Home Икономика Техника на подоходното облагане на ЮЛ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Техника на подоходното облагане на ЮЛ ПДФ Печат Е-мейл

Техника на подоходното облагане /ПО/ на ЮЛ.

Д-ка в/у печалбите възниква и се утвърждава значително по-късно от индив-я  подоходин д-к. Днес той се използва във всички развити и развиващи се страни. По п-п засяга само капиталовите др-ва. В основата му стои общия п-кт на пр-ето или фирмата, формирани като към брутната п-ба от пр-ната д-ст се прибавят допълн-те приходи. Съществено значение има определянето на облагаемата основа. Това става на база на редуцирането на общия п-кт на пр-ето с т.нар. генерални разходи, амортизациите и сумите предназначени за бъдещи плащания.

Друга форма на ПО на фирмите е д-кат в/у РЗ. Снего се облагат предпр-чите, когато не плащат ДДС. Обект на д-ка е общата сума на заплатите, възнагражденията и обезщ-та, изплащани от работодателя.

ЗКПО урежда облагането на : 1.п-бата и д-дите на местните и чуждестр. ЮЛ, вкл-но и орг-циите на бюдж.издръжка, както и на местните и чуждестр. др-ва, които не са ЮЛ; 2.д-ди на мести и чуждестр.ФЛ, посочени в закона.

П-бите се облагат с д-к в/у п-бата за републ.бюджет и с д-к в/у п-бата за общините.

Данъчни субекти по реда на този закон са местните и чуждестр. лица и местните и чуждестр.неперсонифицирани др-ва. Те са задължени да регистрирати отчитат извършените продажби на стоки и усл. ч/з издаване на касова бележка от фискално устройство по ред определен с наредба на министъра на фин. освен когато заплащането се извършва по банков път.

Основа за определяне на д-ка за общините е облагаемата п-ба, а основа за опр.на д-ка в/у п-бата е облаг. п-ба намалена с д-ка за общините.

Основа за облагане на д-стта на застрах-те др-ва, взаимозастр-те кооперации, както и на чуждестр-те лица за дейността им ч/з мястото на стопанска д-ст е : 1.разликата м/у р-ра на получените брутни застрах-ни, презастр-ни и всички др.премии, намалени с брутния р-р на отстъпените презастр-ни премии и върнатите застр-ни премии през кал.месец; 2.прих-те от всички др.д-сти, вкл.несвързани със застраховането.

Отрицателното разлика на образуваната дан.основа за кал.месец се приспада от ДО за следващите месеци.

Облаг.п-ба е пол. величина, определена на основата на счетоводния финансов резултат, установен като разлика м/у прих. и разх. преди определяне на д-ците за сметка на п-бата и преобразуван по реда на ЗКПО.

Р-рът на облагаемата п-ба се получава, като фин.р-тат преди данъчното преобразуване независимо дали е пол или отриц. величина се преобразува ч/з неговото увеличаване или намаляване за д-чни цели.

Фин.р-тат преди д-ното преобраз-не не може да се намалява със създадените резерви, освен ако те са установени със закон като р-ход при формиране на фин-я счетоводен р-тат.

Сумата на предоставените д-чни облекчения не може да превишава полож.фин. р-тат преди д-ното преобр-не по съответния отчет за прих.и разх-те.

Увеличаването на фин.р-тата преди д-ното преобр-не се извършва със следните разходи отчетени  в р-тата на събития от минали отчетни периоди, които са довели до неговото намаляване: 1.начислени в по-малък р-р или неначислени д-ци за минали отчетни периоди: д-к за общините, д-к в/у п-бата, вноски за фонд “Мелиорации” и д-к в/у нарастването на ср-вата за РЗ; 2.разх. от минали отчетни периоди само когато за съответния отчетен период фин.р-тат преди д-ното преоб-не е отриц-ен или пол. фин.р-тат е по-малък от тези разходи.

ФР преди дан. преобразуване не се увеличава с р-ра на дължимите но неначислени през минали отчетни п-ди ДДС и акцизи.

ФР преди ДП-ни се намалява с начислени в повече д-ци и вноски от п-бата за минали отчетни п-ди.

ФР преди ДП се намалява с прих-те отчетени по реда на счетоводното законодателство като извънредни приходи в/у които се начисляват данъчни задължения и вноски от п-бата за съответния д-чен пер-д.

Д-кът в/у п-бата е в р/р 25%. Д-кът в/у п-бата на данъчно задълж. лица, без банките и др-те фин-ви инст-ции е в р-р 20%, когато обл.п-ба за тек-та година не превишава 50хил.лв д-кът за общините е в р-р 25%. Д-кът в/у соц-те разходи и р-дите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили е в р-р 20%. Д-кът в/у прираста на к-ла е в р-р 15%.

Дължимите годишни д-к п-ба, д-к за общините и останалите корпоративни д-ци се посочват в д-чна д-ция по образец, утвърден от министъра на ф-сите. Тя се подава от данъчно задълженото лице в съответната терит-на д-на д-кция до 31.03 следващата година. заедно с год.данъчна д-ция се представя и годишния сч-ден отчет без приложенията.

Д-чно задължените лица /ДЗЛ/ внасят д-ка за общините в съответните общински бюджети.

Д-кат в/у п-бата и д-кът за общините за съответната година се внася до 31.03 следващата кал.година, след като се приспадат сумите на платените авансови вноски. Надвнесените данъци могат да се приспадат от ДЗЛ от следващите авансови  и годишни вноски за същите д-ци.

ДЗЛ - платци на д-ка за общините, които имат поделения, пр-ва и д-сти, необособени на самостоятелен б-нс, и които се намират на територията на др.общини, внасят дължимия д-к за общините, определен пропорционално на заетия в поделенията, пр-вата и д-стите персонал в приход на съотв-те общ.бюджети.

ДЗЛ правят месечни авансови вноски за д-ка в/у п-бата и за д-ка за общините на основата на една дванадесета част ото год-та облагаема п-ба за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените в ик-ките условия за текущата година.

Месечните авансови вноски за д-к в/у п-бата се правят при данъчна ставка 20%, когато за предходната година обл.п-ба не превишава 50хил.лв.

месечните авансови вноски се изплащат до 15-о число на тек.месец, а тримесечните да 15 число на месеца следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие не се прави авансова вноска.

Местните ЮЛ преработватели на селкостоп.продукция и тютюн не правят авансови вноски за д-к в/у п-бата и д-к за общините за п-да април - септември вкл.

За неудържаните и невнесените в срок дължими д-ци, включ. и за авансовите вноски се дължат лихви съгласно З-на за лихвите в/у д-ци, такси и др.подобни държ. вземания.

Д-кът в/у п-бата и д-кът за общините се преотстъпват на ЮЛ - специал-ни предпр-я, кооп-ции и обособени пр-ни единици, членуващи в нац-те орг-ции на инвалиди и орган-ции в които трудоустроените лица и инв-те са не по-малко от: 1.за слепи и слабо зрящи-30% от общия бр.на персонала, зает в осн. д-ст; 2.за всички останали заболявания-50% от общия бр.на персонала. В тези случаи ДЗЛ начисляват но не внасят д-к в/у п-бата и д-к за общините.

Д-кът в/у п-бата на ЮЛ се преотстъпва и когато броят на трудоустроените лица и инвалидите е под определените норми. Преотстъпването се извършва пропорционално на увредените лица към общия брой на персонала.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG