Home Икономика Парични потоци и финансов анализ на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Парични потоци и финансов анализ на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Парични потоци и финансов анализ на фирмата.

Т.9.1./Т.9.2.

Оперативният паричен поток е най-динамичната част от паричните потоци изобщо. Той е разлика между постъпленията от продажби на готова продукция и оказаните евентуални разходи за закупуване на суровини, материали и други.

Общият паричен поток изразява общото, парично финансово състояние на предприятието, защото е парично изражение на цялостната му дейност.

3. Според произхода на паричните потоци от различните видове дейности в предприятието, те биват:

v      Парични потоци от оперативната стопанска дейност;

v      Парични потоци от инвестиционната дейност;

v      Парични потоци от финансовата дейност.

Според тази класификация, т. е. според произхода на паричните потоци от различните дейности, е съставен отчета за паричните потоци към годишния финансов отчет, който едновременно с това е и основен информационен източник на данни за извършване на анализа на паричните потоци.

Същността, целите и задачите на този анализ могат да се определят като систематизация и обработка на информацията за паричните средства и еквиваленти с цел установяване на движението им, изменението от позициите на платежоспособност и от позициите на ликвидационна способност на предприятието.

Първо се извършва сравнителен анализ на изменението на паричните наличности в рамките на текущата година, след което се прави съпоставка с данните за паричните наличности от предходни години. В сегашния изменението на паричните наличности през отчетната година или в сравнение с минали години се идентифицира с настъпили изменения в нетните парични потоци, което има изключителна важност за фирмената дейност.

В зависимост от продължителността на анализирания период това сравнение може да е за 1 година, 3 месеца или 1 месец. Колкото по-кратки са анализираните периоди, толкова по-добри са резултатите от анализа за нуждите на оперативното управление на финансовата дейност на предприятието. Резултатите от този етап на анализа като правило са положителни или отрицателни изменения на нетните парични потоци. Това дава основание да се търсят причините за настъпилите изменения, т. е. да се пристъпи евентуално към факторен анализ, ако е необходимо. Причините за изменението в нетните парични потоци следва да се търсят преди всичко в преките фактори, обосновали изменението, а именно настъпили изменения н нетните парични потоци от различни видове дейности в предприятието и по-точно изменението в нетните парични потоци от оперативната дейност, от инвестиционната дейност и финансовата дейност. В резултат на анализа са възможни следните ситуации:

 1. когато нетните парични потоци в края на периода са по-големи от нетните парични потоци  в началото на периода – положителен нетен паричен поток.
 2. когатo нетните парични потоци в края на периода са по-малки от нетните парични потоци в началото на периода – отрицателен нетен паричен поток.

Направения анализ може по-нататък да се конкретизира и по видове нетен паричен поток от различните дейности. Анализа може да обхване всички дейности или най-важните за предприятието. Най-често се извършва анализ по отношение на нетните парични потоци от оперативната дейност. Измененията в този нетен паричен поток са най-вече под влиянието на следните два фактора:

 1. настъпили изменения в паричните приходи от оперативната дейност на предприятието.
 2. изменения в паричните разходи от оперативната дейност.

Т.9.3. Основни въпроси на финансовото планиране в компанията.

1. Финансово планиране и прогнозиране

Фин.планиране е заключителния етап на цялостния планов процес в пр-тието; в кратко-ср. и средносрочен план е възможно сравнително точно финансово да се прогнозира и планира цялостната дейност на пр-тието.

Под фин.план или бюджет се разбира детайлно описание на източниците и използване-то на финансови и други ресурси, изразени в стойностни измерители.

2. Краткоср. и средноср. финансово планиране

Концепция за паричните потоци – има 3 вида парични потоци :

 • нетен паричен поток -  най-важният за пр-тието; показва излишъка/недостига от парични средства след покриване на плащанията; определя се по :

-          пряк метод – определят се автономно входящите и изходящите парични пото-ци, а нетният поток се изчислява като разлика от двата ;

-          косвен метод – нетният паричен поток се изчислява като към чистата печалба на пр-тието се прибавят амортиз. отчисления; този метод е по-неточен, но при него директно се установява от какво се формира нетния паричен поток;

●    входящи парични потоци – това са всички реални парични постъпления за опреде-лен период в касата и РС на пр-тието;

●   изходящи – всички реално направени парични плащания на пр-тието за определен период.

Плановата (прогнозна) схема и отчетът за паричните потоци са приложение на концеп-цията за паричните потоци; възможни са 2 начина на структурирането им :

 • всички входящи и изходящи парични потоци са обединяват независ. от техния източник; така директно се прилага концепцията, а показателите се изчисляват лесно; разработеният план за паричните потоци може да се използва както за те-кущо управление на паричните потоци, така и за оценка на икон.ефективност на инвестиц.проекти;
 • плановата схема и отчет за паричните потоци може да се структурира ч/з разде-ляне на пар.потоци в завис. от източниците им на 2 групи – от дейността на пр-тието и от външни източници; ч/з нея може да се установи кога има временно свободни пари.

 

Схемата на пар.потоци създава възможности за извършването на поредица от фин.ана-лизи и за вземането на конкретни управленски решения; едновременно с тази схема се разработва и плановия отчет за приходите и разходите; възможни са 2 форми на отчета:

 • според Закона за счетоводството;
 • съкратена вертикална форма.

Плановият баланс е резултативен документ, който се разработва на базата на резултати-те от първичните планови документи и разработените преди него обобщаващи фин.пла-нови документи – планов отчет за приходите и разходите и планова схема и отчет за па-ричните потоци.

3. Разработване на дългоср. финансови планове и прогнози

Първата стъпка е разработването на дългоср.прогноза за продажбите (която е и основа на краткоср.план на продажбите); бъдещите продажби зависят от много фактори и за

това се използват редица статистически методи и прогнози за изменението на БВП, на доходите на населението и др..

Основните документи при дългоср. фин. планиране са прогнозния баланс и прогнозния отчет за приходите и разходите; не се разработва схема за пар.потоци, тъй като прогно-зата се прави по години; най-често се използват следните статистически методи :

 • процент от продажбите – при него съответната прогнозна величина се изразява като процент от продажбите; сравнително точни резултати се получават само ако съществува линейна връзка на зависимостта м/у съответния разход и прихо-дите от продажбите и не се предвижда промяна в стратегията и политиката на пр-тието;
 • линейнен регресионен модел Y = a + bX – изменението на отделните активи и пасиви от баланса в повечето случаи могат да бъдат прогнозирани по този ме-тод; Y – променливи разходи; a – условно постоянната величина на разходите;

b – степента на изменение на променливите разходи; X – обем на продажбите;

 • криволинеен регресионен модел – използването му изисква специален инстру-ментариум и прилагането му не винаги е оправдано от гледна точка на съотно-шението “ усилия – резултат “.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG