Home Икономика Първични документи при международните плащания.Платежни и кредитни документи при международните плащания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Първични документи при международните плащания.Платежни и кредитни документи при международните плащания ПДФ Печат Е-мейл

Първични документи при международните плащания.Платежни и кредитни документи при международните плащания.

Първични документи, които служат като основание за осъществяване на международно плащане по дадена сделка, се групират в няколко основни направления:

1.Товарни документи

2.Търговски фактури

3.Застрахователни документи

4.Документи за количество, качество и произход на стоката

1.Товарни са : морски коносамент, капитанска разписка, деливъри ордер, докова разписка, товарителница

-Морски коносамент – документ, с който се потвърждава, че стоката е приета за превозване от кораба.Чрец него се установяват транспортните условия и се поема ангажимент, стоката да се достави в определено пристанище за разтоварване, затова коносаментът е едновременно разписка за приети на борда стоки, договор за тяхното превозване и стоково-разпределителен документ

-Капитанска разписка – издава се от капитана, преди издаването на коносамента, като разписка за получена стока на борда

-Деливъри ордер – писмено нареждане на лицето, което разпорежда със стоката, до държателя на стоката

-Докова разписка – издава се от превозвача или спедитора за приемане на стоките от товародателя

-Товарителница-транспортен документ, който се издава от отправната гара и е доказателство за сключен договор за превоз

2.Търговски фактури : обикновена търговска фактура, консулска фактура, митническа фактура

-Фактурата задължително се издава при всяка сделка от търговски характер и показва каква е стоката, кой е продавачът, кой е купувачът, цената, валутата, разходите по доставка и др., търговската фактура не е обект на негоциране/търгуване/ и не дава права върху стоките.

-Консулска фактура – попълва се от продавача/износителя/ и се заверява от консулската служба на страната на вносителя/купувача/ с цел контрол върху произхода, цената и др. клаузи по договора за доставка

-Митническа фактура – фактура, която износителят издава пред митническите власти на страната на купувача и се използва за контрол върху вноса и за определяна на митническите такси.

3.Застрахователни документи:застрахователна полица, абонаментна застрахователна полица, застрахователен сертификат, рейсова застрахователна полица

-Застрахователна полица – удостоверява, че стоката е застрахована.Тя може да се негоцира /да се търгува/. Покрива всички рискове или част от тях.

-абонаментна застрахователна полица – покрива застрахователно всички стоки, които са договорирани за определен период

- застрахователен сертификат – издава се от застрахователя и доказва, че е сключен застрахователен договор.Във външноикономическите сделки се използва вместо застрахователна полица

- рейсова застрахователна полица – тази, която покрива рисковете само за определен рейс – използва се при масови еднородни стоки, превозвани към чужбина

4.Документи з количество, качество и произход на стоките: опаковъчен лист, спесификация, талиманска бележка, сертификат за качество, ветеринарен сертификат, фитосанитарен сертификат и сертификат за произход

- опаковъчен лист – съдържа описание на стоките в тяхната опаковъчна форма при международния транспорт.Нарича се още палова спецификация

- спесификация – подробно описание на стоките, без да включва цените

-талиманска бележка – документ, който описва лицата, които установяват бройките, състоянието и количеството на стоката при нейното товарене и разтоварване.Тези лица се наричат талимани.

- сертификат за качеството се издава по искане на купувача.Използва се при акредитивната форма на плащане или при спорове в съда.Издава се от специализиран институт, ако е издаден от завода производител се нарича заводски сертификат

- ветеринарен сертификат – предназначен за ветеринарните власти в страната вносител

- фитосанитарен сертификат – пр имеждународната търговия с растителни стоки, с които се доказва, че стоката не е приносител на болест

- сертификат за произход – изисква се от страната вносител и служи за митническо и данъчно облагане на стоката, както и за нейния контрагент.Издава се от специални органи на страната на износителя

Платежни и кредитни документи при международните плащания – най-често използвани са полица, чек, банкови средства за международни плащания.

Полицата – като кредитен документ е непосредствено свързана с търговския кредит и се използва в двете си разновидности – запис на заповед и менителница /трата/.

Запис на заповед или проста менителница – документ, чрез който едно лица се задължава да изплати определена сума на друго лице.Възникват отношения между два субекта – издател, който се задължава да изплати определена сума на падежа и ремитиент, получател, или поемател, в полза на когото и на заповедта на който се издава този документ.Това е едностранно задължение за плащане, което се поема от длъжника.

Менителница /трата/ - използва се, когато едно лице се задължава за плати определена сума на друго лице, но не пряко, а чрез трето лице.Тук в икономическите отношения се включват повече от два субекта:

-          издател /трасант/, който едновременно е длъжник и кредитор

-          платец /трасат или акцептант/ - субект, който е само длъжник по менителницата

-          поемател /ремитиент/ - субект, в полза на когото се издава документа

В менителницата се вписва сумата, поемателя, място и дата на издаване и др.

Менителницата има следните разновидности:

Банкови менителници /банкови акцепти/ са тези, които се издават от фирми – износителки, срещу банки които са поели задължението да акцептират издадените срещу тях такива кредитни документи.Лесно се търгуват.

Финансови менителници – издават се и се използват само в банковия оборот – издават се от една банка срещу друга банка

Съкровищни менителници – издават се от държавата, във връзка с покриване на бюджетния дефицит

Търговски менителници – наричат се още документарни, придружени са от съответните стоково-разпоредителни документи, доказващи реалния характер на сделката.Противоположни на тях са бланковите менителници, при които не всички реквизити за предварително попълнени.Те не пораждат права  и задължения.

Бронзови /приятелски/ менителници – при тях няма реално сключена сделка.Те са фиктивни и се преследват и наказват от съответните законодателства.

Прехвърляне правото на вземане по менителниците се нарича джиро или джиросване. Право за получаване на сумата по менителницата, може да се прехвърли на други субекти по правото на джирото.Чрез него ремитиентът прехвърля сумата на друго лице, което е обикновено негов кредитор.Това е възможно, поради обстоятелството, че вземането на менителницата е безусловно.Това означава, че длъжникът, т.е трасатът е длъжен да изплати сумата, за която е дал своя акцепт на всеки приносител на тази менителница.Джирото се нарича още индосамент.Субектите ,които участват в прехвърлянето на правото на вземане са :

-          джирант – субект, който се отказва от своето вземане в полза на друг

-          джиратар – субект, върху който се прехвърлят правата на вземане на съответната менителница

ЧЕК – чрез чека 1 лице нарежда на банка, която води негова текуща сметка или има открит кредит, да плати определена сума на посочен субект на негова заповед или приносител. Изплащането на чека става от сумите, които наредителят предварително е внесъл по съответната сметка в банката. При разплащане с чекове възникват икономически отношения между 3 субекта – издател на чека, получател на чека и платец на чека. При международните плащания се използват различни разновидности на чека : поименен чек, чек на приносител, документарен, пресечен/бариран/, разчетен, банков, пътнически

-          поименен чек – за да бъде прехвърлен чрез джиросване, трябва да има клаузата “на заповед”

-          чек на приносител – не се посочва име на притежаля, съществува определен риск, тъй като може да се представи не от тези, за които за предназначени

-          документарен чек – изплаща се само след предяваване на съответните стоково-разполедителни документи

-          пресечен бариран чек – има  2 успоредни линии, които пресичат текста на чека.Те означават, че той може да бъде теглен и изплатен само от банка, името на която е посочено между двете успоредни линии, с цел избягване на злоупотребата и увеличаване сигурността на контрагентите.Барираните чекове не се изплащат в наличност, а чрез прехвърляне на сумата по сметка

-          разчетен чек – чек за минаване по сметка.Не се допуска плащане в  брой по този чек.

-          Банков чек – този, който е теглен от една банка срещу друга банка обикновено в чужбина, за уреждане на дадено международно плащане

-          Пътнически чекове- използва се предимно от туристи и пътуващи за чужбина, като средство за снабдяване с необходимата чужда валута, обикновено за използване на пътнически чекове е необходима договореност между банките, които издават чековете и тези, които ги изплащат

 

WWW.POCHIVKA.ORG