Home Икономика Управленско консултиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управленско консултиране ПДФ Печат Е-мейл
 1. Компанията трябва да бъде консултирана по отношение на наемането, подбора, формирането и управлението на подходяща екипна структура.

В този смисъл, основните усилия на консултанта ще бъдат ограничени, което може да представлява определен проблем за развитието на консултантските отношения.

Като цяло ,консултацията трябва да бъде насочена към развитието на цели по отношение на подбора на персонал във фирмата.

Поставянето на целите на организацията е съпроводено с разработването на прогнози, концепции, доктрини, целеви програми и други.      След поставянето на целите на организацията, се пристъпва към конкретизация на целите в планове, в които целите добиват количествен израз (изразяващ се в критерии и показатели за оценка на резултатите от дейността на организацията).

След съставянето на плановете  трябва да се започне със  създаването на необходимите материални, финансови и социални условия за изпълнение на целите, задачите и плановете.     На този етап се уточняват източниците на ресурсите, връзките между изпълнителите, начините и сроковете на изпълнение на отделните задачи и мероприятия, организационните структури (производствените структури) и управленските структури и всички условия за постигане на целите и задачите на организацията.

Тук се включват още такива управленски дейности като: комуникиране между звената и отделните функционери и мотивиране дейността им, преотстъпване на права, задължения и отговорности от ръководителите на подчинените.

2. Като ce нaeмeтe c пpoeктa, кaкви peзултaти биxтe oбeщaли пpeдвapитeлнo?

При ефективното осъществяване на проекта могат да се очакват следните резултати:

-  съответствие на  стратегията  с  промените в обкръжаващата среда;

За достигане на потенциалната ефективност, готовността на ръководителя  на фирмата  към промени трябва да съответствува на агресивността на нейната стратегия. Под готовност към промени се разбира степента на рязкост на промяна на външните условия, които ръководителя може да осмисли, да вземе решение и да преодолее кризата в организацията.

- За осигуряване на оптимална ефективност при промените във външната среда, компонентите на възможностите на фирмата   трябва да бъдат съгласувани едни с други. Под компоненти се разбират умението и способностите на управляващите мениджъри,  структурата на властта във фирмата, системата на информация, организационната структура на управление, отношения между отделните звена и др.п..

След осъществяване на проекта може да се очаква и елиминиране или отстраняване на следните негативни ефекти в предприятието:

 • Забавяне на процеса на вземане на решения за промени в производственото оборудване, помещения или организационната структура, което се отразява върху пазарните позиции на фирмата, нейния имидж и конкурентоспособността на продукта;
 • Лоша комуникация между отделните йерархични звена във фирмата и неправилно отношение към разходите без да се вижда косвеното им влияние върху крайните резултати за фирмата.
 • Липса на стремеж за повишаване на професионални умения и постоянно повишаване на квалификацията  или пък  непоемането на отговорност на част от служителите.

3. Kaкви уcлoвия биxтe пocтaвили, зa дa мoжeтe дa изпълнитe oбeщaнoтo? Kaкви щe ca вaшитe oчaквaния oт клиeнтa? Kaквo тpябвa дa нaпpaви клиeнтa ви, зa дa пoмoгнe в тoзи пpoцec?

На първо място, необходимо е клиентът да предостави информация по отношение на фирмата и достъп до счетоводната и контролната система, тъй като счетоводната и вътрешно-контролни системи на едно предприятие са най-важното средство за поддържане на комуникацията между него и неговите персонал, клиенти, доставчици и държавните институции. Състоянието и качеството на счетоводната система са от съществено значение за управлението на дружеството, включително от гледна точка контактите с чуждестранни контрагенти.

По този начин, консултантът ще може да анализира   информацията относно възнагражденията на висшия управленски екип на клиента, като измери ефективността от прилаганата стратегия към управление на персонала.

4. Пpи кaкви oбcтoятeлcтвa (пopoдeни oт клиeнтa) биxтe пpeкъcнaли пpoeктa?

Проектът би прекъснал при следните обстоятелства:

- недостатъчна информационна обезпеченост;

- липса на сътрудничество от  страна на ръководителя;

- големи разминавания при определяне на бъдещата стратегия по управление на персонала.

5. Aкo peшиxтe, чe тoвa e пoдxoдящ мoмeнт зa дa пpeдcтaвитe пpeдлoжeниeтo cи, oчepтaйтe цeлитe, eтaпитe, изcлeдвaнитe гpупи, дeйнocтитe и мeтoдитe и нeoбxoдимитe paзxoди. Пo-къcнo щe имaтe възмoжнocт дa cpaвнитe нaмecaтa cи c тaзи нa кoнcултaнтa.

В детайли, проектът, който ще се предложи на ръководителя на фирмата ще съдържа следните моменти:

използване на аналитичния метод при определяне на стратегия по управление на персонала, а именно:

 • инвентаризация на работите, функциите или длъжностите;
 • описание на работите, функциите или длъжностите (цел, място на изпълнение, съдържание, умения и навици, условия на труд);
 • определяне на общите фактори за всички работи, функции или длъжности, които ще бъдат оценявани (сложност на труда и отговорност на изпълняваните работи, тежест и условия на труда и др.);
 • определяне на степените на всеки от възприетите за оценяване фактори;
 • разработване на матрица за оценяване на всеки от възприетите фактори;
 • определяне на значимостта на всеки от възприетите фактори в общата оценка;
 • разработване на квалификационната скала и на скалата от основни заплати (определяне на: броя на квалификационните степени, на квалификационните интервали, коефициентите за отделните степени);
 • апробиране на възприетата методика и внасяне на целесъобразните корективи в нея;
 • анализ на работите, функциите или длъжностите, оценяване на отделните фактори, определяне на общия брой на точките и отнасянето им в съответната квалификационна степен с присъщата й основна заплата.

-                                                                      чрез оценка на личния принос на всеки член от отделните екипи на новите отдели на фирмата.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG