Home Икономика Международни валутно-финансови и кредитни инсититуции. Европейска валутна интеграция

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Международни валутно-финансови и кредитни инсититуции. Европейска валутна интеграция ПДФ Печат Е-мейл

Международни валутно-финансови и кредитни инсититуции. Европейска валутна интеграция.

Към международните валутно-финансови институции се отнасят: МВФ,Световната банкова група, както и отделните валутно-финансови фондове и регионални банки.МВФ е създаден с решение на конференцията в Бретън-Уудс през 1944г.и е водеща световна валутно-фин. институция. Основните цели на Фонда са следните: развиване на м/унар.валутно сътрудничество; съдействие за стабилността на валутите; подпомагане балансирания растеж на м/унар. търговия; стимулиране образуването на многостранна система за разплащания м/у отделните страни;поддържане на равновесие в платежните баланси на страните членки; съдействие за косвено регулиране на лихвените равнища в отделните страни; консултиране и подпомагане на правителствата; контрол на препоръчаните от Фонда и приети от правителствата на отделните страни програми. Основните функции, които изпълнява МВФ са регулативна, консултативна и кредитна.”Основният резервен кредит” е основният заем предоставян от Фонда, известен като “стенд-бай” кредит. Ползването на средства по него се осъществява на траншове. Ръководен принцип при кредитната дейност на Фонда е “условността”. Допълнително в кредитната дейност на МВФ се използват и т.нар.-“специални механизми”,”компенсаторно финансиране”, “разширено кредитиране” и др.

МВФ се ръководи от Съвет на управляващите и Директорат. Съвета на управлявашите е върховен орган, като в състава му влизат финансовите министри на страните-членки или управителите на техните ЦБанки. Тяхната роля е да вземат решения за дейността и бъдещото развитие, както и да определя политиката на Фонда спрямо отделните страни. Директоратът е второто ниво на управление във Фонда. В състава му влизат 22 директори и функциите му са предимно изпълнителски. Капиталът на МВФ се формира от акционерни вноски на страните-членки, съобразно определени квоти. Според теглото на квотите на отделните страни се определя  използването на ресурсите на Фонда, а също и броя на притежаваните гласове.

Световната банкова група е втората водеща институция основана съвместно с МВФ на конференцията в Бретън-Уудс. За разлика от МВФ, тя преследва дългосрочни цели със структурен характер. Основно звено в нейната структура е Международната банка за възстановяване и развитие, известна още като Световната банка. Цпителта и е да насърчава инвестициите за възстановяване и развитие на стр.-членки ,чрез мобилизиране на дългосрочни капитали, предоставени във вид на заеми.

Като дъщерни организации на Св.банка се явяват Международната асоциация за развитие/МАР/ ,Международната финансова корпорация/МФК/ и Многостранната агенция за инвестиционни гаранции/МАИГ/. Главната цел пред МАР е финансово подпомагане на най-бедните страни в света, чрез предоставяне на дългосрочни кредити с преференциални условия на правителствата на тези страни.Тя оперира по скоро като фондация, тъй като лихвите по нейните кредити по принцип са нулеви. МФК е специализирана  в подпомагането на частната стопанска инициатива, както чрез пряко кредитиране и инвестиране, така и чрез съучастия в частни проекти. МАИГ е най-младата  организация в структурата на Световната банкова група и основната и цел е осигуряване на застрахователни гаранции срещу политически риск.

Приемането на България през 1990 за пълноправен член на МВФ и Св.банка е едно закономерно следствие от социално икономическите реформи протекли в страната. То е фактор с решаващо значение за способността на нашата страна да обслужва придобилия застрашителни размери външен дълг. Световната банка досега е отпуснала кредити на Б-я в областта на енергетиката, желеъниците, телекомуникациите, селско стопанство, подкрепата на част.стоп.инициатива, управлението на външ.дълг и др. МВФ е пълноценен партньор на  страната ни в процесите на икономическо реформиране. В края на 1996 МВФ предлагана страната ни валутен борд-механизъм играещ ролята на “усмирителна риза” за придобилите застрашителни размери инфлация и девалвация. Б-я е учредител на Европейската банка за възстановяване и развитие/ЕБВР/, която има за приоритет в дейността си подпомагане на бившите социалистически страни по пътя на изграждане на пазарни икономики и демократични общества. За периода на нашето членство сме получили редица финансирания.

Европейската валутна интеграция е целенасочен процес на изграждане на единен европейски пазар с единна парична единица. Европейският валутен съюз е резултат на 40-годишен интеграционен и политически процес намиращ се във финалната си фаза. Основна цел на ЕВС е създаване на интегрирана икономическа зона, осигуряваща стабилност на региона и просперитет на идващите генерации.

За присъединяване към еврото страните-членки трябва да постигнат “конвергенция” помежду си ,т.е.приближеност на своите икономики. ЕВС изисква провеждане на единна политика в рамките на единен икономически пазар. Налага се обвързване на икономическата,валутната политика и валутните курсове. Националните правителства се придържат към договорените общи правила определени от Пакта за стабилност и икономически растеж. Валутната политика се определя от Европейската централна банка/ЕЦБ/,която е с независим статут. Основна цел на банката е да запази стабилността на цените.

Последствията от европейската валутна интеграция се оформят в 2 групи – ползи  и рискове. Ползите от валутната интеграция са увеличаване на инвестиционните възможности, редуциране разходите по валутния риск и валутния обмен, предотвратяване на конкурентното девалвиране и спекулативни атаки. Основните рискове ,които могат да възникнат са възможността за отказа от правото на самостоятелна монетарна политика, а също и невъзможността за използване на валутния курс като инструмент за приспособяване.

Мащабите на процеса на европейската валутна интеграция позволяват да се прогнозира ,че до края на 2010г., еврото ще бъде въведено като измерител и резезерв на стойността не само в досегашните страни-членки на ЕС, но и от страните, с които в момента се водят преговори за присъединяване.

България е пасивен член на ЕВС, което е следствие от въведения през 1997 режим на валутен борд. С автоматичната промяна на резервната валута всички макроикономически показатели могат да се преизчислят на съпоставима база с тези на страните-членки на ЕВС. Поради високата степен на изпълнимост на критериите за конвергенция, Б-я понася всички потенциални ползи и рискове свързани с изграждането на икономическия и валутен съюз. Успешното завършване на преговорите за членство в ЕС ще позволят страната ни успоредно да стане член на Еврозоната.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG