Home Икономика Казус по дисциплината Финанси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Казус по дисциплината Финанси ПДФ Печат Е-мейл

1. Търговско дружество планира след 3 години, считано от настоящия момент, инвестиции в размер на 520 000 лв.

Да се пресметне колко лева, вложени днес, биха осигурили собствен ресурс за финансиране на планираната инвестиция, ако очакваната възвращаемост е: по 6% за първата година , 10% за втората година, и 15% за третата година .

- бъдеща стойност на капитала

- лихва за първата година

- лихва за втората година

- лихва за третата година

Капитала, който трябва да се вложи днес е 387799.24 лв.

2. Да се пресметне реалната годишна доходност на срочен банков депозит, ако се знае, че: депозитът е внесен по сметка 127 000лв.; след 12 месеца олихвената сума по сметката е възлязла на 138 430лв.; по данни на НСИ верижно измерената инфлация е била: 4% за първото тримесечие, 6% за второто тримесечие, 7% за третото тримесечие и 8% за четвъртото тримесечие.

-в този случай няма смисъл да се държат пари на срочен депозит, тъй като реалната годишна доходност е отрицателна.

3. Очаква се инвестиция в размер на 1 200 000 лв. да се изплати след 4 години с еднократно парично постъпление в размер на 2 326 533 лв. Да се пресметне годишната възвръщаемост на инвестицията.

- настояща стойност на капитала

- бъдеща стойност на капитала

Годишната възвръщаемост на инвестицията е приблизително 18%

 

4. Търговско дружество планира инвестиция в размер на 1 800 000 лв.

Инвестицията ще се финансира с банков заем със срок на погасяване 4 години при 15% годишна лихва. Възможен е избор на една от следните погасителни схеми:

а/ заемът да бъде погасен наведнъж в края на четвъртата година;

б/ заемът да бъде погасен с 4 равни (анюитетни) вноски, платими в края на всяка година;

в/ заемът да бъде издължен с 4 вноски с фиксирано погашение, платими в края на всяка година

На базата на изчисленията да се избере погасителната схема, която е по-изгодна за заемателя, ако целта е минимизиране на лихвените разходи.

- настояща стойност на капитала

-годишна лихва

- годишни периода

а/

Година на погасяване

Остатък от главницата

(лв.)

Лихва

(лв.)

Погашение

(лв.)

Погасителна вноска(анюитет)

(лв.)

1

1 800 000

270 000

0

270 000

2

1 800 000

270 000

0

270 000

3

1 800 000

270 000

0

270 000

4

1 800 000

270 000

1 800 000

2 070 000

 

 

1080000

 

 

б/

Година на погасяване

Остатък от главницата

(лв.)

Лихва

(лв.)

Погашение

(лв.)

Погасителна вноска(анюитет)

(лв.)

1

1 800 000

270 000

360 841

630 841

2

1 439 159

215 873,85

414 967.15

630 841

3

1 024 191.85

153 628.785

477 212.22

630 841

4

546 979.58

82 046.957

548 794.54

630 841

 

 

721549.592

 

 

в/

Година на погасяване

Остатък от главницата

(лв.)

Лихва

(лв.)

Погашение

(лв.)

Погасителна вноска(анюитет)

(лв.)

1

1 800 000

270 000

450 000

720 000

2

1 350 000

202 500

450 000

652 500

3

900 000

135 000

450 000

585 000

4

450 000

67 500

450 000

517 500

 

 

675000

 

 

На базата на изчисленията да погасителната схема, която е най-изгодна за заемателя е заемът да бъде издължен с 4 вноски с фиксирано погашение, платими в края на всяка година.

5. С цел да си осигури финансов ресурс за посрещане на предстоящи разходи търговско дружество внася депозит 200 000 лв. за срок от 5 години при 6% годишна лихва, която ще се капитализира в края на всяка година до падежа. Съгласно договора с банката след изтичането на първата година депозантът ще тегли по 30 000 лв. в началото на всяка година дo падежа за изплащане на компенсации на предсрочно пенсиониращи се служители.

Да се пресметне сумата, която банката ще трябва да изплати на депозанта на падежа.

- годишен период

N=30000- теглени за компенсации на предсрочно пенсиониращи се служители в началото на всяка година дo падежа след изтичането на първата година

За първата година:

За втората година:

За третата година:

За четвъртата година:

За петата година:

Банката ще трябва да изплати на депозанта в края на петата година 128 532.4 лв.

 

6. След 7 години, считано от настоящия момент, бизнесмен желае да осигури на сина си ежегодна рентаот 25 000 щ. долара, изплащани в началото на 5 последователни години от следването му в университет.

Да се пресметне размерът на премията, която следва да се внася в началото на всяка от седемте години, през които ще се събира капиталът за откупуване на посочената рента, ако дебиторът по рентата прилага 10% годишна лихва.

-годишна рента

-годишна лихва

годишни периоди

-бъдеща стойност, която се образува от 7 премии платими в началото на годината.

-размерът на премията, която следва да се внася в началото на всяка от седемте години.

7. Да се пресметне ефективната годишна възвръщаемост на инвестиция в 3 - месечни съкровищни бонове с номинал 100 лв. и емисионен курс 92 лв.

- номинал на съкровищните бонове

- емисионен курс на съкровищните бонове

- ефективната годишна възвръщаемост 8.7%

8. Да се пресметне цената. по която при уравновесено търсене и предлагане би следвало да се търгува през осмата година от "живота" му един перпетуитет, който носи на държателя си в края на всяка година рента, нарастваща ежегодно с 2,5 %, ако се знае, че изплатената рентна сума за първата година е била 60 лв., а изискваната възвращаемост за този рисков клас книжа е 18% годишно.

-текуща пазарна цена

9. Измерената за последните 5 години променливост на доходите от пазарния "пакет" ценни книжа е 16% годишно, а на обикновенните акции на компания "Х" съответно 24% годишно.

Да се пресметне при каква възвръщаемост биха били продаваеми при уравновесено търсене и предлагане обикновените акции на компанията, ако ефективната годишна доходност на съкровищните бонове е 8%, а доходността на пазарния "пакет" ценни книжа е 12% годишно.

- годишна доходност на съкровищните бонове

-годишна доходността на пазарния "пакет" ценни книжа

-коефициент на степен на риска-съотношението между променливостта на доходите от акциите на компанията спрямо променливостта на доходите на пазарния "пакет".

- възвръщаемост на обикновените акции на компанията

10. Капиталът на акционерно дружество "Z" е 10 000 000 лв., разделен на 100 000 акции, нетната печалба на дружеството за изтеклата година е 1 500 000 лв., от които 300 000 лв. са изплатени на акционерите като дивиденти в началото на текущата година.

Да се пресметне по каква цена би следвало да се продават при уравновесено търсене и предлагане акциите на дружеството през текущата година, ако изискваната от инвеститорите възвращаемост за този рисков клас книжа е 35% годишно.

Собствен капитал -SK = 10 000 000 лв.

нетна печалба -NP = 1 500 000 лв.

Дивиденти -D = 300 000 лв.

Брой акции -n = 100 000

Изисквана възвръщаемост -r = 35% = 0,35

– коефициентът на изплащане на дивиденти:

– коефициентът на задържане на част от печалбата за реинвестиране:

- дивидент за една акция

-текуща пазарна цена

11. Сметната стойност на инвестиционен проект е 480 000 лв., които ще се възвръщат на 3 последователни години. От проекта се очакват нетни притоци на капитал както следва: 160 000 лв. за първата година, 224 000 лв. за втората година и 320 000 за третата година.

Да се направи оценка на проекта чрез показателя индекс на рентабилността и да се вземе инвестиционно решение, ако се знае, че възвращаемостта на алтернативната инвестиция със сходен риск е 13% годишно.

- настояща стойност на капитала

- нетен приток на капитал за първата година

- нетен приток на капитал за втората година

- нетен приток на капитал за третата година

- възвращаемостта на алтернативната инвестиция със сходен риск

Индекса на рентабилността е:

Когато индексът на рентабилността е по-голям от 1, оценяваният инвестиционен проект е по-доходоносен от алтернативната инвестиция със същата степен на риск, и следва да бъде приет.

12. Акцонерно дружество "Мит" е емитирало 15 000 бр. обикновени акции по курс 1000 лв., с разходи по емисията 20 лв/бр., като е обещало на инвеститорите 3% годишна норма на прираст на дивидента; 10 000 бр. привилегировани акции по курс 100 лв. и разходи по емисията 3 лв./бр.; 2000 бр. облигации с единична цена 500 лв. и разходи по емисията 5 лв/бр.В края на годината на емисията дружеството е изплатило по 220 лв. дивидент на обикновена акция, по 18 лв. - на привилегирована, и по 60 лв. лихва на облигация. Ставката на данъка върху печалбата е 15%.

Да се пресметне:

а/ сумата на капиталовите разходи за годината на емисията;

б/ средната претеглена цена на капитала за годината на емисията

а/Обикновени акции

- дивидент на обикновена акция

- обикновени акции с разходи по емисията

Привилегировани акции

- дивидент на привилегирована акция

- привилегировани акции

Облигации

-  лихва на облигация

- единична цена на облигации

- ставката на данъка върху печалбата

-копиталовите разходи за обикновени акции

- копиталовите разходи привилегировани акции

- копиталовите разходи облигации

Сумата на капиталовите разходи за годината на емисията е:

б/

Капиталовите разходи за обикновените акции

Капиталовите разходи за привилегированите акции

Капиталовите разходи за облигациите

Сбор на трите вида капиталови разходи

у об.а. = капитала от обикновените акции() / целия капитал от трите вида ценни книжа (К)

у пр.а. = капитала от привилегированите акции() / целия капитал от трите вида ценни книжа(К)

у обл. = капитала от облигациите / целия капитал от трите вида ценни книжа

От а/ взимаме процентните стойности за , и

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG