Home Икономика Произход и същност на финансите и финансовата наука

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Произход и същност на финансите и финансовата наука ПДФ Печат Е-мейл

Произход и същност на финансите и финансовата наука.

1.1     Етимологични и конструктивни основи на понятието финанси.

Счита, се че понятието финанси произлиза от древно латинския глагол “finis” или “finare”. Този глагол е означавал : край, финал, приключване на парични сделки или взаимоотношения. Според някои икономисти понятието финанси произлиза от средновековното съществително “финанция”, което е означавало парично плащане или задължение, дължимо на определено плащане на определена дата (падеж).През средновековието се е считало и за хитрост, измама. Основите на финансовата наука се поставят през Ренесанса от Жан Годер и Фредерико......

Процесът на изграждане на финансовата наука преминава и се задълбочава при меркантелистите и физиократите. Между впрочем меркантелистите са препоръчвали по-активна държавна намеса в икономиката с цел държавна реализация на активно търговско салдо, напр.израз в натрупване на златни резерви. Те са считали натрупването на злато от търговията за основен източник на благоденствието.

Физиократите са намирали за източник на богатството и благоденствието единствено дохода и дейността в земеделието (селското стопанство). Опитват се да разделят обществото на социални групи (класи). Не се интересували от търговията с останалия свят. Насочват вниманието си към производството. Препоръчвали са облагането на производството с данъци (главно към земеделието).

Завършен вид науката за финансите придобива през периода на класицизма – Адам смит и Дейвид Рикардо. “Богатство на народите” – Смит и “Принципи на политическата икономия и данъчното облагане” – Рикардо. Рикардо се обявява като противник на данъчното облагане.

Авторите до класическия период (до края на XVIII и началото на XIX век) са се интересували единствено от държавните приходи (разходите не ги интересували), следователно финансовата наука се заражда, произлиза и се е занимавала първо с данъците. Държавните разходи да се пазят в строга държавна тайна.

По-късно Смит и Рикардо разширяват предмета на публичните финанси, като започват да разглеждат и държавните разходи. А така също и държавния бюджет, като самостоятелна финансова категория, изучавайки проблемите с неговото балансиране и ефектите от неговото управление.

Публични финанси : следователно финансовата наука се е зародила през Ренесанса и се занимава (има за предмет) с приходите и разходите на държавата (държавните органи и институции или т.нар. публично – правни дела).публичните финанси се занимават и с проблемите на публичните блага и публичния избор. Занимават се с това как се формира или от какво зависи избора на обществото, какви и колко да са данъците и в какви сфери да се изразходват акумолираните публични средства (държавните пари).

Известни финансисти : Джоузеф Стиклиц (американец) - ”Икономика на държавния сектор”, Масгрей (американец), Джон Роулз – според него в обществото ще има благоденствие, ако бедните забогатеят; Джеръми Бентън и др.

Поведенческите финанси станаха напоследък модерни, но те са далеч от публичните финанси.

Финансите : Наука за управлението на приходите, разходите и паричните потоци на икономическите субекти.

Финансите на Държавата и фискалните финанси се управляват и формират на задължителна основа. Те са нормативно регламентирани чрез данъчното и бюджетното законодателство. Приходите на Държавата (публичното стопанство) са задължителни и имат принудителен характер (за фискалните финанси).

Нефискалните финанси са резултат от действието на пазарните сили. Приходите, разходите, финансовия резултат и частните стопански обекти (фирмите) са резултат от силите на търсене ипредлагане на частни блага.

Квазифискалните финанси са междинно звено (по свой начин) между публичното и частното стопанство. Тук попада социалното осигуряване, което може да се осъществява на принудителна и задължителна основа и едновременно с това доброволно, т.е. на пазарна основа. При доброволното осигуряване както на всички частни пазари е водещ принципа за потребителския суверинитет или свободния потребителски избор.

1.2. Парите - основна форма на проявление на финансите.

Те са тясно свързани с финансите, но двете понятия не би трябвало да се утъждествяват напълно. Парите възникват и са продукт на размяната на стоки. Те улесняват размяната и са неразделна част от пазарното стопанство. Може да се каже обаче, че те са възникнали много преди съвременната национална държава. Докато публичните финанси трудно можем да си представим да съществуват извън съвременната държава. Държавата се счита за първопричина за финансите. Тя не е обаче първопричина за парите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG