Home Икономика Инвестиции и инвестиционна политика на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Инвестиции и инвестиционна политика на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Инвестиции и инвестиционна политика на фирмата

1.Същност и теоретични основи на инвестициите.

2.Основни характеристики на инвестиционния процес.

2.1.Структура на инвестиционния процес

2.2. Участници в инвест. Процес

2.3.Технология на инвестирането.

3. Обща характеристика на инвестиционните носители

4.Основни атрибути на ценните книжа

5.Инвестиционен риск и възвращаемост

6.Същност и обхват на бизнес проекта на фирмата.

1.Инвестициите са съвкупност от техники за управление на парите , които гарантират тяхната възвращаемост с нарастващи стойности и осигуряват нарастването на богатството на фирмата. Инвестиционната политика има за основа формирането и управлението на портфейла от активи на фирмата, в която важно значение има определянето на риска, реалната диверсификация на ценни книжа и капиталовите инвестиционни решения. Следователно инвестициите са универсален инструмент за насочване спестяванията на икономическите агенти към активи /активности, които имат равнище на рентабилност равна или по-висока на пазарния лихвен процент.

В най-широкия смисъл инвестиция е всяко влагане на пари, което гарантира възвращаемост, покриваща първоначално инвестираната сума и очакваната печалба.

Терминът инвестиция има различно значение за отделните икономически агенти. Внимание заслужават три базови концепции:

ü       1.К-я за потребителските инвестиции, с които се удовлетворяват битови потребности и интереси на индивидите. Те могат да удовлетворяват изискванията и условията за възпроизводство на работната сила. От финансова гледна точка те нямат инвестиционен характер.

ü       2.К-я  бизнес или икономическа инвестиция. Определя се от ситуацията, при която парите се използват за покупка на активи, които ще носят доход, който ще компенсира риска, характерен за съответното начинание. Икономическа е всяка инвестиции в активи, с която се произвеждат стоки и услуги с цел реализация на печалба съразмерна на риска

ü       3. К-я Финансови инвестиции (в ЦК) Свеждат се до покупката на активи под формата на ценни книжа, която ще донесе печалба на инвеститора. Теорията на финансите се позовава на концепцията, че финансовите инвестиции са водещи по 2 основни причини:

  • Възможен избор на инвестицията по вид, доходност и възвращаемост;
  • Финансовите инструменти сами по себе си имат по-висока мобилност, което дава възможност на основата на мониторинг и управление на портфейла от ценни книжа да се осигурява тяхното ефективно преструктуриране.  Докато инвестицията в реални активи има краткотраен характер и трудно може да бъде преструктурирана.

Доходът от инвестицията може да бъде:

-          минимално достатъчен – удовлетворява се от постъпления от лихви, дивиденти и капиталова печалба в резултат на повишаване стойността на ЦК.

-          Задоволителен доход- такъв е доходът, който инвеститорът желае да получи при условие, че очакванията му са реални.

2.Основни характеристики на инвестиционния процес.

Инвестиционният процес е съвкупност от действия, в резултат на които инвеститорът купува ЦК и капиталови активи, обещаващи му задоволителен доход и минимален риск.

Етапи на инвестиране:

-          определяне на рисковете;

-          осигуряване на свободни капитали в момента или в бъдещето;

-          натрупване на познания по ЦК и капиталови активи;

-          осъществяване на селекция на ЦК на основата на натрупаните познания;

-          изследване психологията на пазара на ЦК;

-          комплектоване на портфейла от финансови активи и неговото управление.

3. Обща характеристика на инвестиционните носители

Инвестиционните носители са съвкупност от активи с различна възвращаемост и риск. Такива са реалните финансови и ликвидни активи.

Инвестиционните носители се класифицират като:

-          краткосрочни носители- спестовни инструменти със срок до една година; спестовни влогове; разплащателни сметки; спестовни влогове, депозитни сертификати, ДЦК. Характерно е , че те се използват за влагането на капитали до момента на оценката на дълготрайните инвестиционни носители;

-          обикновени акции – е инвестиция, която представлява собственост, дава право на дял във фирмата, в резултат периодично получаване на дивиденти и капиталова печалба при нарастване на стойността на акциите на капиталовия пазар.

-          Ценни книжа с фиксиран доход- това са най-широко търсените ценни книжа в периода на най-висок лихвен %. Към тях се отнасят:

  • Облигациите- дългови ценни книжа на фирмите и правителството, осигуряващи лихвени доходи, които се изплащат периодично;
  • Превилигировани акции- предсавляват собственическия интерес на фирмата, имат фиксиран дивидент и процент платим с предимство пред обикновените акции;
  • Конвертируеми ценни книжа- те са специален тип фиксирано доходно задължение, които дават възможност на инвеститора в бъдеще да ги трансформира в определен брой обикновени акции;
  • Спекулативни инвестиционни носители- са носители с най-високо равнище на риск, несигурни доходи. Основно това са опциите и финансовите фючърси.

Опцията осигурява възможност на инвеститора да закупи ЦК или валута по сключен в момента договор на количества и цена с доставка на един период в бъдещето. Договорът дава възможност на притежателя на правата да реализира или не сделката в зависимост от неговите интереси.

Финансовата практика различава:

-          американски тип опция – при който сделката се финализира на избрана от купувача дата в рамките на фиксирания период  и

-          европейски тип опция – при който сделката задължително се финализира на датата на падежа.

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG