Home Икономика Управление на високоликвидните активи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управление на високоликвидните активи ПДФ Печат Е-мейл

Управление на високоликвидните активи

1.Кредитът и ролята му за ефективното функциониране н фирмата.

1.1.Особености на търговския кредит.

1.2.Технология за събиране на вземанията по кредитите. Факторинг и кредитно застраховане.

2.Управление на парите.

2.1.Особености на управлението на парите.

2.2.Техники за управление на парите.

3.Пазарните цк регулатор на оборотните пари

3.1.Селекция на портфейла.

3.2.Състав на портфейла на пазарните ценни книжа.

3.3.Портфейлна по/ка на фирмата

Високоликвидни са активите във фирмата, които стоят най-близко до реалните пари . В стойностна форма те са съвкупността от средства вложени в текущи пазарни кредити, пазарни ценни книжа и при в наличност. Тяхното ефективно управление формира финансовото състояние на фирмата и преди всичко нейната платежоспособност.

Кредитът е форма на доверие или на изграждане на дверие на фирмата към своите клиенти. Кредитът е разлика във времето от доставката на стоките до тяхното изплащане напълно.  Управлението на кредита включва – определяне условията на продажбите, договаряне условията за плащането, определяне на вероятността на заплащане на дължимата сума, определяне на възможностите на фирмата за предоставяне на стокит на кредит; фиксиране на технологията за събиране на вземанията по допуснатите кредити.

Търговският кредит предопределя мащабите в управлението на високоликвидните активи........................

Важността на изследване произтича от обстоятелството, че всички бизнес сделки са свързани с използването на кредит. В практиката се използват различни условия за плащането на стоките :

-плащане преди доставката- при високо рисков бизнес;

-плащане при доставка- наложен платеж

В условията на регулярното стопанство търговският кредит е разменен атрибут на размяната и разплащането. Размяната е взаимоотношение между лоялни и добре познаващи се партньори, но независимо от това търговските сделки винаги се основават на легитимни договорни отношения.

Доставката на стоката се осъществява на основата на подписани данъчни и юридически гаранции.

Гаранциите биват:

-осигурени- от банката на доставчика или от бнката на криента, но те от/при всички случай са обезпечени. Универсален инструмент за доверие е търговската полица.

Търговска полица- кредитен документ сопределени от закона форма и съдържание, по силата на които едно лице се самозадължава или задължава друго лице да заплати известна сума в определено време и на определено място.

Полиците биват: запис на заповед и менителница или трата (менителница, прилагана в международните разплащания, представляваща писмено нареждане на издателя до неговия длъжник за заплащане на трето лице). Записът на заповед е  вид полица, при която издателят и сам се задължава да брои фиксираната в нея сума на посочения падеж, т.е. издателят едновременно е и длъжник (платец), който се задължава да изплати дълга по документа. При записа на заповед участват две страни: издател(длъжник) и бенефициент(получател на сумата).

Менителницата е най-разпространената форма на полица при търговските взаимоотношения , има строго определена форма и реквизити. За удобство се използват типове бланки. Тя е писмено нареждане на едно лице – издател (трасант) за друго лице – платец (трасат, акциптант) да изплати на определен падеж, посочената парична сума на трето лице (наемател). (емитент) обикновено докато менителницата е в ръцете на своя издател (трасант) тя носи наименованието трата, но след като премине в разпо                      на бенифициента тя се нарича (ремиса ). До настъпването на падежа й менителницата може да се прехвърля от ремитента (получател на парични средства, фондове и пр)  на друго лице чрез т.нар. джиро. Джиросването на полицата показва, че се прехвърля правото на получаване  на сумата по нея към друго лице.

Банкови акценти атрибут на международна търговия. Акредитивна форма на разплащане. Основни продажби. Собствеността на стоката остава на продавача до пълното разплащане.

Технологията на събирането на кредитите включва завеждане на регистър и плащанията по тях.      .......... ................      на регистъра и отправяне на напомняния към неизправните клиенти. Отправяне на съдебни искания към неизправните клиенти, включително и обявяване на несъстоятелност.

Събирането на дълговете е специфичен бизнес изискващ опит и преценка. Използва се системата на факторинга, при която услугата се възлага на определена банка  ............................ на факторинга, която срещу определена комисионна осъществява събирането на несъбраните кредити. Банката фактор/инг  и фирмата се договарят за кредитния лимит за всеки неплатежоспособен клиент и за периода за събиране на вземанията . Фирмата уведомява клиента си, че фактора е купил неговия дълг . Стойността за факторинговите услуги се определя в договор.

Съвременни форми за защита от лоши дългове, т.нар. кредитно застраховане – срещу определена застрахователна премия рискът се прехвърля върху застрахователната институция.

Кредитният мениджмънт включва следните 5 етапа:

1.установяване на нормалните условия на продажба

2.юридическо оформяне на взаимоотношенията с купувачите

3.оценка на платежоспособността на клиентите

4.установяване на разумна граница на кредита

5. събиране вземанията по кредита.

Установяване на разумната граница на кредита се основава за АВС анализа – същността му се основава в групиране на клиентите и изследване на тяхната платежоспособност

В група „А”  особено важни клиенти – се разполагат 75% от продажбите;

Група „В” важни клиенти – 20% от продажбите;

Група „С”  потенциални клиенти -  5% от продажбите.

Установяване на лошите клиенти, които се третират като причина за удължаване срока на събиране на кредита.

Кредитът е разумен до тогава до когато е вероятно клиентът да плати отговарящ на очаквана печалба ; надхвърлящ възможността да не плати отговарящ на възможността на печалбата

2. Управление на парите- е сфера на управление на капиталите/клиентите  обезпечаващи всички сделки на фирмата. Чрез парите/печалбата се обезпечават мотивите за сделки с цел разплащане с доставчици, персонала и кредиторите и сигурност по отношение на платежоспособност.

Управлението на парите е част от управлението на оборотните активи. Включва 2 основни операции:

-Формиране баланса на оборотните пари на базата на мотивите за сделки и предпазливост от неплатежоспособност.

-Контролиране на баланса чрез своевременно събиране на вземанията и срочно осъществяване на плащанията.

2.2.Техники за управление на парите

Рационалното управление на парите изисква използването на техники и модели за управление на оптималния среден паричен баланс. Точката на превишаването на паричния запас. Балансирането на ресурсите с реалните потребности се осъществява с покупко-продажбата на държавни ценни книжа.

Пазарните ценни книжа- високоликвидни краткотрайни активи, които дават възможност на фирмата да изполва                         свободните наличности или да си набави такива, когато паричният баланс е дефицитен.

Потребност от инвестиране на временно свободни пари. Натрупване на сигурен резерв от.....................

Инвестиране в по-висока .............................................................................................................................................................................................................

3.1 . Селекция на портфейла от пазарни ценни книжа

Инвестициите в пазарни цк се определят от 3 основни характеристики:

-ликвидност; - риск; и –очаквана печалба.

Затова формирането на портфейла от пазарни ценни книжа включва следните операции: - определяне на специфичните характеристики на всяка ЦК по отно5шение на горните показатели;

-избор на такива паз-ни цк, които удовлетворяват финансовия менидж. По отношение на възвращаемост и риск.

Рискът е понятие свързано с вероятността инвеститорът да продаде притежаваните от него държавни ЦК поцени по-ниски от покупните. Различаваме риск на не плащане на лихвата или главницата или на двете.

Лихвен риск следствие промяна на пазарните условия , при което следва промяна на лихвените равнища.

Възвращаемост- главна цел на всяка инвестиция . Тя зависи пряко пропорционално от ликвидността и се влияе от риска.

Инвестиралите с / в държавни цк се съобразяват с възвращаемостта и риска, но мотивите за тях се определят от общото състояние на пазара.

Състав на портфейла от държавни цк

Пазарните ценни книжа са краткотрайни инвестиционни носители, които се търгуват на паричния пазар. Съставът на диверсификация (разнообразие от дцк) в този портфейл  се включват ДЦК, депозитни сертификати, търговски ЦК, банкови......... и др.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG