Home Икономика Прогнозиране и планиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Прогнозиране и планиране ПДФ Печат Е-мейл

1. Представяне на фирмата

„Фарин” АД е динамична компания, пазарен лидер в областта на селското стопанство. Икономическата група Фарин, в чиято основа е „Фарин” АД, обединява дъщерни, асоциирани и свързани дружества в следните сфери на дейност: търговия със селскостопанска продукция, стоки за земеделието, горива и земеделска техника; услуги като транспорт, автосервиз, застраховане и лизинг; производство на семена и фуражи. В групата има и дружества, които функционират извън сферата на селското стопанство, а именно: строителство и производство на мебели и интериорни врати.

Основните дейности включват:

Þ      външна и вътрешна търговия със земеделска продукция (царевица, пшеница, ечемик, слънчоглед),

Þ      зърносъхранение,

Þ      търговия със семена,

Þ      търговия с торове,

Þ      търговия с препарати за растителна защита,

Þ      търговия с горива,

Þ      продажба на селскостопанска техника и прикачен инвентар,

Þ      продажба на тежкотоварни автомобили,

Þ      продажба на резервни части,

Þ      автосервизни услуги

Þ      земеделие,

Þ      транспортни услуги,

Þ      застрахователен брокер,

Þ      лизинг,

Þ      дървопреработване и производство на интериорни врати и мебели,

Þ      производство и търговия с пълноценни комбинирани фуражи и фуражни суровини.

  1. Основни проблеми пред бъдещето й развитие

Към настоящия момент, основен проблем пред развитието на дружеството е неговата задлъжнялост. Предприятието прави опити да намали задълженията си по кредити, като в началото на 2008 г,   са  предоговорени кредитите на дружеството с „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД. По инвестиционния кредит е намален лихвения процент на тримесечен  EURIBOR плюс надбавка от 3.25 %. По кредитната линия за оборотни средства беше намален лихвения процент на едномесечен  EURIBOR плюс надбавка от 2.5 %, беше удължен срока на ползване до май 2009 г. и беше увеличен размера на кредита на 5 млн. евро.

Дружеството подновява и договореностите с БНП Париба Женева за търговско финансиране. Финансирането е по две линии:

Þ      за закупуване на торове с цел последваща реализация на местен пазар на крайни клиенти; Лимитът е 2 млн евро за 10 000 мт тор.

Þ      за закупуване или финансиране на налични количества зърно в зърнохранилища под контрола на Фарин, с цел последваща реализация за износ. За зърното няма лимит, само устно споразумение за 10 млн евро обща експозиция заедно с торовете.

Друг проблем на предприятието е зависимостта от природните условия. Както бе споменато, предприятието осъществява дейност, свързана със селско стопанство, ето защо, дружеството е силно зависимо от природните условия в страната.  Към настоящия момент, предприятието все още преодолява негативните последици от резултатите от 2007 г

Климатичните условия в България през 2007 г. бяха крайно неблагоприятни за селското стопанство, което се отрази осезаемо на добивите от зърнени и маслодайни култури. Реколтираните количества през тази година са много по-ниски от обичайните и се очаква точно да стигнат или дори да не достигнат за задоволяване на вътрешното потребление. Това създаде известна психоза на пазара и нежелание на фермерите да продават продукцията си с цел да изчакат по-високи цени. От друга страна недобрите добиви и в международен мащаб доведоха до драстично повишаване на международните цени на зърнени и маслодайни култури, което рефлектира и в България, като не позволи внос, който да успокои обстановката в страната.

Гореописаната пазарна конюнктура създаде обективни причини за реализиране на по-ниски приходи от продажби и влошаване на финансовите показатели на „Фарин” АД към 30 септември. Те са основно в три насоки:

Поради рязкото поскъпване на цените по време на жътва, „Фарин” АД не успя да изпълни свой контракт с Каргилл Интернешънъл С.А. Женева за износ на пшеница и заплати цена за обратно изкупуване на контракта в размер на 300 000 евро, което формира загуба от сделката на същата стойност. Сумата е заплатена от „Фарин” АД на 04.07.2007 г. Част от сумата, в размер на 180 000 евро, е компенсирана на „Фарин” АД на два транша през юли и август от „Кристера” АД - насрещен доставчик на „Фарин” АД по същия договор за износ на пшеница.

Цените на зърнени и маслодайни култури на местния и международния пазар са в относителен паритет, поради което липсват условия за износ. Това се отрази на „Фарин” АД, като не позволи дружеството да реализира очакванията си за продажби на външния пазар.

При покачващия се пазар се създадоха настроения във фермерите и търговците за задържане на закупените количества стоки с цел по-късната им реализация на по-високи цени. В тази връзка към 30.09.2007 г. „Фарин” АД е продало малка част от закупените количества зърнени и маслодайни култури.

Недобрата пазарна конюнктура, а също и влошаването на финансовия резултат на дружеството-майка „Фарин” АД се отрази и на консолидирания финансов резултат на групата към деветмесечието на 2007 г.

Всичко това оказва влияние на бъдещето развитие на дружеството и повишава неговата задлъжнялост .

3. Оценка на силните и слабите страни на предприятието, потенциал за развитие и конкурентоспособност

Силните страни на дружеството могат да се разгледат в направленията:

-          наличие на ясно изградена система;

-          наличие на договорирани пазари;

-          възможности за разнообразна дейност;

-          гъвкав продуктов мениджмънт.

Слабите страни на дружеството са:

-          силна кредитна задлъжнялост;

-          пряка зависимост от природните условия;

-          наличие на голяма доза рискове.

Конкурентоспособността на предприятието се разкрива в:

-          наличие на техническа база;

-          добре обучен персонал и наличие на работна ръка;

-          възможности за синергична дейност.

Предприятието планира да осъществява развитие, свързано с:

-          заемане на по –висок пазарен дял в Североизточна България;

-          сключване на договори с външнотърговски партньори;

-          използване на хеджиращи инструменти за намаление на риска.

Предприятието планира да въведе система за управление на качеството.

Прилагането на системата за осигуряване на качеството обхваща:

-          Вземане решения за:

а) избора на образец за качество;

б) целта, която подпомага образеца(политика на качеството);

в) диаграмата на необходимото време за осъществяване;

г) използването на външен съветник.

-          Устройство на предприятието:

а) подкрепа и обвързване на управлението;

б) назначаване на специалист по качеството;

в) създаване на комисия по качеството;

г) създаване на трудови колективи.

-          Обучение и осведомяване на участващите.

-          Създаване на системата за качество:

а)   описание на методите  чрез диаграма; съсредоточаване на съществуващите методи и упътвания за употреба;

б) сравняване с изчисленията на образеца;

в) корекции;

г) одобряване на крайния вариант на документите;

д) приложение и непрекъснато инспектиране на методите;

е) разпределяне на крайните документи;

ж) създаване на Справочник по качеството.

-          Разпространение на справочника по качество.

-          Вътрешни инспекции.

-          Инспектиране от потвърждаващата организация:

а) сравняване на Справочника по качеството с изискванията на образеца;

б)   проверка на функционалността на Справочника и придружаващите го документи.

-          Вероятни инспекционни резултати:

-          Потвърждаване.

-          Постоянно проверяване на системата (всеки 6 месеца).

-          Пълна инспекция (всеки 3 години).

Управлението на цялостното качество предполага, че неговите принципи ще се прилагат на всички равнища на фирмата. Системата за осигуряване на качеството ще действа при продажби, икономически услуги, управление на персонала и др. Цялостното качество изисква прилагане на техники, които осигуряват и максимално увеличават участието на човешкия потенциал. С цел постигане на качеството в целия процес участват в хармонично сътрудничество всички в една безкрайна верига, в която доставчикът на единия е клиент на предходния.

При разработването на стратегия за управление на качеството се разграничават четири главни фази:

-          Проучване, което помага при съсредоточаването на информация преди срещата с висшите кадри за избор на стратегия. Определя източниците на информация и методите за изчисляване на разходите, свързано с ниското качество.

-          Подготовка за срещата за избор на стратегия, помагаща при избора на хората, които ще участват в срещите, и в определянето на дневния им ред. Планирането на срещите за стратегията и разпределянето на подходящата информация преди всяка среща имат решаващо значение.

-          Срещи за разработване на стратегия, които ще направят възможно вземането на решения при приложението на инициативата за качеството, определянето на исканите резултати и разпределянето на отговорностите за планирането и приложението. Резултатното приложение зависи от дейното участие на всички.

-          Съдействие, изразено в доброто сътрудничество и подкрепа на персонала.

4. Система от цели и стратегии

Целта на предприятието е да бъде  лидер в развитието на потенциала на аграрното стопанство на страната. Мисията на предприятието е да предлага качествени продукти и услуги , гарантиращи сигурен резултат на клиенти му.

Към края на 2007г. икономическата група “Фарин” отчита увеличение от 185% в площите на обработваемата земеделска земя. От съществено значение за ръста е увеличилия се брой земеделски дружества, присъединени в икономическата група. В края на 2006г. те са били едва четири на брой, а в края на 2007г. земеделските дружества наброяват единадесет и стопанисват над 68 хил. дка земя, съобщиха от групата.

Стратегията на групата по отношение на земеделието е тя да залага на постепенно и поетапно окрупняване и увеличаване на обработваемите площи, което да дава възможност за оптимизация на производствения процес. Следвайки политиката си на комасация и обединяване на малки земеделски терени през 2007г., някои от земеделските дружества в групата отчитат ръст в обработваемите си площи с близо 46% спрямо предходната година. По – големите терени дават възможност за оптимизация при обработката на земята, за закупуване и използване на нова и модерна техника и увеличаване ефективността на производството.

За производствения процес на земеделските дружества "Фарин” АД осигурява сертифициран посадъчен материал и  ефективни торове и препарати, които от своя страна гарантират качествена продукция. Специалистите агрономи са фактор за правилно прилагане на технологиите на земеделието и иноваторството в групата, както и за бързото навлизане на добрите производствени практики.

„Фарин” АД осигурява на земеделските дружества от групата всички земеделски стоки необходими при отглеждането на реколтата, а впоследствие им предоставя и услуги по транспорт и съхранение на продукцията в собствени зърнобази, позиционирани на възлови места в региона. Търговският отдел на „Фарин” АД оперира както на българския, така и на международния пазар, което от своя страна дава възможност на земеделските дружества за намаляване разходите на труд за реализация на продукция и за получаването на по-благоприятни условия при самата реализация.

В краткосрочен план „Фарин” планира инвестиции в сервиз за селскостопанска техника с марката John Deere, който ще предоставя услуги както на земеделските дружества от групата, така и на всички фермери от региона.

5. Очаквани изменения

Както бе споменато, дружеството търпи въздействие на редица рискове.   Политиката на дружеството е да се извършва продажба на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна история. Дружеството предоставя заеми на контрагенти със срок до една година. Някои от заемите са обезпечени с недвижимо имущество.

Лихвеният  риск   се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените на пазарните лихвени проценти върху печалбата и капитализацията на дружеството. По-голямата част от задълженията на „Фарин” АД са с плаващ лихвен процент в зависимост от промените в EURIBOR. Предвид тренда на покачване на EURIBOR през последните месеци, продължаването на този тренд ще доведе до по-високи разходи за лихви, респ. по-ниска печалба на „Фарин” АД.

Ликвидният риск е рискът дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне падежиращи плащания към свои кредитори или доставчици. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни падежиращите си задължения. „Фарин” АД има добри показатели за ликвидност.

Валутният риск е рискът „Фарин” АД да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. Дружеството оперира в Република България, но търгува с доставчици от чужбина. Неблагоприятна промяна във валутните курсове би оскъпила селскостопанската техника, семена, препарати за растителна защита, обект на внос, и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на дружеството. В допълнение външното финансиране на дейността на дружеството е основно в EUR.

По-голямата част от валутните транзакции касаят превалутиране на EUR в BGN и обратно. Това излага дружеството на валутен риск единствено при сключване на договори за продажба на стоки, деноминирани във валута, различна от BGN и EUR. През 2007 г. „Фарин” АД не е сключвал и няма значими позиции във валута различна от BGN и EUR, поради което валутният риск до края на годината не е съществен.

Пазарният риск е рискът от неблагоприятно за „Фарин” АД развитие на пазарите, на които дружеството оперира. „Фарин” АД е изложен на този риск най-вече по отношение на пазара на зърнени и маслодайни култури. Към настоящият момент,  дружеството има селскостопанска продукция на склад и носи риска от спад в цените. Този риск ще бъде елиминиран при продажбата на стоките.           По отношение на планираната стратегия по качество, за да произвежда гарантирано качествена продукция, организацията трябва да разработи, документира, внедри и поддържа система за управление на качеството и непрекъснато да подобрява нейната ефикасност.  Организацията трябва да идентифицира процесите и определи последователността им, осигури наличието на ресурси и информация, необходими за функциониране и наблюдение на тези процеси.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG