Home Икономика Регулативни органи у нас

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Регулативни органи у нас ПДФ Печат Е-мейл

Регулативни органи у нас

Регулативни органи у нас са: ЦБ - БНБ; Държавната комисия по ценни книжа; Министерството на финансите; Комисия по фин надзор към Министерството на финансите. Основна цел на регулирането е да се защитят интересите и правата на служителите, да се осигури стабилност на фин сфера и на паричното обръщение. Това изисква: Регулиране на паричното обръщение; Осъществяване на контрол върху д/стта на фините посредници; Контрол върху емисията и пласмента на ЦК; Прозрачност за състоянието на емитентите и фините посредници;Комисията за фин надзор е специал държ орган за регул и контрол на фин с/ма и най-важната функция е да съдейства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, осигурителния и застрахователния пазар. Предимства: интегрирането на надзора е нов метод к` се основава на разбирането че различията м/у институц предл фин усл все повече се заличават и понякога противоречия могат да доведат до деформация в/у развитието на фин пазар. Цели: 1- да се достигне неотралност на регулацията по отношение на фин институции; 2- надзорът да е съобразен със степента пазарен риск съотносим към оделната фин институция; 3- да се подобри координацията свързана с регулирането на надзора да се засили контрола в/у фин групи, да се избегне случаите на конфликти или дублиране функц на ≠ регул органи. ЦБ заема особено място в управлението на икономиката. От една страна тя е орган за държавно управление, а от друга – търговско пр/е, но получаването на печалба не е нейна цел. Крайната цел е да се поддържа стабилността на националната парична единица. Печалбата след увеличаване на ресурсите и резервите се привеждат в държавния бюджет. БНБ не реализира големи печалби поради високи р/ди по изграждане на печатница. Въпреки че не стъпва в преки взаимоотношения със стопански субекти, тя оказва силно влияние върху икономиката. Това се обуславя от функциите, к` ЦБ изпълнява: 1. Емисионна – монополно осъществява емисията на пари, организира тяхното обръщение, организира и контролира разплащанията в страната. 2. Регулира паричното предлагане – целта на регулирането е да се приведе количеството на парите в обръщение равнището на пр/во и предлагане и като следствие да се осигурят стабилни цени и парична единица. Постигането на тази цел се осъществява с прилагането на определена парично-кредитна политика (когато е насочена към намаляване на паричната маса тя е рестрективна, а когато се цели увеличаване на паричната маса в обръщение е експанзионистична). Осъществяването на съответната политика става с помощта на използването на различни механизми (инструменти) на парично кредитната политика, но тъй като България е в условията на валутен борд БНБ не може да използва тези инструменти: -сконтов процент – смята се за “скалпела” на парично-кредитната политика. Това е процент по к` ЦБ ресконтира полици от портфейла на Търговските банки, когато са им необходими ликвидни ср/ва. При висок процент е налице рестрективна политика; -минимални задължителни резерви – действащ у нас инструмент. Това е сума, процент от привлечените от ТБ ср/ва, к` сума те трябва да поддържат по с/ка в ЦБ. Не е гъвкав инструмент. Повишаването на минималните резерви води до рестрикция; -операции на открития пазар – у нас пазарът е закрит. У нас БНБ само пласира ЦК. Тази операция обхваща Ана покупко-продажба на ЦК на ЦБ. Когато ЦБ купува ЦК, паричната маса се увеличава (експанзионистична политика) и обратно; -кредитни тавани (плафон) – от скоро и рядко се прилагат у нас. На всяка ТБ се определя индивидуален кредитен лимит за определен период. 3.Надзорна функция на ЦБ – осъществява надзор над д/стта на търговските банки, за да се поддържа стабилността на банковата с/ма 4. Агент на държавни дългове – от името на правителството управлява държавния дълг, обслужва и пласира ценни книжа – наредба 5. 5. Депозитар на държавата – съхранява и регулира златните и валутни резерви на държавата 6. Други функции Валутен борд (ВБ) Монетарна институция, к` е алтернатива на ЦБ. Неговите функции са ограничени главно до елиминиране на банкноти и монети. Стабилност на паричната единица се осигурява от нейното покритие (гарантиране) с чуждестранна резервна валута. Тази валута трябва да е устойчива. Паричният съвет поддържа резерви, к` са над 100% от паричната маса в обръщение. Като резерв се използват банкноти, монети, авоари по банкови сметки, платими в чуждестранна резервна валута. Паричната единица се обменя свободно в резервната валута при фиксиран обменим курс. БНБ Самостоятелна институция и за д/стта си се отчита пред Народното събрание. Д/стта и се регламентира със ЗБНБ от 1997 г. С него се наложиха принципите на Паричния съвет. Органи на управление – Управителен съвет, управител, подуправители. Ръководители на управления. Три управления: управление– изпълнява функциите на паричен съвет (основна функция – емисионна, регулиране на паричното обръщение и поддържане на покупателната сила на лева). Прилага минимални задължителни резерви и е длъжна по всяко време да покрие задълженията си с качествени валутни Аи. -Управление “Банково”. Чрез с/ма от икономически регулатори да осигури доверие в ликвидността и сигурността на банковата с/ма. -Управление “Банков надзор” – осъществява надзор върху д/стта на търговските банки, за к` прилага предвидените в закона мерки за въздействие и санкции. То докладва на Управителния съвет за всяка банка, к` потенциално може да създаде проблеми с ликвидността. Държавната комисия по ЦК – независим орган на МС. Регулира и осъществява контрол върху лицата, д/стите и сделките, свързвани с публичното предлагане на ЦК. Осъществява контрол на регулирания пазар на ЦК: ФБ и организиран извънборсов пазар, върху инвестициите, свързани с покупко-продажбите, инвестициите с ЦК, контрол върху Централния депозитар, инвестиционните посредници, брокерите.Контролът е свързан с това, че извършваната д/ст подлежи на разрешителен режим; тя издава разрешението и налага санкциите, разработва подзаконови нормативни актове и издава периодични бюлетини и други издания, свързани с пазара на ЦК. Има изисквания за пазенето на служебна тайна. Води регистри за регулираните пазари на ЦК, инвестиционните посредници, публични дружества, инвестиционни дружества и т.н.Министерството на финансите – влияе на финия пазар чрез провеждане на фискална политика и чрез емисията на ДЦК.

 

WWW.POCHIVKA.ORG