Home Икономика Други източници на публични приходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Други източници на публични приходи ПДФ Печат Е-мейл

Бюджетното законодателство предвижда публични приходи да постъпват и от банкови кредити. По своята икономическа същност банковият кредит е временен публичен приход тъй като подлежи на връщане с лихва.

Публични приходи постъпват и под формата на държавни и общински ценни книжа. В световната практика управлението на държавния и общинските дългове се осъществява чрез емисия на авните и общински кредити, продажба на държавно имущество, паричната емисия и др. Чрез тях се набират значителни приходи в бюджета на държавата и общините. Най - широко приложение в практиката на всички страни намират : таксите.

Те представляват плащане в полза на държавния или местния бюджет от физическо или юридическо лице за оказана услуга или предизвикано действие на държавен или местен орган в свой интерес. Таксите се различават от данъците по това, че при определяне на техния размер не се взема под внимание дохода на платеца. За даден държавни и общински ценни книжа, които покриват недостига от публични приходи.

Държавните и общинските ценни книжа са, високо лихвидни, тъй като изплащането им е гарантирано с пълната законодателна сила на държавата и общината.

От неданъчните методи голямо значение имат публичните приходи от стопанската дейност на държавата и общината. Те намират проявление в стопанската дейност на държавните, общинските и смесените търговски дружества и застрахователни компании. Колкото по-голяма е стопанската дейност на държавата и общините, толкова са по големи техните възможности за формулиране на приходи в най-различни форми и обратно. Със стесняване на стопанската дейност на публичните институции намаляват и приходите от нея. Затова всяка държава в зависимост от характера на финансовата политика, която провежда, увеличава или намалява своето участие в стопанската дейност. Намаляването на участието в стопанската дейност на държавата и общините се осъществява чрез продажба на своето имущество на местни и чуждестранни лица. Приватизацията представлява оттегляне на държавата и общините от стопанска дейност. В процеса на приватизация се променя структурата на субектите, които участват във формирането на брутния вътрешен продукт, респективно и на публичните приходи. Собствеността преминава в ръцете на конкретни собственици, пряко заинтересовани от крайните резултати от дейността на търговското дружество. В редица страни с развита пазарна икономика  се  забелязва  и   обратен   процес,  наречен:   ре  приватизация.

(държавата изкупува или национализира предприятия с цел увеличаване на своята стопанска дейност)

Най непопулярен метод за осигуряване на публични приходи е паричната емисия. Той се свежда до пускането в обръщение на такова количество пари, което не е съобразено с потребностите на националното стопанство. Те са без покритие и се изразходват за покриване на държавни разходи. Емисията на пари за увеличаване на публичните приходи води до обезценяване на националната парична единица и води до инфлационни процеси. Ето защо този метод се прилага само при екстремни ситуации.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG