Home Икономика Формиране на паричните потоци

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Формиране на паричните потоци ПДФ Печат Е-мейл

Формиране на паричните потоци

1. Калкулиране на инвестиционните разходи – първоначалните инвестиционни разходи представляват изходящ от фирмата паричен поток в момента на извършване на капиталовия разход, т.е. във време t=0.                                                                                                                              (НОК= КА - КЗ

Цена на новия актив

+             Инсталационни разходи

-             Нетни приходи от продажба на старо оборудване

±        Промяна в нетния оборотен капитал____________

=             ИНВЕСТИЦИОННИ  РАЗХОДИ

2. Определяне на оперативните парични потоци - входящите нетни парични потоци, получени в резултат на експлоатацията на проекта.

Приходи

-                     Разходи (с изкл. на амортизацията)

-                     Амортизационни отчисления

=             Печалба преди облагане

-                     Корпоративен данък

=             Нетна печалба

+         Амортизационни отчисления_____________________

=             ГОДИШЕН ОПЕРАТИВЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

Увеличените (incremental) парични потоци (ICFt) за година t при замяна на оборудване могат да се изчислят по формулата: ICFt = [DPBDTt . (1 - T)] + (DDt . T) , където:

DPBDTt – промяната в печалбата преди данъчно облагане и без амортизационните отчисления в година t

DDt – промяната в амортизационните отчисления в година t

Т – маржиналната данъчна ставка.

3. Определяне на остатъчния паричен потокостатъчният паричен поток възниква в резултат на приключването или ликвидирането на проекта в края на експлоатационния му срок.

Приходи от продажба на нов актив

-      Приходи от продажба на стар актив

±  Данък върху приходите от продажбата на новия актив

±  Данък върху приходите от продажбата на стария актив

±  Промяната в НОК______________________________

=  ОСТАТЪЧЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG