Home Икономика ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

Финансовото планиране във фирмата е процес на определяне на финансовите й потребности в бъдеще.

Финансовите потребности на фирмата се изчисляват чрез отчитане на различните задължения на фирмата, като лихви по заеми, задължения към доставчиците на стоки и услуги и др. финансови ангажименти.

10.1. Видове финансово планиране

В зависимост от периода, за който се определят финансовите потребности на фирмата, финансовото й планиране е дългосрочно (стратегическо) планиране и краткосрочно - тактическо планиране.

Дългосрочното финансово планиране е свързано с решения за инвестиране и съответното им финансиране, отнасящи се за по-продължителен период от време, обикновено по-дълъг от една година. Тези решения засягат инвестиционната политика на фирмата (капиталовото бюджетиране), капиталовата й структура и дивидентната й политика.

Краткосрочното финансово планиране се отнася за текущите активи и пасиви, т.е. какви парични средства за текущата дейност са необходими, какви запаси от стоки и услуги и от какви източници ще се финансират тези активи.

10.2. Форма на финансово планиране

Финансовите потребности на фирмата се планират чрез изготвяне на финансов план.

Финансовият план на фирмата предлага необходимата информация и методите, чрез които финансовите цели на фирмата ще бъдат постигнати.

Финансовият план съдържа следната информация:

-          прогноза за продажбите на стоките и услугите;

-          прогнозни счетоводни баланси;

-          прогнозни отчети за приходите и разходите;

-          план на бюджета на паричния поток (баланс на предстоящите разходи и източниците на финансирането им);

-          план на капиталовите разходи, т.е използването на нетния оборотен капитал и бъдещите постъпления на активи;

-          финансовите условия, при които фирмата функционира - условията на дивидентната политика и условията за привличане на капитал - чрез възникване на дълг или чрез разширяване на акционерния капитал, в т.ч. видовете емисии дългови ценни книжа и акции и начинът на емитирането им;

-          икономическите условия, при които функционира фирмата - лихвените проценти, ръстът на инфлацията, данъчните облекчения или утежнения и др.;

-          разполагането на различните видове финансирания във времето, т.е. кога ще възникне съответният дълг и в кой момент ще се привлича акционерен капитал.

10.3. Методи за финансово планиране

Има няколко метода за планиране на финансовите потребности на фирмата, а именно:

-          метод “процент от продажбите”;

-          метод “паричен бюджет”;

-          метод “паричен оборот”.

10.3.1. Метод “процент от продажбите”

Този метод приема, че промените в продажбите влияят върху размера на активите, които фирмата трябва да притежава. От очакваните продажби зависи какво финансиране се изисква за фирмата.

Пример:

През следващата година фирмата очаква обемът на реализираната продукция да се увеличи с 20 %.

Отчетът за приходите и разходите за текущата година на фирмата е:

Приходи от продажби      100 000 лв.

Разходи                                 80 000 лв.

Нетен доход                                        20 000 лв.

Дивиденти                                           10 000 лв.

Счетоводният баланс на фирмата за текущата година е:

Дълготрайни активи           360 000 лв.    Основен капитал                      228 000 лв.

Краткотрайни активи            80 000 лв.    Дългосрочни заеми                152 000 лв.

Краткоср. задължения              60 000 лв.

ОБЩО:                                    440 000 лв.    ОБЩО:                                        440 000 лв.

Да се планират финансовите потребности на фирмата през следващата година чрез метода “процент от продажбите”, при следните условия:

-          разходите остават 80 на сто от обема на продажбите;

-          частта за дивидентите остава 50 на сто от нетния доход;

-          няма да се вземат повече дългосрочни заеми;

-          дълготрайните и краткотрайните активи и краткосрочните задължения са пропорционални на приходите от продажби, т.е. те са съответно 360%, 80%, 60% от тях.

Решение:

Финансов план на фирмата за следващата година

План за приходите и разходите

Приходи от продажби                      120 000 лв.

Разходи                                                96 000 лв.

Нетен доход                                                        24 000 лв.

Дивиденти                                                          12 000 лв

Реинвестирана част от печалбата 12 000 лв.

Счетоводен баланс

Дълготрайни активи             432 000 лв.    Основен капитал                    240 000 лв.

Краткотрайни активи             96 000 лв.    Дългосрочни заеми              152 000 лв.

Краткоср. задължения            72 000 лв.

Необходим доп.

паричен ресурс                        64 000 лв.

ОБЩО:                                     528 000 лв.    ОБЩО:                                      528 000 лв.

От счетоводния баланс за следващата година се вижда, че фирмата се нуждае от допълнителни финансови средства в размер на 64 000 лв. Тази допълнителна потребност е в резултат на нарасналата стойност на активите. Тъй като не се планира да се вземе заем, допълнителните финансови средства ще се осигурят от емисия на нови акции. Ако това не е възможно, би трябвало да се съкрати размерът на дивидента или отново да се обмисли увеличение на продажбите.

10.3.2. Метод “паричен бюджет”

Чрез този метод финансовите потребности на фирмата се планират като се изготвя дългосрочен или краткосрочен план на паричните средства, необходими за нормалното функциониране на фирмата. Целта е фирмата да не остане без пари за посрещане на платежните си задължения. Този план обхваща всички излизащи и влизащи във фирмата парични потоци и посочва дефицита или излишъка на парични средства. Дефицитът се покрива с банков заем или допълнителна емисия на дългови книжа или акции.

Главен инструмент на този метод е паричният бюджет, наречен още бюджет на паричните приходи и разходи.

Паричният бюджет съдържа:

-          паричните постъпления и паричните плащания за периода;

-          нетния паричен поток в края на периода (разликата между паричните постъпления и паричните плащания);

-          паричната сума в края на периода, която се намира, като към нетния паричен поток се прибави паричната сума, която е била в наличност в началото на периода;

-          минималният паричен резерв, който фирмата поддържа;

-          излишъкът или дефицитът на парични средства, които се намират като към паричната сума в края на периода се прибави резервът.

10.3.3. Метод “паричен оборот”

При този метод чрез изготвяне на прогнозен отчет за приходите и разходите на фирмата, се установява нетният доход (печалбата след данъци). Прогнозираният нетен доход се коригира (увеличава се) с всички некасови (непарични) разходи - амортизационни отчисления и неплатени данъци. От така коригираната сума се изваждат предстоящите парични разходи - за дивиденти, заплати и други. Недостигът на парични средства, установен с прогнозата за паричния оборот, се покрива с допълнително финансиране.

Въпроси:

1.   Каква е същността на финансовото планиране?

2.   Какво съдържа финансовият план?

3.   Кои са методите на финансово планиране и каква е спецификата им?

Задачи:

1.   Изчислете размера на допълнително необходимите финансови средства на фирмата през следващата година чрез метода “процент от продажбите”, ако за текущата година данните са следните:

Отчет за приходите и разходите

Приходи от продажби      400 000 лв.

Разходи, вкл. данъц            300 000  лв.

Печалба след данъци        100 000  лв.

Дивидент                                              20 000  лв.

Счетоводен баланс

Дълготрайни активи            1200000 лв.    Основен капитал                    500000 лв.

Краткотрайни активи            400000 лв.    Дългосрочни заеми              500000 лв.

Краткоср. задълж.                  600000 лв.

ОБЩО:                            1600000 лв.                                             1 600 000 лв.

Условията през следващата година са:

-     приходите от продажби се увеличават с 40% в сравнение с тези от текущата година;

-          разходите, след начисляването на данъците, са 75% от продажбите;

-          средствата за дивиденти са 50% от нетната печалба;

-          дълготрайните активи, краткотрайните активи, дългосрочните заеми и краткосрочните задължения са пропорционални на приходите от продажби.

Отговор: 130 000 лв. допълнителни финансови ресурси.

План за приходите и разходите

Приходи от продажби      560 000 лв.

Разходи, вкл. данъци         420 000  лв.

Печалба след данъци        140 000  лв.

Дивидент                              70 000  лв.

Счетоводен баланс

Дълготрайни активи          1680000 лв.    Основен капитал                      570000 лв.

Краткотрайни активи           560000 лв.    Дългосрочни заеми                 700000 лв.

Краткоср. задълж.                    840000 лв.

.  Необходим ресурс                             130000 лв.

ОБЩО:                                  2 240 000 лв                                                     2 224 000 лв.

2.   Изчислете размера на необходимите допълнителни финансови средства на фирмата за следващата година (паричен дефицит) или размера на паричния излишък, чрез метода за финансово планиране “паричен бюджет”, при следните данни за бъдещата дейност на фирмата през същата година:

-          парични постъпления -                                                  500 000 лв.;

-          парични плащания -                                                       350 000 лв.;

-          налични парични средства в началото на годината - 150 000 лв.;

-          паричен резерв -                                                             250 000 лв.;

Отговор: 550 000 лв. паричен излишък

500 000 лв. - 350 000 лв. = 150 000 лв. + 150 000 лв.

= 300 000 лв. + 250 000 лв. = 550 000 лв.

 

WWW.POCHIVKA.ORG