Home Икономика ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОТО ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОТО ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОТО ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ

Подоходното облагане е важен елемент на данъчната политика. Това е най-важната част на всяка данъчна система, която се изразява в политиката, икономиката и социалното развитие. Възникнало първоначално в Англия, а от началото на 20 век данъка в/у доходите е въведен във всички напреднали държави. В БГ е въведен 1894г.

През историята си подоходното облагане търпи значителна еволюция, осъществена както в теоритичен така и в практичен аспект. Данъците в/у доходите са важен източник на бюджетни приходи. Те се характеризират със:

-          ПД се квалифицират като “справедливи данъци”  счита се, че  отчитат данъчния капацитет на данъкоплатеца.

-          Те са еластични като приходи на държ.бюджет по отношение цикличността в развитието на икономиката. Зависимостта м/у фазите на оживление и подем и тези на регресия и дегресия според дан.постъпления в бюджета е правопропорционална.

-           ПД са неутрални по отношение на цените на стоките и услугите- те не са непосредствен елемент на цената както косвените данъци. Влиянието им в/у цените е  по косвен начин ч/з влиянието им в/у покупателната способност на индивидите.

-          Те се използват за инструмент за макроикономическа стабилизация

-          ПД имат силно влияние в/у поведението на индивидите онтосно избора им м/у труд и свободно време

ПД са втората по значение група от гл.т. на фикса, но фискалното им значение в Б-я е малко. Обикновенно дела им в развитите д-ви е м/у 9-13% от БВП или те формират от 30-40% от дан.приходи.

ДДФЛ е пряк данък, тъй като основа за неговото определяне е личният облагаем доход и пряко засяга благосъстоянието на индивидите. При него има съвпадение между субекта на данъка (платеца) и носителя на данъчното бреме. Чрез ДДФЛ се изземва значителна част от индивидуалните доходи, в резултат на което се извършва преразпределение на доходите и се съкращава гражданското потребление в замяна на държавното. В същото време съществена част от средствата набрани чрез данъка  се връщат обратно към индивидите чрез системата на държавните разходи. Въобще няма фин.с-ма в света, която да не прилага индивидуалното подоходно облагане. Личният подоходен данък е парично плащане със задължителен характер, което ФЛ правят в бюджета на държавата, в съответствие с доходите, които получават за определен период от време. Доходът се получава от различни източници и може да се придобие при различна условия. Въпреки това той се приема като индикатор на икотомическото положение и платежоспособността на субекта.

Системи за облагане на личните доходи

-шедулярна система (английска) – при нея тодишниат облагаем доход се разпада на части (шедули) в зависимост от еднородния му характер и източник. Всеки он шедулите се облага самостоятелно с отделна данъчна ставка. Класическата шедулярна система вкл. 5 шедула: а) доходи от собственост на земи, сгради и др.б) доходи от ЦК в) доходи от свобовни професии и предприемаческа дейност г) доходи от работна заплата д) от арендуване на земни участъци

-глобална система (немска)- при нея годишният съвкупен доход, независимо от източника и характера, се облага е единна ставка респ.скала. Тази система засяга годишния съвкупен доход и дава представа за платежоспособността на субектите.

- смесена система ( френска) – тя комбинира първите две. Облагането и построено на шедулярна основа и в същото време се установява годишен доход и когато този доход превиши определена граница, се иблага с допърнителен данък. Острието на тази система е насочено кам по-високите доходи.

В България се прилага глобалната система.

Обект на облагане са доходите на местните физически лица за придобити доходи от източници в РБ и в чужбина и чуждестранните физически лица за придобити доходи от източници в РБ.

На облагане подлежат доходите произхождащи от :

1)       трудови правоотношения

2)       хонорари (гр.договари)

3)       доходи от сделки с имуществото, движими вещи и капитали

4)        професион.разходи и др

5)        доходи от стопанска дейност като едноличен търговец . Физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на ЗМДТ. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ.

Необлагаеми по силата на ЗДДФЛ са:

1)       лихви по депозити, ДЦК

2)       доходи от инвестиции на активите в доброволни пенсионни фондове и животозастрахователни дружества

3)       всякакви видове обещетения – от имуществени застраховки, застраховки живот и осигур.плащания

4)        пенсиите

5)        помощите за деца

6)        стипендиите

7)        печалби от БГтотализатор, държ.лотария и др

8)       Доходите от продажба на на апартамент, при условие, че са били основно жилище повече от 3г.

ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на :

- безплатната храна,  порционните пари, ваучерите за храна

- стойността на специалното работно облекло;

- пътните и квартирните пари, доказани документално

- дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт;

- социалните разходи за сметка на работодателя, както и разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя.

-  еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв.;

- направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка "Живот", отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност- направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт;

- паричните и предметните награди, получени на основание и по реда на нормативен акт;

Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения са получените възнаграждения по трудов договор. Данъчното облагане на доходите минава през 3 фази:

I етап – На този етап се определя облагаемият годишен доход от всички възможни източници и от него се приспадат задължителните осигуровки внесени през годината за фондове ДОО, УПФ и ЗО, които са за сметка на физическото лице и ако има внесени  доброволни осигуровки .

II етап – Тук  от облагаемият годишен доход след приспадане на осигуровки осигуровки се изваждат данъчно признати облекчения (за деца, за дарение, засраховка живот), които се предвижда да се премахнат с въвеждането на плоския данък

III етап –Годишна данъчна  основа се умножава по данъчната ставка и така се определя размера на дължимия данък.

Облгането е годишно с текущо авансово плащане – месечно за лицата работещи по трудови договор и тримесечно. за лицата упражняващи свободни професии.

Данъчна основа се изчислява поотделно за отделните групи доходи, а годишната данъчна основа е сумата от данъчните основи по групи.

РАЗМЕР НА ДАНЪКА

Облагането на доходите на ФЛ се осъществява съгласно глобалната система ( немски тип система). При нея общият годишен облагаем доход, независимо от източника и характера си се облага с единна обща скала.Определянето на годишното данъчно задължение  до 2007 г.вкл.ставаше чрез данъчна прогресия т.е. ДДФЛ беше прогресивен данък. В България се използваше комбинирана етажна прогресия  При нея данъка за долните етажи беше в абсолютна сума, а за горните - в %. Тя  включваше  необлагаем минимум, който за 2007 г.беше 2400 лв. Данъчната прогресия в Б-я беше ограничена прогресия, защото нарастването на данъчния размер беше до определено равнище, след което облагането става пропорционално.Освен това тя беше открита прогресия, защото данъчният рармер се изменяше видимо при нарастване на ДО. Според интервалите през които се изменя данъчният размер тя беше бърза(стръмна)прогресия и това беше следствие от сравнително малкото етажи, които имаше.

От началото на 2008 г. облагането с ДДФЛ е пропорционално. Заменя се етажната прогресия с единна ставка за всички доходи, коато е в размер на 10%. Също така се премахва и необлагаемият минимум.

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКА

Данъчно задължените лица реализиращи доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, вкл.упражняващите свободни професии подават в началото на годината до 30.04 ( от 2008г.) дан.декларация за доходите си от предходната година и дължимия за тях данък. За предплатилите в срок до 10.02 се полага 5% отстъпка от дължимия данък, а не от данъчното задължение. В действителност дължимият за год.данък е разлика между год.дан.задължение и авансовите вноски през годината. Лицата реализиращи доходи само от тр.договори не подават год.дан.декларация, освен ако не смятат да се възползват от някоя от дан.преференции.

Аваносви вноски (текущи месечни вноски) правят всички лица реализиращи облагаеми доходи. Те могат да бъдат едномесечни за лицата работещи по тр.договор и 3-мес.за лицата упражняващи свободни професии. Последните правят вноски от месеца в който реализираният общ обл.доход с натрупване от нач.на годината надхвърлили год.необл.доход т.е. 2400 лв.

Облагане доходите но ФЛ  беше прогресинво до 2007г., ( от тази година е с единна дан.ставка 10%, а за ЕТ -15%.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

1.Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност- сумата от годишните данъчни основи  за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

2. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане - сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 % от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи..

3. Данъчно облекчение за дарения-сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения:

1. до 5 на сто, когато дарението е в полза на - здравни заведения, лечебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, специализирани институции за деца , детски ясли, детски градини, училища, бюджетни предприятия,регистрирани в страната вероизповедания, Българския Червен кръст, културни институти, читалища, юридически лица с нестопанска, комуни за лечение на наркозависими;

2. до 15 на сто за дарение за културата;

3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 % от сумата от годишните данъчни основи

4. Облекчения за деца- в България се прилагат принципите на семейното подоходно облагане. То предполага дан.преференции за лицата с едно или повече деца, ненавършили пълнолетие. За целта само единият родител респ. роднина, настойник, попечител и т.н. може да приспадне от год. ДО, законно установена сума.

Няма съмнение, че е по-изгодно да се използва облекчение от родителя с по-висок доход. Лицето ползващо облекчението трябва да представи писменна декларация от др.родител, че последният няма да ползва намалението за същата дан.година.

Ползване на данъчните облекчения

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилагат:

1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за облекчение за инвалиди

2. копия на документите, удостоверяващи направените вноски

3. копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение

С въвеждането на пропорционалната система за облагане на ДДФЛ от началото на 2008г. тенденцията е към премахване на редица облекчения ( напр.нормативно признатите разходи, които за земеделските производители и за авторски и лицензионни права бяха  в размер на 70%, и облекченията за деца). Това е с фискална  цел, за да се разшири данъчната основа за облагане с данък.

Вноски за социално осигуряване

Те имат задължителен характер и са утвърдени със закон. Те формират нац.държ.бюджетни средства, които се разходват под контрола на държавата. С тях се намалява облагаемият доход на лицата, което малко намалява данъчното бреме. Теза плащания си правят на 2 части:

-          от работодателят

-          от работника

Осигурителната вноска на работниците се разпределя между тях и работодателите в съотношение 35/65 за 2007г, а от 01.01.2008 съотношението е 40/60. Всяка година до 2010г. то ще се променя със стъпка от 5% в полза на работодателя докато се достигне съотношение 50/50.

Лицата работещи по трудов договор изчисляват размера на задължителните си осигуровки на база брутен доход, който не трябва да е по-малък от административно определения минимален осигурителен праг по длъжности и професии и да не е по-голям от максималния такъв, който за 2007г. беше 1400 лв на месец, а от 01.01.2008 е 2000 лв. Държавата всяка година публикува класификатор на икономическите дейности и съответния им минимален осигурителен доход.

Лицата упражняващи свободни професии сащо правят задължителни осигурителни вноски изцяло за своя сметка поради което се наричат “самоосигуряващи се лица”. Те правят месечни авансови вноски върху избран от тях осигурителен доход между 240 лв и 2000 лв за 2008 г. В края на годината, ако реалният доход от дейността им е по-голям от сумата на избраните осигурителни доходи, лицето довнася осигуровки. Единствено подобно доплащане не се извършва за фонд “Общо заболяване и майчинство”.

Фондовете, по които се внасят осигурителни вноски са:

-          фонд „Здравно осигуряване”- 3,6% работодател – 2,4% работник

-          фонд ”Допълнително задължително пенсионно осигуряване” – 3% работодател- 2% работник – тези вноски са само за родените след 1960 г.

-          фонд ”Държавно обществено осигуряване”- 12,9% работодател- 8,6% работник за родените след 1960 г и

15,9 работодател- 10,6% работник за родените преди 1959 г.

- фонд „ Гарантирани вземания”-0,5% изцяло за сметка на работодателя

- фонд „Трудова злопулука и професионална болест”- размерът се определя според таблица по съответни дейности

Патентен данък

Патентите са плащания за узаконяване на даден занаят или извършване на определен вид услуги, на производствена или търговска дейност. Облагането е глобална сума като дан.основа е съобразена с характера на занаята, видовите услуги или производство и търговска дейност. Патентите заместват личния падоходен данък за ФЛ и ДДС. За облагане с патентен данък са характерни сл.условия: да се упр.определена соп.дейност, год.доход да е под 50 000 лв за предходната година и да няма регистарция по ДДС. Патентният данък не е съобразен с платежоспособността или дохода на лицата, а е окончателен и фиксиран за годината. Тъй като се плаща и от някои ЮЛ може да се приеме като разновидност на корпоративния данък. Прилагането на патентното облагане се налага както от съображения от неплащането на данъци от една голяма гр.лица е ЕТ-и, така и поради тех.трудности свързани с отчитането е декларирането на доходите за облагане с данъци.

Групата на дан.субекти плащащи патентен данък  са собственици или наематели на ресторанти, хотели, барове, магазини, занаятчии, които предлагат голям бр.услуги. За всяка гр-а патентният данък е фиксиран. Той е съобразен с категорията на населената зона. За хотелите е хиксиран за 1 легло според категорията, за ресторантите – за бр.места според звездите на заведението. Търговските обекти заплащат патентен данък в зависимодт от местонахождението и квадратурата.

Недостатък е липсата на връзка м/у дохода и дан.задължение, което се счита за несправедливо. В същото време са налице 2 съществени ползи:

1)       легализирането на редица дейности и у-ги, което изключва избягване на данъка

2)       плащането на глобална сума-тя стимулира еф.и реалилирането на по-големи доходи като относително намалява тежестта на дан.плащане.

Лицата, които се облагат с окончателен годишен данък подават годишна данъчна декларация, в която декларират обстоятелствата свързани с определянето на данъка. Тай се внася на 4 равни вноски, се когато се заплати до 31.01 за цялата година се ползва 5 % отстъпка. Тенденцията е към изравняване на патентното плащане към ДОД за ФЛ.

  1. ПЛОСЪК ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
  2. 1. Плосък данък върху доходите от стопанска дейност като ЕТ

По отношение на тези доходи има двойствен характер на подохдното облагане. Те образуват своята данъчна основа (ДО) по реда на ЗКПО. При тях данъчната печалба се нарича „облагаем доход”. Данъчното им задължение се определя по реда на ЗДДФЛ като ставката, която се прилага е 15%, което автоматично ги изважда от глобалната немска система на ЛПО. Авансовото им подоходно данъчно бреме се определя по реда на ЗКПО като ставката отново е 15%. Едно подобно облагане дискриминира стопанската дейност като ЕТ. До 2007, когато съществува6е праг на прогресия можеше да се изчисли праг на безразличие (годишния облагаем доход, за който лицата остават безразлични за данъчни цели дали ще се регистрират като ЕТ или ООД). За 2007 г. Този доход е 9600 -9700 лв.,а ако лицето има две деца прагът се качва до 12 600 – 12 700 лв., т.е. за облагаем оборот по-малък от този е изгодно да бъде ЕТ, а за по-крупни мащаби на стопанската дейност е по- изгодно да е ООД. В останалите отношения собственикът на ЕТ е равностойно третиран с останалите ФЛ, т.е. ползва всички данъчни облекчения с изключение на това за дарение, понеже го е ползвал като фирма.

  1. 2. Плосък данък върху доходите от стопанска дейност различна от ЕТ

Българската система на ЛПО предвижда възможност брутните доходи от стоп. дейност да се намалят с разходите за тяхното изкарване. Въвеждат се така наречените нормативно признати разходи, които са фиксиран процент спрямо брутните доходи от стоп. дейност. Така законодателя спестява разходи за водене на счетоводство. От брутната сума на доходите се изваждат  задължителните пенсионни, социални и здравни осигуровки. Така се формира годишната данъчна основа след което тя се намалява със стандартните данъчни облекчения. Следтова дохода се облага с 10% ЛПД.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG