Home Икономика Възникване, същност и ползи от А на ПП

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Възникване, същност и ползи от А на ПП ПДФ Печат Е-мейл

Възникване, същност и ползи от А на ПП

А на финансовите отчети (конвенционалният ФА) дава богата и разнообразна информация, която достатъчно пълно характеризира финансовото състояние на фирмите. На базата на резултатите от този А могат да се вземат различни управленски решения. Въпреки това от средата на миналия век ускореното развитие получава нов клон на ФА, а именно А на ПП. В теоретичен план могат да се посочат 2 основни фактора повлияли за бързото развитие на кредитните продажби:

1. Утвърждаване и развитие на кредитните продажби

2. Разпространението на дългосрочното кредитиране след средата на 50-те години.

А на ПП анализира промените, динамиката, движението а конвенционалната ФА е към определена дата.

Същността на А на ПП може да се дефинира като систематизация и обработка на информацията за паричните средства и паричните еквиваленти на дадено търг. дружество и тяхното движение и изменение. Резултатите от А на ПП се изразяват в установяването на паричните ефекти от оперирането с краткотрайните, дълготрайните и финансовите активи. От А на ПП може да се прави преценка за минали управленски решения с глобален характер като емисия на акции, продажба на дългосрочни облигации и др. В този смисъл А на ПП дава следните ползи:

1. Полза за ръководителите – А на ПП илюстрира паричните ефекти от краткотрайните, дълготрайните и финансови активи. Мениджърите могат да установяват конкретни количествени параметри от провеждането на бизнес политика.

2. Полза за кредиторите – основната задача на банковите специалисти е установяване на потенциала на кредитоискателя да генерира пари и да обслужва определен размер на кредитен ресурс. Разработката на прецизни прогнози ПП е основен инструмент за обвръзка на отделни части на един инвестиционен проект. Чрез прогнозните ПП става възможен общият баланс между потребностите от външно финансиране, реалните потребности от оборотен капитал, паричен потенциал на инвестиционния проекти обезпеченост със собствен капитал.

На базата на А на ПП кредитиращата институция може да представи своите претенции по отношение на политиката на разплащане с доставчици, фин. политика към клиентите, политиката на дивиденти, амортизационната политика и паричните ангажименти на собствениците.

3. Полза на инвеститорите – А на ПП е основен инструмент за оценка на цели предприятия. Стратегическите инвеститори се ориентират най-точно в определена инвестиция от динамиката на ПП. В крайна сметка инвеститорът измерва ефектът от бъдещите си бизнес начинания чрез промените в ПП след реализация на инвестицията. Дребните (минорни) инвеститори чрез А на ПП получават информация за дивидентската политика и за потенциала на дружеството да си плати. Тенденциите в отчетите на ПП много ясно показват дали едно АД се “пълни” или “изпразва”.

2. Основни понятия

а: Паричен поток – той за разлика от паричните наличности е процес на вливане (парични постъпления) и източване (парични плащания) на парични средства. Или ПП трябва да се разбира не като налични пари, а като изменение (движение) на пари. В зависимост от обхвата на ПП са се утвърдили различни типове на ПП:

- нетен паричен поток – разбира се движението на стойността на паричните средства или това е баланс на пари    ните средства в началото и в края на периода.

- конвенционален ПП (традиционен) – той отговаря на виждането, че годишния паричен резултат е Σ от нетната печалба и начислената амортизация.

- оперативен ПП – това е ПП, който се формира от паричния баланс на краткосрочните активи. Паричните ефекти от КА се свеждат до резултатите от продажбата на готова продукция и покупката на суровини, материали и труд т.е. той отразява оперативната дейност.

Оперативния ПП=Приходи от продажби-Разходи от покупки

- Общ генерален ПП – Това е ПП, който най пълно отразява паричното състояние на стоп. Субекти (това е обектът на съвременния анализ). Общия ПП обхваща 3-те страни от функционирането на предприятието, а именно парични ефекти от операции с КА; парични операции с ДА; парични ефекти от операции с ФА. Тази класификация дава възможност за определяне на общия ПП като резултат от измененията на 3-те съставящи го ПП, а именно оперативния ПП, инвестиционния ПП и финансовия ПП.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG