Home Икономика Същност на кредита и лихвата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност на кредита и лихвата ПДФ Печат Е-мейл

Същност на кредита и лихвата.

За кредита се дават различни определения:Кредитът като доверие, оказвано от кредитора на длъжника; Кредитът като способност на длъжника да възбуди към себеси доверие;

Кредитът като състояние изразено в: доверието на кредитора към длъжника и способността на длъжника да предизвиква доверието на кредитора.

Акцентите на кредитната сделка са: а/разглеждането на кредита като собективна оценкаили определена способност на страните; б/ Като форма на движение на стойността, халактеризирана от периода, разделящ даването на кредита и неговото връщане; в/ кредитната сделка обхваща 2 особени и отделени във времето действия:-кредитеране и издължаване.

Основна характеристика на кредита е отлагането на плащането в бъдещето.

Кредитът трябва да бъде различаван както от дълга, така и от покупателната сила. Кр-тът е доверие и възможност. Дългът обратно, представлява неплатената част от минала сделка, осъществявана на кредит. Кр-тът може да варира, а дългът е определен.Кр-тът е покупателен капацитет или капацитет за получаване на заеми; дългът представлява иск на кредитора за опре4делени суми.

От гл. т. на обществото кредитните сделки и транзакции само прехвърлят, но не увеличават благосъстаянието. Самият кредит не е състояние, а фактор, допринасящ за нарастване на състоянието.

Длагосъстоянието на обществото се увеличава не от кр-та, а от използването му.

Особенно съществен субект на кр-та са бизнесмените. Други субекти на държавните /правителствените/институции и държавата като субект, като кредитор и като носител на дълга.

Основните източници на средства, които могат да се вливат в кредитните транзакции са2; спестяванията и формираните фондове.

Кр-тът изпълнява 3 основни функции: 1 икономическа- той служи в икономиката като средство за размяна и предоставя наличен капиталза бизнеса;2 Социална-изглажда различията м/у труда и капитала чрез ефективно използване потенциала както на труда така и на капитала; 3. Управленческа.

Видове кредит: I Публичен /правителствен/-държавен и общински; II Частен кредит: 1/ Безнес кр-т:

А-Дъроср. /ивестиционен/; Б-Средносрочен; В-Краткосрочен-търговски,паричен и депозитен; 2/Кр-т за недвижима собственост:А-Бизнес фирми; Б-Потребители;3/Потребителски к-т: продажби чрез търговси кр-т,кр-т за услуги и паричен кр-т.

Съществуват 2 форми на кр-та:1/Основни-търговси кр-т и банков кр-т;

2./Второстепенни-държавен, потребителски и

м/у народен кр-т. Лихвата е възнаграждение на раздялата с ликвидност. Тя е особена цена на к-ла отчуждаван ч/з кр-та.

Нл=/Л*100//3, където: Нл-норма на лихвата; Л-величина ва лихвата; З-величина на к-та.Съгласно класическата теория лих.% се определя от :- предл.на спестяванията; - търсенето на инве-нен к-л.

Лих% като обобщено понятие съдържа в себе си множество конкретни видове лихв%. Общо въздействие в/у тях оказва т.нар. основен лихв% определян от ЦБ. Лихв% дава отражение в/у спестяванията, инвестициите, потреблението и външната търговия; ако лихв.% е висок спестителите ще имат интерес да увеличават своите спестявания, за да получат по-висок доход.. И обратно: ако лихв.% е нисък ще има срив на спестяванията от банките, доходите ще се насочат предимно към пазара на стоки и услуги.

Видове лихви и лихв%: 1.Според начина на изчисляване: а/проста лихва-основата за нейното изчисляване не се променя през периода на заемания срок.Използва се при краткоср.операции. Сумата на лихвата=(първаняч.к-л*лихв% лихв.срок)/100*360.

Съществуват 2 различни годишни базипри изчисляване: а/360 дни в годината-изчислена лихва се нарича обикновена; б/365 дни в годината-точна

лихва /използва се само в

Англия/.2. сложна лихва-прибавя се към паричната сума в края на всеки лихвен период, а след това заедно с нея се олихвявапрез следващите лихвени срокове.

FР=РV(l+i)n, където: FV-бъдеща стойност; РV-сегашна стойност; i –лихвен % разделен на 100 или представен като коефициент: n-брой на периодите.

2./Антиципативна-начислява се и се удържа от земната сума в началото на периода. Тя се подразделя на : а /Проста-остава у заемодателя, поради което се капитализира още при отпускането на заема. б/Сложна-при прилагането й, капитализирането й се извършва в началото на всеки период.

L=К*q( (qn-l) / (q-l), където:К-величина на заема, q-антиципативна лихва, n-период.

При големи стойности на “n” може да се приеме, че qn клони към 0 и тогава получаваме: L=(К*q)/(l-q)

Сума Л=първоначален капитал.Л%

100.360

Лихвените % биват:1.Лихвен % по кредитите; 2.Влогова или депозитна лихва; 3.Основен лихвин %; 4.Първокласен; 5.Сконтов; 6.Законова лихва; 7.Договорна лихва; 8.Пазарен лихвен %.

По своята икон-ка хар-ка лихвения % е: номиналин-НЛП(показва с колко нарастват за 1 лихвен период 100 парични единици дадени в заем); реален-РЛП-I-темп на инфлацията

РЛП=(НЛП-I)/(l+I),

НЛП=I+РЛП+(РЛП*I)

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG