Home Право Обща характеристика на държавните разходи

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обща характеристика на държавните разходи ПДФ Печат Е-мейл

Обща характеристика на държавните разходи.

Държавните разходи са техника за преразпределение на националния доход и националния продукт, чрез която се въздейства глобално върху всички страни от обществения възпроизводствен процес. Мащабите и измеренията на разходите винаги са били символ' на силата и мощта на държавата, на нацията. Огромните по размер държавни разходи са показател за стопанския и духовния просперитет на една страна и за широките й възможности за участие в международното разделение на труда. Техният относителен дял в общата сума на националния продукт предопределя и показва ролята на държавата в икономиката, политиката, социалния и духовния живот. Тази роля зависи от утвърждаването и развитието на националните потребности, които непрекъснато нарастват. Поначало необходимостта от държавни разходи се свързва със стремежа за удовлетворяване на определени потребности на обществото: сигурност, защита от външни нападения, образование, здравеопазване, правораздаване и др. С развитието на производителните сили възможностите за увеличаване на държавните разходи стават по-големи. Нараства постепенно. и обемът на разходите, непосредствено свързани с производството на материални блага.

Държавните разходи са важна съставка на всяка финансова система. Години наред техният обем предопределя финансовата икономическата политика на държавата. Без тях е немислимо съществуването на държавата, реализирането на нейните функции  както в производствената, така и в непроизводствената сфера. Без, държавните разходи е невъзможно построяването на крупни промишлени обекти и съоръжения, развитието на науката и техниката, овладяването на космоса и др. В много случаи тяхното осъществяване предопределя за години напред резултатите от стопанската политика на правителствата. Те са барометърът за състоянието на; държавните финанси, за проблемите на разпределението и преразпределението на доходите.;

Като понятие на. финансите държавните разходи обхващащи съществена част от разпределителните процеси, които съпътстват, предшестват и следват всяко производство. Тяхното осъществяване; на практика е израз на движението на продукта на труда в парична форма в съответствие с основните цели и задачи на глобалния възпроизводствен процес - движение, което осигурява участието на държавата във всички страни на обществения живот. Държавните разходи са изражение на участието на правителството в решаването на социални, икономически и политически задачи. Отпускането на разходите всъщност е продължение и завършек на разпределението, осъществявано с финансовите методи и форми, процес на потребяване на събраните в държавния бюджет финансови ресурси. От тази гледна точка държавните разходи са понятие главно на финансовото преразпределение. Чрез тях събраните в централизирания бюджет пари (чрез разпределението и преразпределението на националния доход с помощта на приходните форми) получават строго целево назначение - инвестиции, образование, култура, управление, технически прогрес и пр.

В същото време държавните разходи отразяват една специфична дейност на държавата, която (преразпределяйки финансовите ресурси) оказва въздействие върху различни страни от обществения възпроизводствен процес и на практика осигурява неговата непрекъснатост. Обемът на държавните разходи показва каква част от националния доход се преразпределя и насочва от държавата. При съвременните условия този обем е около 50 - 60 и повече процента. Това означава, че държавата активно се намесва както в производството, така и във всички останали човешки дейности. Обемът на разходите обаче не е гаранция за ефективност на държавната разходна политика. Важно значение в това отношение има правилното изграждане на структурата на държавните разходи. Ако в тази структура преобладават парите, инвестирани в производствената сфера, логично е да се предположи, че разходите се извършват рационално. Същото е положението и при всички разходи, свързани с възпроизводството на трудовите ресурси - образование, здравеопазване, социално осигуряване и др. Ако в разходната структура преобладават (или заемат съществено място) разходите за военни цели, управление, издръжка на полицейския апарат, държавния дълг, тогава симптомите за неефективна държавна разходна политика са очевидни.

При това положение характеристиката на държавните разходи

може да обхване следните основни моменти:

*Като понятие на финансите те са метод за преразпределение на националния доход и националния продукт. Осъществяването им на практика е процес на строго целево изразходване на парите, акумулирани в държавния бюджет - изразходване, което е характерно и типично само за финансовото разпределение.

*За държавата разходите са основен инструмент за намеса и участие в обществения живот. Чрез тях се обезпечава съществуването на държавата и изпълнението на нейните основни функции в икономиката, политиката, социалната и духовната сфера. Използването на разходите от държавата обезпечава парично главните насоки на въздействието върху производството и потреблението, социалната дейност, трудовите ресурси, международното разделение на труда, сигурността на страната. Изразходването на парите, акумулирани в централизирания бюджет, дава възможност да се стимулира или да се забави развитието на даден отрасъл или дейност - разбира се, в съответствие с основните цели и задачи на глобалното стопанско

развитие.

*От икономическа гледна точка държавните разходи са част от националния доход, която се изземва и разпределя в съответствие с интересите на цялото общество. Осъществяването на държавните разходи е важна част от движението на парите по финансов път.

На тази основа може да се направи изводът, че държавните разходи са техника на финансовото преразпределение, чрез която акумулираните в централизирания бюджет финансови ресурси получават строго целево назначение в съответствие с целите и задачите на глобалното икономическо развитие.

Разходната система е съвкупност от елементи (отделните форми на държавните разходи), чрез които се осъществява преразпределението на националния доход в съответствие с целите и задачите на стопанското развитие. Във всяка страна определящо значение имат връзките и зависимостите между отделните форми на разходите и принципите и правилата, на базата на които е построена тяхната организация. При това положение дейността на държавата, свързана с финансирането на отделните дейности във производствената и непроизводствената сфера и използваната технология в това отношение дават съдържанието на понятието разходна политика. На тази основа съвсем логично пълна представа за разходната система и за характера на разходната политика може да даде познаването на конкретните разходни форми - форми, които очертават и главните направления на участието на държавата в обществения живот.

2.Разходи за развитието на националната икономика

Участието на държавата в общественото възпроизводство се обезпечава както чрез организиране и финансиране на определени производства и дейности (в държавния сектор), така и чрез непосредствено подпомагане на частните компании и фирми. В повечето случаи тя се насочва към развитието на отрасли и производства, които са нерентабилни от гледище на частния бизнес - инфраструктура, съобщения, комуникации, атомна енергия, електроника, транспорт и пр. Нерядко държавата национализира отделни предприятия и производства, стабилизира тяхното икономическо и финансово положение и отново ги предоставя на частния сектор - явление, което има за основа финансиране от бюджета.

По принцип държавната намеса се осъществява в съответствие с предписанията на националните програми за развитие и регулиране на икономиката - програми, които се съобразяват с интересите на обществото и бизнеса. Във връзка с това се използват:

-административните мерки в областта на образованието, здравеопазването, социалното дело, ценообразуването и външната търговия - мерки, в основата на които стоят издаваните от държавата закони и разпоредби;

-икономическите мерки, намиращи израз в прякото и непрякото подпомагане на отделните отрасли и производства в националната икономика.

Определящо значение има обстоятелството, че:

*Държавата е главен клиент на частните компании и фирми. Разбира се, държавата не е обикновен клиент, тя не е само купувач, но и доста представителен и платежоспособен гарант на сигурността и стабилността на ресурсите на фирмите. Реално изражение на държавната намеса е системата на поръчките, която се насочва към:

-• ключовите сектори на националната икономика - военно производство, аеронавтика, съоръжаване на комуникации, информатика;

-• секторите, които имат съществено значение за конкуренцията в промишлеността за формирането на доминиращи позиции в

икономиката;

-• отделните рентабилни предприятия или фирми. Множество примери впрочем илюстрират фундаменталната роля на държавните поръчки в развитието на техническия прогрес и в съоръжаването на отраслите на промишлеността с високоефективни технологии;

-• регионите, които се нуждаят от преструктуриране и ориентиране към развитие на промишлени дейности. Накратко системата на "държавните поръчки позволява на държавата да структурира промишлената мрежа върху секториален и регионален план и да насърчава и ориентира глобално промишленото и технологичното развитие'".

*Разходите за инвестиции са едно от главните направления на

централната и локалната финансова политика. Те ангажират около 1 О до 15 % от общата сума на държавните разходи и са основен инструмент за оказване влияние върху нормата на натрупването и за ориентиране на икономическото развитие. Държавата инвестира капитала в множество отрасли на националната икономика. Обемът на тези капитали стига до 40-60 % от общата сума на инвестициите, а темповете на нарастването им често изпреварват тези на частния сектор. Конкурентната борба, неравномерното развитие на отделните страни, напрежението на международните пазари са причина, която насочва държавните разходи към нови отрасли и дейности както в промишлеността, така и към науката, образованието, техническия прогрес, опазването на природната среда, изследването и овладяването на космоса. В САЩ водещи в това отношение са интересите на промишления капитал - около 25 фирми си разделят половината от държавните поръчки. Определящи винаги са капиталоемкостта и скоростта на оборота на капитала в дадените производства и дейности. Държавните инвестиции в случая дават възможност на предприемачите да ползват по-евтини суровини, машини, съоръжения, кое-у; значително намалява техните производствени разходи.

Съществена част от разходите за инвестиции се насочват къ фирмите и компаниите от държавния сектор. В САЩ, Франция. Англия, Германия и др. около 40 % от инвестициите се насочват зCl строителството, съоръжаването и поддържането на държавните фирми. Отраслите, към които се насочва държавното финансиране, са добивната промишленост, водоснабдяването, електрификацията" транспортът и съобщенията. Огромни суми се отделят за покриване дефицитите на държавните предприятия. 8Своеобразна форма на държавно въздействие върху стопанските процеси е финансирането и развитието на научните изследвания •• експерименталните разработки. Разходите за научни изследвания •• експерименти дават възможност на държавата да организира и реализира перспективни и важни за развитието научни проекти и· помощи. В САЩ например държавното финансиране стои в основата на осъществяването на серия от научни програми ("Поларис"), което силно увеличи ракетната база на страната. Същото се отнася и за космическите програми "Аполон", за създаването на свръхзвуковия] пътнически самолет "Конкорд" в Западна Европа и Т.Н.

Активното участие на държавните разходи в организирането и провеждането на научните изследвания е специфична форма на държавно въздействие, която повишава ефективността на производството и допринася за непрекъснато увеличаване на националния доход и националното богатство. Обвръзката на държавното финансиране с науката и научните изследвания в значителна степен се предопределя от равнището на военното производство и разходите за поддържане на бойния състав. Повече от големите научни проекти по принцип са свързани със стратегическите направления на националната отбрана. Съществен е делът на разходите за научни изследвания, свързани с военните програми.

*Разходите за подпомагане на компаниите и фирмите от промишлеността, транспорта и селското стопанство носят названието "субвенции" и се насочват както към държавния, така и към частния сектор. Икономическото им значение се предопределя от възможността им да подпомогнат условията на производството и реализацията, повишаването на производителността на труда и конкурентоспособността на продукцията. Съществена част от парите се насочват за финансиране на:

-• дефицитните предприятия от промишлеността и другите отрасли. Подобна практика е характерна за всички страни;

-• предприятията от селското стопанство. През последните години държавните помощи за селското стопанство непрекъснато се увеличават. Обикновено субвенциите за селското стопанство формират близо половината от чистия доход на фермерите в САЩ. В Англия и Германия това участие е още по-голямо, а в Швеция целият чист доход се покрива от държавата. Това показва, че въздействието чрез държавните разходи е главният инструмент на обновлението на техниката в селското стопанство и за повишаване ефективността на производството;

-• фирмите от транспорта. Това е другият отрасъл, който получава значителна част от субвенциите. Повишаването на държавните разходи тук се диктува от крупните изменения, които налага научно-техническият прогрес - изменения, които дават значителни предимства на някои видове транспорт и намаляват интереса към други. Особено силно това се чувства в областта на железопътното дело, което започва сериозно да изостава по отношение на автомобилния, водния и въздушния транспорт. С помощта на държавата железните пътища се реконструират и модернизират и по този начин се създават по-добри условия на пътуването, повишава се скоростта на движение и пр.

При това положение състоянието на държавните. разходи за националното стопанство се предопределя от обстоятелството, че:

-• Държавното въздействие чрез разходите в основата си има за резултат производителното използване на националните финансови ресурси.

-• Основна съставка на разходите за националната икономика са инвестициите. Характерно е, че се увеличават капиталите, които се насочват за научни изследвания и открития, за нови производства и дейности.

-• Едно от израженията на държавното въздействие чрез разходите е поддържането и финансовото стабилизиране на фирмите от държавния сектор - фирми, които се ангажират с нерентабилни, но важни за икономиката производства и дейности.

-• Държавната намеса в производството (чрез инвестициите и другите разходи) създава условия за развитие на основните елементи на производителните сили и в същото време подпомага развитието на частния сектор .

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG