Home Икономика Общински местни финанси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Общински местни финанси ПДФ Печат Е-мейл

Общински местни финанси

  1. Общински приходи, разходи и бюджетно регулиране – общината е основна административно – териториална единица, в рамките на която се осъществява местно самоуправление. Негов израз е финансовата стойност т. н. Фискална децентрализация. Тя се изразява в :

è      правото на общините на своя собственост съгласно закона за общинската собственост.

è      правото на общините да извършват самостоятелна стопанска дейност или да имат участие в такава.

è      право да  имат собствени приходи и да определят  конкретните им размери

è       правото да имат собствен бюджетната

Основнополагащи нормативни актове, уреждащи финансовата автономност на общините са: закон за местното самоуправление и местната администрация, конституцията на България, закон за административно – териториално делене, закон за общинските бюджети (ЗОБ), закон за общинската собственост и закон за общинския дълг. Водещ е ЗОБ.

Общински приходи – съгласно ЗОБ:

è      местни данъци

è      местни такси, съгласно ЗМДТ

è      приходи от услуги и права, предоставени от общината

è      приходи от общинска собственост

è      глоби и имуществени санкции

è      лихви и неустойка

Всичко това формира собствените приходи на общината.

Общините ползват и държавни трансвери. Те са:

è      обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности

è      обща изравнителна субсидия за местни дейности (предоставя се за дофинансиране на местните дейности при сравнително ниски собствени приходи на общината)

è      целева субсидия за капиталови разходи, както за местни, така за делегирани от държавата дейности

è      целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитие на общините

è      финансови компенсации от държавата (при възлагане на допълнителни финансови задължения на общините след приемането  на закона за конкретнта година)

è      субвенции – финансиране при изпълнение на определено условие

è      безлихвени заеми от централния бюджет при временен недостиг на финансови средства в общинския бюджет (до 3 месеца)

è      безлихвени заеми от централния бюджет на финансиране на разходи до възстановяването им по утвърдени проекти и програми, финансирани от ЕС.

Общински разходи – биват разходи за финансиране на местни дейности (текущи и капиталови), за финансиране на делегирани от държавта дейности (текущи и капиталови), разходи за обслужване на общинския дълг  (лихви, такси и комисионни), изплащане на заеми по главницата на общинския дълг и отнася в отчетите за финансиране на дефицита.

Бюджетно регулиране (финансово изравняване, балансиране) – процесът на разпределение на приходите и разходите между отделните бюджетни звена и по – конкретно разпределението на приходите и разходите между републиканския и общинския бюджети. Осъществява се чрез различни методи в зависимост от действащите нормативни актове. Конкретни и познати методи на финасово изравняване са:

è      преотстъпени държавни данъци (до края на 2007)

è      т.н. разпределяеми данъци (такъв характер имаше данъка върху РЗ и данъка върху фирмените печалби)

è      собствени приходи на общините

è      отделни видове държавни трансфери

2.Особености при съставянето и изпълнение на общинските бюджети. Общински дълг – общинският бюджет (ОБ) представлява самостоятелна и публична финансова сметка за приходите и разходите на общината за съответния отчетен период. ОБ е самостоятелен, защото се обсъжда и приема независимо от ДБ от съответните общински съвети, независимо че при неговото изготвяне се вземат предвид планираните държавни трансфери съгласно закона за ДБ за съответната година. Проектобюджетът на общината се съставя на основание на :

è      приетите от ОС (общински съвет) стратегия, план и прогнози за развитие на общината

è      бюджетна прогноза одобрена от министерски съвет

è      предложенията на кметовете на районите и кметовете и ръководителите на бюджетните звена

è      задълженията по финансирането на общинския дълг

è      стандартите за делегираните от държавните дейности, приети на ниво национално сдружение  и общините и МС.

è      предложения на местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания

è      информация от министерството на финансите за очакваните постъпления на държавни трансфери

Съставянето на проектобюджета се организара от кмета на общианата със съдействието на кметовете на населени места, на райони и общинска администрация. Проектобюджетът се внася за обсъждане първо на ниво постоянни комисии на общинския съвет, които изготвят своите становища, а после на ниво общински съвет, съгласно закона за ОБ. Общинският съвет следва да приеме в срок до 45 дни от приемането на закона на ДБ. Когато срокът не се спази се приема правилото на т. н.   бюджетни   дванадесетини. Изпълнението и приключването на ОБ се извършва по ред и сроковете на изпълнението и приключването на ДБ. Касовото обслужване се организира от БНБ безплатно чрез ТБ. Разходите се извършват до размера на постъпленията. При временен недостиг на средства финансирането на разходите се извършва за сметка на свободни общински бюджетни и извънбюджетни средства както и за сметка на заеми от ДБ. В ЗОБ се предвижда възможност за финансиране чрез банкови, облигационни и други заеми. Отчитането на изпълнението  на общинския бюджет се извършва периодично и на годишна основа. Отчета за годишнито изпълнение на бюджета се приема от общинския съвет. Приетият и завереният от Сметната палата отчет се предоставя на министерството на финансите.

Общинският съвет е органът, който взема решения за поемането на общински дълг. Общинският дълг се формира от :

è      емисии на общински ценни книжа

è      дългът на общинските предприятия

è      дългът, поет с договори за общински заеми

è      изискваеми общински гаранции

è      безлихвени заеми, отпуснати от държавния бюджет

è      задължения за търговски кредити  и финансов лизинг над 2 години.

Изборът на финансова институция, кредитор и посредник по общинските облигационни заеми се извършва по системата на закона за обществените поръчки. Реда за поемането на общински дълг се урежда съгласно закона за общинския дълг

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG