Home Икономика Преки данъци 6

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Преки данъци 6 ПДФ Печат Е-мейл

Преки данъци

1.Преки имуществени данъци

2.Преки подоходни данъци

Преки подоходни данъци: За въвеждането и повсеместното прилагане на преките подоходни данъци са необходими 2 предпоставки:

а)висока степен на развитие на стоково паричните отношения и превръщането на дохода в главен белег за платежоспособност

б)създаване на техника за обхващане и облагане на дохода. Под тахника разбираме начините на облагане, на измерване на дохода и правилното формулиране на целите и задачите на обществото във връзка с подоходното облагане.

Подоходните данъци имат 2 разновидности:

 1. 1.             подоходно облагане на юридически лица
 2. 2.                подоходно облагане на физически лица

Облагане на доходите на юридическите лица

При облагане на доходите на юридическите лица най общо данъка, с който те се облагат се нарича данък върху печалбата. Съвременните тенденции и особенности на данъка върху печалбата са следните:

 1. 1.             с него се облагат юридически лица т.е. съвкупност от хора
 2. 2.                данъкът се определя върху финансовия резултат от стопанска дейност т.е. печалбата( разликата между приходите и разходите )

Самото облагане на печалбата може да бъде осъществено по различен начин:

1.да се облага корегирана балансова печалба( у нас е така )

2.данъкът се определя върху финансовия резултат от стопанската дейност т.е. печалбата( разликата между приходите и разходите )

Самото облагане на печалбата може да бъде осъществено по различен начин:

 1. 1.             да се облага корегираната финансова печалба
 2. 2.                да се облага диференцирано печалбата, която отива за натрупване и разпределяне между членовете на съответното звено

да се облага само печалбата която е разпределена

По правило в съвременни условия с възраждането на неолибералната доктрина на А.Смит  обикновенно чрез данъците не се преследват регулативни и икономически функции. Ето защо трябва да има единство при облагане на печалбата.

 1. 3.                важна тенденция при корпоративното подоходно облагане е намаляване на данъчните ставки с оглед активиране на инвестиционната дейност на предприятията.
 2. 4.               в повечето страни при данъка върху печалбата се правят отчисления и за местните общини.
 3. 5.                 данъка върху печалбата е пропорционален - при него се прилага пропорционалния начин на облагане.

Организация на облагане с корпоративен подоходен данък в България.

Посочените съвременни тенденции на облагане на печалбата са възприети у нас с указ N 56, през 1996г този указ е заменен със закон за данъка върху печалбата, а от 01.01.1998г. - закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

I.Обект на облагане - печалбата и дохода на местни и чуждестранни юридически лица, на някои бюджетни учреждения, както и на местни и чуждестранни дружества, които не са юридически лица, а се наричат неперсонифицирани дружества. еперсонифицирани дружества - възникване на дружества въз основа на договори, чрез които 2 или повече лица се обединяват за постигане на една обща цел; доходи на местни и чуждестранни физически лица. Данъците, които се регламентират според ЗКПО се разграничават на:

 1. 1.             Данък за облагане на годишния размер на печалбата
 2. 2.                Данъци удържани при източника на получаване на доходи, които са еднократни и окончателни в момента на тяхното плащане

I.1. данък върху печалбата за републиканския бюджет(данък върху печалбата)

 1. 2.                данък върху печалбата за общините (данък за общините)

II.1.данък върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове

2.данък върху застрахователни и презастрахователни премии

3.данък върху представителните разходи, даренията и спонсорството отчетени като разходи.

4.данък върху социалните разходи и разходи за поддържане, ремонт и експлоатация на леки автомобили

5.данък върху прираста на капитала при прекратяване с ликвидация.

6.патентен данък

 1. II.          Данъчно задължени лица, платци и вносители на посочените данъци са:
 2. 1.             местни юридически лица
 3. 2.                местни юридичеси лица с идеална цел (съюзи, фондации и др.) когато извършват стопанска дейност
 4. 3.                учреждения на бюджетна издръжка, ако извършват стопанска дейност
 5. 4.               местни неперсонифицирани дружества
 6. 5.                 чуждестранни юридически лица и неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска делност в страната

Местните юридически лица и ннеперсонифицирани дружества подлежат на облагане за печалба от всички източници в страната и чужбина, за които са данъчно задължени с Данък върху печалбата и Данък за общините. На тях им се удържат и съответните данъци при източника на доходи. Следователно за местните юридически лица е въведен принципа за облагане на световния доход (печалба) формиран от всички източници в страната и чужбина. При местните юридически лица с идеална цел и учрежденията на бюджетна издръжка се облагат само финансовите резултати при осъществяване на стопанска дейност или отдаване под наем. Чуждестранните юридически лица и неперсонифицирани дружества се облагат с Данък върху печалбата и Данък за общините в случай на реализирани печалби от източници в страната от стопанска дейност.

 1. III.                Определяне на данъчната основа при различните данъци според ЗКПО

Облагаемата основа при Данъка върху печалбата и Данъка за общините е облагаемата печалба (различава се от счетоводния финансов резултат или балансовата печалба, за целите на данъчното облагане балансовата печалба се корегира по посока на увеличение и намаление, което се нарича данъчно преобразуване на печалбата) увеличението на финансовия резултат води до различна данъчна основа за облагане, т.е. то е своеобразна санкция, а намалението на финансовия резултат води до стесняване на данъчната основа за облагане.

Финансовият резултат се увеличава със следните елементи(22 на бр):

 1. 1.             със сумата за дневни пари за командировка, превишаващи определените с нормативни актове размери за държавните служители
 2. 2.                начислени глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативните актове, както и лихвите, платени за пресрочени данъци, такси и др.
 3. 3.                разходи, несвързани с дейността на предприятието
 4. 4.               вноски за застраховка “живот” и други лични застраховки, които не са установени с нормативен акт за задължителни
 5. 5.                 частта от лихвите по кредити над определения размер

и др.

Финансовия резултат се намалява със следните елементи:

 1. дарения в размер на 5% от получената балансова печалба
 2. дивидентите получени в резултат на разпределение на печалбата на            местни лица и местни неперсонифицирани дружества
 3. частта от загубите, пренесена от минали години

В резултат на тези корекции балансовата печалба се увеличава и намалява, в резултат на които корекциии се получава понятието облагаема печалба, която е основа за облагане с Данък върху печалбата и Данък за общините. Първо се приспада Данъка за общините. Остатъка представлява основа за облагане с Данък върху печалбата. Данъка за общините е 10% от облагаемата печалба. Данъка върху печалбата е диференциран в зависимост от размера на печалбата - 20% за юридически лица с печалба до 50млн.лв. и 30% за юридически лица, чиято печалба е над 50млн.лв.

Основа за облагане на застрахователни дружества и на взаимно-застрахователните кооперации е брутния размер на застрахователните премии, начислени през календарния месец. Данъкът върху застрахователните и презастрахователните премии е 7%.

4.Основа за облагане на доходите е техния брутен размер, като за местните юридически лица се облагат доходите от дивиденти и дялови участия, а за чуждестранни юридически лица се включват още и доходите от авторски, лицензирани възнаграждения, вънаграждения за технически услуги, наеми, доходи от мизи, франчайзинг и др. Данъка върху доходите е в размер от 15% от посочените източници на дохода.

 1. 5.                 Данък върху представителните разходи - той е 25% от направените разходи за представителни цели. Начисленият данък е окончателен и представлява разход за дейността на предприятието, т.е. както извършените разходи, така и начисления за тях данък предтавляват разход за предприятието и намаляват облагаемата печалба.
 2. 6.                Данък въху социалните разходи - предтавлява разход за предприятието в размер на 20 % от посочените разходи за социални цели
 3. 7.              Данък върху прираста на капитала при ликвидации - в размер на 15% от този прираст
 4. 8.               Патентен данък - този данък се плаща от тези юридически лица, чийто годишен оборот за предходната година е до 75млн.лв. и извършва дейности, посочени в Закона за облагане доходите на физическите лица(ЗОДФЛ)
 1. IV.           Данъчни размери 
 1. V.                 Внасяне на данъка

За Данъка върху печалбата и Данък за общините юридическите лица представят данъчна декларация до 31.05. на следващата година. През текущата година предприятията правят авансови вноски в размер на 1/12 част от платения данък през предходната година, коригиран с коефициент за икономическите промени в страната. Другите данъци се плащат ежемесечно в завосимост от размера на получения доход и те са еднократни и окончателни.

 

VI. Освобождаване от данъчни задължения

Такива освобождавания се правят с цел икономическо стимулиране на отделни дейности, производства и стопански сфери. Освобождаванията касаят:

-       земеделски кооперации юридически лица - при тях е безсрочно освобождаване от Данък върху печалбата, за формирания положителен финансов резултат от дейности за непрреработена земеделска продукция.

-       инвестиционни дружества за частта от печалбата, произхождаща от търговски сделки с дългосрочни ценни книжа.

Преотстъпването представлява облекчение, при което се определя данъчната основа на подлежащия за предоставяне данък, но неговата сума се използува или за посочени от законодателя цели, или по общо предназначение. Äàíúêà çà îáùèíèòå è Äàíúêà âúðõó ïå÷àëáàòà се преотстъпват за юридически лица, в които работят инвалиди и трудоустроени лица. В следните случаи:

-       за слепи и слабозрящи, в случай,че те са повече от 30% от персонала

-       за всички останали заболявания, в случай че инвалидите са повече от 50% от общия брой на персонала.

Преотстъпените средства се изполуват за рехабилитация и социално интегриране на инвалидите.

n            Данък печалба се преотстъпва за  текущата година на юридически лица, които увеличават спрямо предходната година средната численист на персонала в общини с безработица над средната за страната.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG