Home Икономика Кредит. Същност, функции и форми на кредита

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Кредит. Същност, функции и форми на кредита ПДФ Печат Е-мейл

Кредит. Същност, функции и форми на кредита

1.същност на кредита

Кредита може да се опред като отношение при к’ временно свободни ср/ва в паричн или стокова форма се представят на 1 лице или др при усл на възвращаемост и с/у запл на лихва

Кредит сделка е особена форма на дв-е на ст/та , к’ обхваща 2 отдел един от др акта. Първият е кредитн отчуждаване на ст-та(кредитиране), задължаването(обрат.връщане на ст-та+лихвата).

Лицето, к’ предост ср-вата се нарича кредитор, а получателя длъжник. Отношен м/у страните по кредит сделка възниква от момент на предост на к-т и се прекратява при негов окончателн издължаване. Необх от еквивал взаимоотн кредитор-длъжник изик създав на специф регламент на кр процес.

Един от първите докум, удостов кред отношения е разписката-длъника я подписва за своя кредитор. На тази основа възникват по-късно полиц и банкнотите. Създав се ипървите органи, институц, к’ упр/ват кр.отношения. съвр к-т е свърз главно с парите, но може и да съшеств и под др форми

2.ф-ии ма к-т

2.1. да мобилиз и разпред временно двоб пар ср-ва и капит

2.2. к-т посредничи при изравняване норм на печалб м/у разл отрасли и д-ти чрез привл на ср-ва и к-ли на кред път

2.3.ускоряв п-сите на концентр и централиз на к-лите и тяхн посочв към развив на водещи отрасли и д-ти

2.4.съкращав р-дите на обръщение

2.5.появ на пар знаци

2.6.к-т има к/лообраз ф-я, изразяв се в следн-форм на к-л, развит, модерниз на произв д-ти

2.7.емитир на пари(емис ф-я)-влизане на пари в обръщ по кр път

3.Форми на к-т

3.1.търговски к-т в сток форма; предост се от 1 търг на др. Достав или продавача предост реален стоков к-л на купувача с/у ангажимент, че след изтич на догов срок той ще изплати сум на догов к-т+лихва. Този докум може да бъде докум или не. Най-разпростр докум израз този вид к-т е полицата. Тя бива запис на заповед и менителница

-запис на заповед-кр докум по силата на к’ едно лице се самозадължава да изплати фиксир в докум сума на падежа в полза на др лице. Участват длъжника(лицето к’ издава запис на заповед и к’ се задължава) и бенефициент.

-менителница-писм нареждане на 1 лице(издател) до др лице платец да изпл на опр падеж фикс пар сума на 3то лице

Задълж реквиз на запис на заповед и менителница:

1)наим на докум

2)име на платеца

3)падеж и място на плащане

4)име на бенефициента

5)дата и място на издаване

6)подпис на издателя

За менит е харак, че до настъпв на падежа правото на ползв на сум може да се прехвърли на др лица чрез джиросване на полицата(лични подписи върху полицата).прехв на правата може да става многократно до изтичане на падежа.ако има постав огранич джиро тогава се спира по нататъшн им прехвърляне.ако сум посоч в менителн не бъде платена последн притежат има право да предяви иск с/у вс задълж лица заедно или поотделно. Полиц могат да служат като залог или да бъдат сконтирани в банк.чрез сконт на полиц търг к-т се превр в банк к-т

Сконт на полиц-банк изплаща дължим сум по полиц предварително преди настъпв на падежа като удържа една част за себе си(сконто)

3.2.банков к-т-възникв по късно от търг к-т.той е в пар форма.дефин се като ф-ма на к-т отнош, при к’ кредит е банка, най-често. БК преодолява огранич на търг к-т. Съществ 3 типа огранич на търг к-т

1)колич огранич на полицата-точно фиксир сума и срок. При несъвпад на срока или р-ра ма задълж обръщен на полицата става практич невъзможно

2)огранич по направл- дв-то на полицата е обратно на ест дв-е на сконт продукт. Сток п-т започва дв-то си от стоп промишл към преработ отрасли към кр потребител, а полиците по обратен ред

3)огранич по предназначение-естест среда за дв-то на полиците е търгов на едро. Приложим при по дребни разплащан не е практич приложимо

Огранич на търг к-т могат да се преодолеят чрез негов прераств в банк к-т

Съшеств и др допълн ф-ми на к-т-държ, потреб, м/унар к-т

3.3.държ к-т- в кач-вото на кредитор държ по-често е в пар форма и най-често се използва за финанс на бюдж дефицит на д-вата

3.4.потребит к-т-длъжника е ФЛ, а кредитор могат да бъдат банк и нефинанс организ. Той може да е в пар.форма но при продажба на изплащане се проявява и в стокова форма

3.5.М/унар к-т-предимно са в пар форма. Участн в кред сделка могат да бъдат отд държ, банки, дори фирми, но да са от разл държ

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG