контрол и приемане на готовата продукция,  в съответствие със съществуващите законови и нормативни изисквания;

-                            обвързване на някои дейности с планове по качеството (при необходимост);

-                            осигуряване на технически средства, необходими за постигане на целите ;

-                            осъвременяване на процесите за контрол и средствата за наблюдение и измерване;

-                            осигуряване на човешки ресурси с необходимата квалификация за реализиране на процесите, оказващи влияние върху информационните процеси в библиотеката;

-                            адаптиране на методите и средствата за наблюдение и измерване, съобразно изискванията на договора;

-                            определяне съдържанието и формата на проверка на отделните елементи от съответния процес.

Разграничение на задълженията на обслужващата и обслужваната организация е първата стъпка, която библиотеката е предприела.

Успешното преминаване се свежда до три измерения: редуциране на разходи, запазване (или увеличаване) стабилността на системата и ненарушаване качеството (или подобряване) на услугите. Рисковете трябва да бъдат идентифицирани, осъзнати и ранжирани по приоритет. Приоритетът на  риска се определя от обхвата на влиянието му и  вероятността от реализирането му. Чрез анализ на риска може да се  прогнозира ефективността и успеха на взаимоотношение с конкретен партньор.

  1. Изисквания към екипа

Развитата функция по управление на проекта в библиотеката   включва следните системи:

-                за планиране на потребностите от персонал;

-                за оценяване на работата и атестиране;

-                за сертификация и стандартизация;

-                за комуникации;

-                за информационно и административно обслужване и др.

В този смисъл, може да се каже, че  ръководителят на проекта има особено важна роля - на координатор, посредник, контрольор. Той трябва да познава и владее методите на:

-                  груповата динамика и активиране на творческото мислене;
въвеждане на промяна и преодоляване на съпротивата.

Той трябва да представи и защити пред фирменото ръководство резултата от работата на екипа - документираните системи на проекта. Описанието на всяка система би било по-пълно и ефикасно, ако проектантите й се поставят на мястото на един новопостъпващ служител и четат процедурата "с неговите очи".

Най – добре е, проектът в библиотеката да се въведе:

-                  чрез обучение на всички засегнати, най-добре от самите проектанти и разработчици;

-                  чрез пробно внедряване в пилотни звена - с отчитане на ефективността по избрани показатели;

-                  чрез съгласуване и индивидуални разговори с най-силните и влиятелни противници - понякога те дават добри предложения.

В случая, очевидно ръководството оценява значението на подходящата работна среда и положителното й въздействие върху мотивацията, удовлетвореността и ефективността от работата на персонала, като обръща особено внимание на следните основни фактори:

-                            правила за безопасност;

-                            наличие на подходящи отопление, влажност, осветление;

-                            липса на недопустими нива на вредности (шум, вибрации, лъчения и др.

Ето защо, счита се, че първият участник в проекта – неговото ръководство  -има достатъчно ефективни действия.

На управление подлежат специфичните процеси, оказващи влияние върху качеството на крайната услуга. Целта е тя да протича при контролирани условия, които включват:

-                                  наличие на необходимата документация;

-                                  осигуряване на подходяща работна среда;

-                                  действия за контрол и доказване на съответствие със стандарти / нормали, планове по качеството, документирани процедури и др.;

-                                  използване на подходящо оборудване;

-                                  наличие и използване на измервателни средства за управление и контрол на определени параметри на процесите;

-                                  одобряване на процесите и оборудването, когато е необходимо;

-                                  използване на квалифициран персонал;

-                                  осигурена поддръжка на използваното оборудване.

Управлението на техническите средства за контрол и измерване от страна на групата  ще включва:

-                            идентификация на техническите средства за въвеждане на новата система, които могат да окажат влияние върху качеството на услугата и тяхната точност спрямо обекта на измерване;

-                            определяне на процесите, използвани за новата система

-                            осигуряване на подходяща среда за провеждане на изпитвания.

Обобщение:

От гледна точка на бързото развитие на съвременните технологии, работата в  библиотеката става  все по-разнообразна, изискваща и динамична. Ръководителят на библиотеката очевидно се е ориентирал към  по-гъвкави и адаптивни сътрудници, притежа­ва­щи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Същевременно с това, служителите също имат по-високи очаквания за работата, която им се предлага. Промените в съдържанието на работата, в служителите и в информационните технологии  са тенденции, които изискват промяна на традиционните модели за управление на проекти. Развитието на библиотеката  е съпътствано от драстични промени в начина на работа, същността на дейността, участието на сътрудниците в нейното изпълнение, както и в техните очаквания, ценности, възрастови особености и умения.

Най- общо казано, при осъществяване на проекта  се използват следните мотивиращи фактори, при създаването  и управление на проектната организация:

а) съдържанието на труда (съвкупността от предмети, оръдия, продукт, който се произвежда);

б) предизвикателствата на труда - уменията, качествата и знанията, които изпълнителите трябва да „предизвикват" в себе си и непрекъснато да ги изявяват;

в) степента на пригодност (критерии за пригодност) на отделния изпълнител за труда;

Работата в екип, общото намиране на целта, успешното участие са особено важни пи този проект.

Най-големият актив е все пак доверието на ръководителя на библиотеката  в способно­сти­те на неговите служители. Трудовото поведение на един сътрудник във фирмата зависи от фактори на влияние, чиято основа е самият човек, както и от външни фактори.

В библиотеката очевидно има много видове комуникационни връзки, но по отношение на проекта   най-важни са тези между прекия ръководител и подчинения. Това равнище на комуникация определя дали дадения   проект е изпълнен, или е пренебрегнат. От него ще  зависят и мотивацията и удовлетвореността на работещия. Подчинените, които са доволни от своята работа, имат желание да задават въпроси, когато не разбират някоя заповед или произ­вод­ст­ве­на технология. Освен това те са предразположени да правят иновационни предложения.

Съществува силна зависимост между уменията за осъществяване на ефективна комуникация и изпълнението  на самия проект. Тези умения започват на първо равнище между прекия ръководител и библиотечния служител, но тяхното значение се повишава с ранга на ръководителя.

Въвеждайки новата система в библиотека , ръководството улеснява определянето на целите и задачите, постига се хармонизиране на процесите. Едновременно с това, силно се улесняват и читателите.

Този проект може да се разглежда като маркетингов инструмент за постигане на по-високи бизнес цели . Проектът ще  спомага за подобряване на комуникацията между различните отдели  и ръководството. Информацията пристига до него подредена и обработена от всички направления. С това се спестява време при управлението на отделните отдели. В една екстремна ситуация проверката на цялата система би отнела съвсем кратко време поради единност в начина на управление на документацията и записите.

Следователно, ако се вземат под внимание и посочените рискове, при успешно управление на проекта могат да се очакват високи резултати.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG