Home Икономика Анализ на печалбата и рентабилността на банките

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на печалбата и рентабилността на банките ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на печалбата и рентабилността на банките

Печалбата е важен количествен показател за оценямване на банковата дейност. Тя е необходима за увеличаване на СК и е индикатор за конкорентно-способността на банката за нейните пазарни позиции и качеството на вътрешния и мениджмънт. Тя осигурява резерви в случай на неочаквани или непредвиди-ми обстоятелства и загуби и предствалява източник на дивиденти за акционерите. Печалбата се използва като база за изграждането на редица фин. коефициенти, в/у основата на които се правят определени изводи за банковата дейност. Тя увеличава репутацията на банката сред нейните клиен-ти. Разликата м/у общата сума на п-дите и р-дите формира брутната банкова печалба. Брутната печалба коригирана с данъците изра-зява чистата печалба. Тя от своя страна служи за изплащане на дивиденти на акционерите и разширяване капиталовата база, осигуря-вайки растеж на активите. Според нашето законодател-ство ТБ:

1. Определят средствата за задължителни специфични резерви за покриване на загуби от обезценка, форми-рат се преди облагането на печалбата с данъци

2. Изчислява се и се внася данък в/у печалбата и се получава чистата печалба която се отразява в баланса

3. От чистата печалба се правят отчисления за фонд „Резервен” в р-р най-малко на 1/5 от нея дотогава докато средствата по фонда не достигнат 1,25 % от балансовата ст-ст на активите.

4. Част от печалбата се разпределя м/у акционерите под формата на дивиденти, преди да са заделили необходимите средства за фонд „Резервен”.

Брутната печалба = лихвени д-ди - лихвени р-ди + др.(нелихвени) д-ди - др (нелихвени) р-ди

Чистата печалба = (Брутна печа) ( 1 - ставка на данъка в/у печалбата)

При анализа на печалбата се използват сл. показатели:

- дял на лихвените д-ди в общия р-р на д-дите = лихвени д-ди / д-ди общо. Лихвените д-ди заемат най-значителен дял в общите банкови д-ди 60-70% и имат голяма тежест при формирането на печалбата

- дял на лихвените р-ди в общия р-р на р-дите = лихвени р-ди / р-ди общо

- процент на нелихвените р-ди = нелихвени р-ди / общо д-ди. Това отношение не следва де е повече от 30-40 %. Увеличението на дела на нелихв. р-ди може да озна-чава прекомерно нарастване на административните и управленски р-ди

- Дял на лихв. р-ди в д-дите = лихвени р-ди / общо д-ди - 60-70 %

- покритие на нелихв. р-ди с нелихв. д-ди = нелихв. д-ди / нелихв. р-ди. Нормално е когато поне половината от нелихв. р-ди са покрити от нелихв. д-ди

- покритие на лихв. р-ди от лихвени д-ди = лихв. д-ди / лихв. р-ди. Лихв. д-ди следва да се по-големи от лихв. р-ди. Необходимо е д-дите от лихви да са в такъв р-р, че не само да покриват напълно ст-стта на лихв. р-ди но и част от др. р-ди.

- процент на р-дите към активите = общо р-ди / средна ст-ст на активите. Показва колко р-ди прави банката за единица активи.

- процент на лихв. р-ди към активите = лихв. р-ди / сред-на ст-ст на активите -4-6 %

- процент на нелихв. р-ди към активите = нелихв. р-ди / средна ст-ст на активите - 2- 5 %

- административно-управ-ленски р-ди като процент спрямо активите = админи-стративно - управленски р-ди / средна ст-ст на активите - 1,5 - 3 %

- р-ди за заплати на персона-ла в % от активите = р-ди за заплати на персонала / сред-на ст-ст на активите - 2 %

- коефициент на ефектив-ност = (общо р-ди - нелихве-ни д-ди) / лихвени д-ди. При коефициент на ефективност 1 банката е в критичната си точка. Когато съотношение-то е по-високо от 1 показва, че р-дите непокрети с нелихвени д-ди, са по-големи от лихвените д-ди и част от тези р-ди няма да бъдат покрити, т.е. банката се намира под критичната си точка и работи на загуба. Крайният фин. резултат е положителен, при условие че горното съотношение е по-малко от 1.

Във връзка с това за банката представляват интерес сл. показатели:

- критична точка на лихве-ните д-ди =[ (общо р-ди - нелихвени д-ди) / ст-стта на лихвоносните активи] х 100

- критична точка на лихв. р-ди =[ (д-ди общо - нелихв. р-ди) / ст-стта на пасивите по които се плаща лихва ] х 100

При изследване динамиката на д-дите и р-дите изпъкват опред. закономерности в развитието на т.нар. „при-ходно-разходна ножица” , а именно:

- нарастване на банковите р-ди през опред. период от време, но съпроводено от слабо увеличаване на д-дите за периода

- нарастване на д.дите за дад. период, но с по-бързи темпове от това на р-дите

- д-дите намаляват като в същото време се увеличава р-ра на р-дите

- спира нарастването на д-дите след което те започват да намаляват, при запазване същия темп на увеличаване на р-дите

- нарастване на д-дите но доста по-късно в сравнение с това на р-дите

- намаляване на р-дите но по-късно от д-дите.

Показатели за измерване и оценяване на банковата рентабилност - един от най-широко използваните пока-затели в тази насока е нормата на рентабилност на активите (ROA) = величина на банковата печалба / сума на банковите активи. Той дава представа колко печал-ба се пада на 1 активи. Ако в числителя се отрази брутна-та печалба е нормално показателя да се движи в рамките на 0,5 - 2 %. При условие че се взема под внимание чистата печалба.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG