Home Икономика Финанси(9

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финанси(9 ПДФ Печат Е-мейл

Дайте опрaми изтласкват частните инвестиции и БВП има забавяне. Частичното изтласкване е налице, когато частните инвестиции  са намалели с по-малко в сравнение с нарастването на държ. дълг.

Обяснете понятието данъчен кредит при ДДС

Правото на данъчен кредит се упражнява в данъчния период, за който е възникнал.Правото на данъчен кредит възниква за получателя при условие, че последният разполага с валидна фактура.За възстановяването на вложените от регистрираното по ЗДДС лице ресурси от платен ДДС,  следва процедура по приспадане, прихващане и възстановяване.

Дайте определение на понятието Парето -  Оптимум

Това е разпределение на блага, което не може да подобри нечие благосъстояние (чрез преразпределение), без да се засяга благосъстоянието на друго лице.

Дайте определение на понятието Парето -  подобрение при разпределение на ресурсите

Подобрение в икономиката ще е на лице, когато ползите за едни са  поне равни на загубите на други

Безпристрастност в публичните финанси

Държ. органи трябва да бъдат максимално безприскрастни към своите оценки и решения относно начина на дан. облагане.

Определение за данък

данъкът е парично плащане, осъществявано от частните лица (физически и юридически) в полза на държавата. Тези плащания имат безвъзмезден и окончателен характер.

Елементи на данъка

Субект на данъка – лицата които внасят даден данък в полза на бюджета

Обект на данъка – всяко нещо към което е насочено данъчното облагане

Носител на данъка – лицето или лицата които  понасят данъчната тежест

Данъчен мащаб – качество, белег или свойство на  обекта на облагане (брой мощност)

Данъчна единица – неделима част от мащаба на данъка

Данъчна основа – съвкупност от облагаеми данъчни единици

Данъчен размер -  % на данъка

Данъчно задължение – произведение от дан. основа  Х  дан. размер

Данъчен носител – определено звено от  бъдж. сектор, в чиято полза се внася данъка

Други – дан.регистри, кадастри, досиета и .др.

Етапи на данъчното облагане

- разпределение на данъците – административни операции с цел да се установи облагаемата данъчна маса , генераторният факт  и да се определи облагаемата основа.

- ликвидация на данъците – определяне величината на данъчното задължение чрез прилагане на данъчната тарифа към облагаемата основа.

- събиране на данъка – всички операции по събирането на дължимите суми в касите на държ. бюджет.

Начини за облагане с данъци:

Поголовно облагане с данъци – при този начин на облагане всяко физическо лице навършило определена възраст се облага еднократно с един и същ  размер данък, независимо от неговото имотно и финансово състояние

Пропорционално облагане с данъци – при него  данъкът остава един и същ независимо от измененията на облагаемата (данъчната) основа, а данъчното задължение нараства пропорционално спрямо измененията в облагаемата основа

Прогресивно облагане – при него размерът на данъка се изменя по една предварително определена прогресия, а данъчното задължение нараства прогресивно спрямо нарастването на данъчната основа

Регресивно облагане – механизма е обратно пропорционален на данъчното основа

Принципи на данъчно облагане:

- съразмерност – данъкът да е съобразен с възможностите (финансовото състояние на данъкоплатеца).

- определеност – данъчното облагане трябва да бъде така организирано, че да не съществуват затруднения при определянето на данъчното задължение, начина и срока на плащане.

- удобство на данъчното облагане – съобразяване на облагането с възможностите на данъкоплатеца да плаща ( време на получаване на доходите си).

- евтиност на данъка – да бъде изземван от данъкоплатците само толкова данък, колкото е необходим на държавата. Друг аспект на този принцип е да не се прави излишен разход при събиране на данъците.

- равномерност – да се осигури равномерно (справедливо) разпределение на разходите на държавата между данъкоплатците.

- ефективност – максимални приходи при минимални разходи.

- стабилност и еластичност на данъка – стабиността е да не се променя сумата на данъчните приходи при промяна на икономическата конюнктура, а еластичност е при увеличаване на данъчния размер да не се наблюдава свиване на облагаемата маса.

+ 2 нови принципа – на ползата  и на възможността за плащане

Начини за събиране на данъците:

Откупна система– при нея определени богати лица срещу заплащане получават правото да събират данъците от населението

Обложно събиране -  чрез нарочни държавни служители (бирници)

Безобложно събиране– при него данъкоплатеца сам установява данъчното задължение и го внася в приход на бюджета,съгладно данъчните разпоредби и в срок

Отбягване на данъците

Действие  или бездействие на платеца насочено към търсене на възможности за намаляване на данъчното задължение или неговото неплащане – 2 начина – легално  ( използване на непълнотите в дан. законодателство) и нелегално(недокументиране на определени стоп.дейности и операции)

Видове данъци и класификация

  1. В зависимост от обекта на облагане

- данъци върху имуществото

- подоходни – лични (ДДФЛ) и корпуративни ( за юр. лица)

- данъци върху потреблението (търговския оборот).-ДДС, акцизи, мита

2.  В зависимост от това къде се внасят данъците от данъкоплатците:

- данъци внасяни в местните (общинските) бюджети

- данъци внасяни в републиканските бюджети

3.     В зависимост от това дали платецът и носителят на данъка са едно и също лице

- преки данъци – когато едно лице е едновременно вносител и платец на данъка

- косвени данъци – когато едно лице  ги внася а друго ги понася

Преки имуществени данъци  - това са  местни данъци.Известни са 3 основни норми на облагане

- облагане на притежаваното имущество еднократно или редовно

- облагане промяната в собствеността на имуществото – при покупки ( придобиване) на имущество трябва до 1 месец да се попълни данъчна декларация.

- облагане на прираста на стойността на имуществото. Към този вид данък отнасяме:

- данък върху недвижимуто имущество

- данък върху наследствата

- данък при придобиване на имущество чрез дарение и по възмезден начин

- данък в/у превозните средства

Преки подоходни данъци – това са данъци  с които се облагат доходите на физическите и юридическите лица.

Известни са 3 форми на подоходно облагане

а) Шадолярно (аналитично) или  английски тип облагане – дохода се разпределя на части в зависимост от източника си и всяка една от тях се облага по отделна скала

б)  Глобално подоходно облагане или немски тип – при него всички доходи се събират в съвкупен доход и се облагат по една скала

в) Смесено подоходно облагане или френски тип – при него определената част от дохода се облага с един данъчен размер, а другата с друг

В теорията и практиката се прилагат следните преки подоходни данъци:

- личен подоходен данък –  по ЗОДФЛ данъкът, които се плаща от гражданите при получените доходи (плаща се и при “ЕТ)

срока за внасяне – авансово  до края на следващия месец на начисляването на заплатите и окончателно – до 30 април на съответната година след подаване на дан. декларация

- корпоративен данък – по ЗКПО  плаща се от фирмите (без “ЕТ”), той е данък върху печалбата, данъци в/у разходите ( представителни, социални и др.), данък удържан при източника ( дивиденти, ликвидационни дялове), алтернативни данъци (в/у хазарта, в/у приходи на бюдж. предприятия от стопански сделки,  в/у оперирането с кораби)

Косвени данъци - това са данъци с които се облагат доходите и имуществата на лицата при тяхното реализиране. Тези данъци се калкулират в цените на стоките и услугите и затова са известни още като  данъци върху консумацията и  потреблението. При тях едно лице е носител, а друго е платец на данъка. Тези данъци в повечето случаи са пропорционални.

Видове косвени данъци :- данък добавена стойност (ДДС),  акцизи, мита

ДДС – Е данък в/у потреблението.Осигурява всеобщност на облагането.Той е  е неутрален данък и чрез него се осъществява  взаимен контрол, стимулира инвестирането, кредитира отделни субекти за определен период от време, намалява  данъчната тежест и ограничава кръга на данъкоплатците.

Видове акцизи

На облагане с акциз подлежат  алкохола и алкохолните напитки, тютюневите изделия,енергийните продукти и електрическата енергия, автомобилите.  Не се  облагат с акциз стоки,които са предназначени за  дипломатически и консулски представителства и представители на м/ународ. организации, както и стоки, които са предназначени за въоръжените сили на страните от НАТО;

Митата

Митата са най-старите форми на косвени данъци, използвани като средство за регулиране на външната търговия и външно икономическите връзки. С тях се облагат вносните, износните и транзитно преминаващите през страната стоки и услуги

Данъкоподобни приходи – такси, патенти, самооблагане на населението, лихви, глоби и конфискация

Такси – плащатия на физ. и юр.лица  в полза ва държ. за ползвани  конкретни публични услуги или блага. При таксите имаме елемент на възвръщаемост – конкретна услуга, докато при данъците не.

Видове такси:

а) В зависимост  от това къде се внасят таксите те биват: - републикански и местни

б)  В зависимост от начина на определяне на таксите те биват:

- прости (постоянни) такси –размера им не зависи  от финансовото състояние на лицето плащащо таксата

- пропорционални (съразмерни) –размера  зависи от финансовото състояние на лицето или от стойността на имуществото

в) В зависимост от броя на ведомствата, които ги събират те биват:

- общи такси

- специфични ( ведомствени) такси (курортна такса)

г) В зависимост от начина на събиране на таксите те биват:

-  непосредствени такси – плащат се в брой или по банков път

- посредствени такси – плащат се чрез облепване на документите с         таксови марки

Патенти - плащания при извършване на определена стопанска дейност без оглед на правно-организац. форма на бизнеса, стига да  са налице определени условия: всички юридически и физически лица с годишен оборот за предходната година до 50 хил.лв се облагат с патентен данък и ако извършват 1 от 40-те дейности,изброени в специален списък, поместен в ЗМДТ

Патентния данък е сложен. Няма един единствен  размер, а множество такива, според мястото и характера  на дейността.Плаща се преди да започне дейността.При стартиране деклар. се подава в 7 дн. срок.

Самооблагане – стара приходна норма, свързана с трудовата повинност. С цел създаване на  публ. блага, жителите на общината трябва да решат или да платят доп. данък или да отработят определен бр. човекочасове в полза на общината.

Приходи от лихви, глоби и конфискации   - свързани са със задължителния и принудителния характер на данъка при неспазване на законоустанов. срокове.

Неданъчни приходи -  те са от сключване на държавни заеми, продажба на държ. предприятия,отдаване на държ. имущество,извършване на сторанска дейност от държавата ( БДЖ,Студентски столове)

Държавните заеми – основният неданъчен приход .Става чрез конкурс, наддаване м/ у тези, които имат свободни пари и искат да  кредитират държавата. Биват - краткосрочни – със срок до 1 година,  дългосрочни – със срок над 3 години, средносрочни – със срок от 1 до 3 години. Проблема бюдж. дефицид  стои зад държ. заеми. Държ. заеми и държ. дълг се ползват за погасяване на държ. дефицид.

Държ. ценни книжа (ДЦК) са облигации за дълг.Техен емитент е държавата. Имат определен срок и след изтичането държ. погасява номиналната им стойност.Биват: Краткосрочни – съкровищни бонове (до 1 год.); средносрочни – лихвоносни ( до 5 год.) и дългосрочни (до 50 г.)

Държавен бюджет – представлява план за  приходите и разходите на държ. стопанство за срок от 1 год.

Принципи на държ. бюджет

- принципа за балансираност -  бюджета да е бездефицитен, но и без излишък

- принцип за реалност – предвидените приходи и разходи да са  обективни и съобразени с текущата и следваща бюдж. год.

- Принцип за точност – приходите и разходите да са коректно и точно изчислени

- принципа за публичност -  ДБ е публичен. Приема се чрез Закон от НС , като се публикува в ДВ и е задължителен.

- принципа за  единство -  вс. приходи да се централизират в  единствен фонд, за с/ка на който да бъдат извършени разходите

- принципа за специализация

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG