Home Икономика Финансите като инструмен за управление на богатството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансите като инструмен за управление на богатството ПДФ Печат Е-мейл

Финансите са едно от универсалните творения на човечеството,измислени и въведени с цел да се установи ред и логическа последователност в движението и управлението на парите.Те са паричен феномен,тъй като са следствие от съществуването на парите,предполагат пари и дават възможност на икономическите агенти да събират,съхраняват и изразходват своите пари.

В качеството си на технология за движение и управление на парите финансите създават условия и предпоставки за справедливо разпределение на продукта на труда между икономическите агенти.Във връзка с това основа на изучаването на финансите са познанията по макроикономика,засягащи доходите на държавата,производствените фирми и домакинствата.Всъщност става дума за трите групи икономически агенти,които участват в създаването на продукта на труда.Този продукт се измерва в пари и трябва да бъде разпределен между неговите създатели.

Продуктът на труда се създава в производствените фирми.Неговата парична равностойност се разделя между държавата,домакинствата и фирмите,които са участвали в създаването му.Това разделяне се осъществява чрез финансовите инструменти,като:данъци,такси,мита,заплати,печалби,парични вноски и помощи.

По своята природа бюджетът е финансов документ,показващ източниците и направленията на ресурсите на икономическите агенти.В случая той дава представа за количеството на парите,която държавата,фирмите и домакинствата трябва да притежават след разделянето на продукта на труда.

Икономическите агенти,които участват в създаването и разделянето на продукта на труда,формират бюджети в съответствие със своите потребителски намерения и бизнес планове.Обичайна практика е обособяването на две групи-икономически агенти с балансирани и икономически агенти с небалансирани бюджети.В икономиката се обособяват нови две групи икономически агенти-търсещи и предлагащи пари.И в двата случая става дума за сделки с пари,които имат за цел както да предложат,така и да закупят капитали.

Паричният пазар е институция,където се осъществяват покупките и продажбите на пари.Тук икономическите агенти намират най-изгодните пласменти за своите бюджетни дефицити.Обикновено паричният пазар се организира и управлява от т.нар. финансови посредници (банките,осигурителите и застрахователните компании,инвестиционните и доверителни фондове и др.).

Финансовият пазар има две съставки-първичен и вторичен финансов пазар.Първичният финансов пазар е пазар на частните ценни книжа.Много често фондовата борса се квалифицира като пазар на акциите.Основни действащи лица на финансовия пазар отново са банките и другите финансови фирми,които като цяло формират групата на финансовите посредници.

Функционирането на финансовия пазар в значителна степен зависи от дългосрочното предлагане на пари.То е изражение на желанието на икономическите агенти да осъществят по-трайно и по-рентабилно вложение на своите пари.На практика предлагането на пари захранва непрекъснато финансовия пазар и е повод за движението на парични потоци.

Богатството е основна тема в икономическата и финансовата наука.То има три базови съставки:

-          реални активи – сгради,машини,съоръжения,суровини,материали;

-          финансови активи – кредит и всички видове ценни книжа;

-          ликвидни активи – депозити,кредитни карти,чекове,национални пари и валута.

Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато увеличаване.Реално изражение на ефективното управление е трансформирането на отделните активи един в друг и ориентация и притежаване на богатството в такива групи активи,които имат реална ликвидност.Следователно формирането на бюджетите и тяхното изразходване в съответствие с определени цели и задачи е само една от техниките за формирането и управлението на богатството.Бюджетът,на този фон,е инструмент за управление на най-ликвидната част от активите-парите в брой.Той показва каналите на мобилизацията на парите и направленията на тяхното инвестиране.А инвестициите по принцип имат три основни направления-реални,финансови и ликвидни активи.Следователно богатството на икономическите агенти има връзка с разходната половина на техните бюджети.На тази основа може да се каже,че осъществяването на бюджетните разходи е инструмент на управлението на богатството.

Управлението на богатството е съвкупност от техники по неговото композиране и структуриране.В този процес съществено влияние оказва инвестиционната култура на притежателя на капиталите.Тя предполага добро познаване на инвестиционните носители (реални,финансови и ликвидни активи) и предизвикване на промени в тях в зависимост от икономическата конюнктура,търсенето и предлагането на стоки и ценни книжа,риска и доходността.Така например в ситуация на застой в производството и парична обезценка икономическите агенти могат да увеличат съществено своите реални активи.В същото време добро решение дава закупуването на валута и злато.В ситуация на икономически просперитет и стабилна финансова система доминиращи могат да бъдат финансовите активи,но не са за пренебрегване сделките с ликвидни и реални активи.При всички случаи управлението на богатството,подпомогнато от осъществяването на бюджетните разходи,се прави с финансови инструменти и е повод за формиране на парични потоци.Във връзка с това развитието на науката за финансите логично трябва да обхване и включи тезата за управлението на богатството,като следствие и резултат от управлението на бюджетните разходи.

Движението на парите,свързано с формирането на бюджетите и управлението на разходите,има за основа създаването на продукт на труда,измерен в пари.Колкото повече стоки и услуги произвежда една икономика,толкова по-голямо е богатството на икономическите агенти.Управлението на богатството обаче е трудно осъществимо без капиталовите пазари (паричен,финансов и стоков пазар) и без финансовите посредници.

Финансовите посредници са фирми (финансови фирми),които се занимават с управление на покупко-продажбите на пари (капитали).Основните инструменти на това управление са депозитите и кредитът.

Движението на парите,естествено,е многообразно и продължително.Идва обаче моментът,в който даден паричен поток се трансформира в реални или финансови активи.Тази трансформация е елемент на структурирането на богатството и е свързана с управлението на разходите.Обикновено движението на парите завършва тогава,когато те се трансформират в друг тип активи – финансови и реални активи.Базова цел на движението на парите са реалните активи.Финансовите активи са междинна спирка по пътя на движението на парите към стоковия пазар.

Инвестициите в реални активи са цел на всеки икономически агент.Всеки иска да притежава стоки-сгради,машини,съоръжения,жилища,коли,облекло,стоки за бита,хранителни стоки,злато,бижута,картини.Поради това на всеки е ясно,че трябва да притежава пари.Притежаването и управлението на парите се осъществява чрез финансови методи и форми.Финансова е и технологията на трансформацията и структурирането на богатството,което означава,че финансите са свързани с всяко нещо,което е пари и предполага пари.Всяка покупка е инвестиция,а всяка продажба е парична възвръщаемост от инвестицията.Следователно движението на парите спира за определен момент във финансовите и реалните активи,но това е временно или поне дотогава,докато икономическият агент,който притежава актива,намери за целесъобразно да ги трансформира в някой друг финансов или друг ликвиден актив.На този фон може да се каже,че финансите са наука за управление на парите,че финанси и финансова дейност има навсякъде,където се осъществява движение на пари или се предполага и очаква движение на пари.Концентриран израз на финансова дейност дава формирането на бюджетите и управлението на разходите – управление,което по същество е процес на насочване на парите към трансформация в реални,финансови или почти ликвидни активи,т.е. процес на управление на богатството.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG