Home Икономика Структура на приходите и разходите на общинските бюджети на РБългария

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Структура на приходите и разходите на общинските бюджети на РБългария ПДФ Печат Е-мейл

Структура на приходите и разходите на общинските бюджети на РБългария

  1. Собствени приходи – да се търсят пътища за увеличаване на собствените приходи – онази част по Бюджета на общината, която се формира въз основа на прилагане на закон или др.разпоредба – Закона за местните данъци и такси,ЗКПО, ЗОДФЛ.

Структура на приходите :

1. собствени приходи от:

а) местни данъци, установени и определени със закон;

б) местни такси, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

2. държавни трансфери за:

а) преотстъпени държавни приходи;

б) субсидии;

в) субвенции;

г) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

При формирането на приходната част на общинския бюджет общинският съвет определя постъпленията от:

1. местни данъци;

2. местни такси;

3. предоставяните от общината услуги и права;

4. управлението и разпореждането с общинско имущество;

5. глоби и имуществени санкции;

6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи.

В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности.

Делегираните от държавата дейности и стандартите за стойностната, количествената и качествената им оценка се определят съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите и се приемат от Министерския съвет.

Стандартите служат за определяне на общия размер на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и за разпределението им по общини. Размерът на средствата по общини се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.

С решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително и със средства от собствените приходи на общините и от изравнителната субсидия. В разходната част на общинския бюджет общинският съвет определя бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисиони по обслужването на общинския дълг. Плащането на главниците по общинския дълг се предвижда в частта за финансирането на дефицита.Бюджетните кредити за текущи разходи осигуряват средства за нормалното осъществяване на дейностите, свързани с предоставяните от общината публични услуги. Бюджетните кредити за капиталови разходи осигуряват средства за придобиване, реконструкция и основен ремонт на дълготрайни активи.Общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

  1. Разходи на местните бюджети – връзката м/у единната бюджетна класификация и общинските бюджети – местния бюджет като инструмент за провеждане на местна политика.Структура на разходите :

Функция “Общи държавни служби”

Функция “Отбрана и сигурност”

Функция “Образование”

Функция “Здравеопазване”

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Функция ” Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Функция “Икономически дейности и услуги”

Функция “Разходи некласифицирани в други функции”

Всичко капиталов бюджет

Резерви за неотложни нужди

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG