Home Право Доброволно Здравно Осигуряване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Доброволно Здравно Осигуряване ПДФ Печат Е-мейл

В България ДЗО е допълнително и се осъществява от АД-ва регистрирани по ТЗ и получили лиценз по КЗО. Застрахователна дейност - е дейност по поемане на рискове свързани с финансирането, обезпечение на определени здравни услуги и стоки осъществявани от лицензирани ЗОД срещу премии. Целта на тази дейност е опазване, възстановяване и подобряване на здравето на осигурения в границите на договорените пакети със здравни услуги. Пакет от здравни услуги – е система от профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности осигурени от медицински специалисти в индивидуална практика или лечебно заведение.

ДЗО се осъществява въз основа на договор, в писмена форма и поименен, между ЗОД и ф.л./ю.л. Страна по договора е:

-    самоосигуряващото се лице – ако внася вноската за своя сметка;

-    работодатели;

-    членове на семейства и други осигуряващи се, които осигурява за своя сметка;

* Чрез възстановяване на разходите – може да е частично или пълно съгласно договорените условия. Разходите се възстановяват само при настъпване на здравно осигурителния случай. Те не могат да се възстановяват както на изпълнителя така и на осигурените лица за предоставени и заплатени здравни услуги.

* Чрез абонаментно обслужване – при настъпване на включените в здравния договор случаи ЗОД осигурява предоставянето на определени стоки и услуги от определени изпълнители на медицинска помощ с които ЗОД има сключен договор.

 

ЗОД се създава с капитал от 2 милиона лева, който то е задължено да достигне за период от 3 години при подаване на заявление за лиценз, е необходимо да бъдат изцяло внесени 500 хил.лв. Капитала е само с парични вноски, на лице са и същите изисквания към акционерите и членовете на управителния и надзорния съвет, както при ДДПО. Особеност е че ЗОД могат да притежават акции и дялове от лечебни заведения. ЗОД създават следните резерви:

- Общи резерви – включват се фонд Резервен по чл. 246 от ТЗ и други фондови резерви, ако това е предвидено в устава на ЗОД.

- ЗО резерви – те се състоят от запасен фонд резерв за предстоящи плащания, пренос премиен резерв и други резерви, одобрени от КФН.

Пакетите и видовете здравни услуги:

- Първи – подобряване на здравето и опазване от заболявания.

- Втори – извънболнична медицинска помощ

- Трети – болнична медицинска помощ

- Четвърти – услуги свързани с битови и други допълнителни услуги при предоставянето на медицинска помощ.

- Пети – възстановяване на разходи.

При сключване на договора осигуреният получава личен осигурителен номер, талон и здравно осигурителни чекове. Може да се издаде и здравно осигурителна полица, която удостоверява наличието на покритие на здравно осигурителни случаи. При сключването на договора за здравно осигуряване може да има специфични изисквания по отношение на възраст, здравно и финансово състояние на клиента. Изисква предварителен лекарски преглед, доклад за отсъствието на определени видове заболявания, попълва анкетна карта за вредни навици и други подобни.

Различаваме следните видове ЗО

- индивидуални – отнасят се за лица между 18 и 65 годишна възраст.

- семейни - отнасят се за лица между 0 и 65 годишна възраст.

- групови - отнасят се за лица между 16 и 65 годишна възраст, а за групи над 50 човека без ограничения за възрастта, но при определени специфични условия.

На осигурените лица се предоставя извлечение за изтеклата година за внесените и изплатените суми за медицински услуги от тях. Гарантира се тайна за здравното състояние на осигуреното лице.

Данъчните преференции са като при ДДПО и ДДОБПК.

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG