Home Икономика Финансова организация на различните видове предприятия в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансова организация на различните видове предприятия в България ПДФ Печат Е-мейл

Финансова организация на различните видове предприятия в България[1]

1)       Юридически и данъчен статут[2]

Предприятие по смисъла на ТЗ е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Последното юристите тълкуват като наличие на клиентела. Лице, образуавло предприятие, чиято дейност (по предмет и обем) изисква търговски начин на водене на делата му (=водене на счетоводство) е търговец. Това е субективният начин на определяне на статут “търговец”. Обективният е изчерпателно изброен брой сделки (чл. 1, ТЗ), при наличието на които лицето извършващо ги е търговец. Търговци не могат да бъдат Жилищностроителни кооперации, ф. лица, занимаващи се със земеделска дейност, занаятчии и практикуващите свободни професии, и лицата, извъшващи хотелиерски услуги, чрез предоставяне на стая под наем. Предприятието е собственост на търговец. Търговци са: ЕТ, СД, КД, ООД, АД, КДА.

2) Особености на първоначалното формиране на капитала на предприятията – еднолични търговци и на предприятията – дружества.[3]

ЕТ – дееспособно физическо лице, неосъждано за банкрут, което отгоре на всичко трябва да и не е обявено в несъстоятелност.  ЕТ се представлява от учредителя си. Данъчен статут – данък общ доход.

Търговски дружества:

персонални търговски дружества

СД – образувано от две или повече лица, за извършване на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят:

солидарно – пред кредитора на общата им фирма те са еднакво задължени

неограничено – съдружниците отговарят с цялото си имущество до несъквестируемия минимум.

субсидиарно – кредитора първо трябва да изиска вземанията си от общата фирма, т.е. от СД-то, а после при невъзможност да се удовлетвори вземането му, от който и да е съдружник

ex tunk – (по отношение на миналото) – новоприет съдружник отговаря и за дълговете на СД-то, които са натрупани преди влизането му във фирмата.

СД се представлява от всеки съдружник. Данъчен статут – данък общ доход.

КД – определението е същото като за СД, но част от съдружниците са солидарно, неограничено и т.н. отговорни (командитисти), а другите отговарят до размера на уговорената вноска (комплементари). Представителен орган са само командитистите.

капиталови търговски дружества

ООД – образува се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Капиталът на ООД не може да е < от 5000 лв.  Дяловете не могат да са < от 10 лв. Сумата от дяловете трябва да е = на капитала и да е кратна на 100. Учредява се на учредтелно събрание, на което се сключва дружествен договор. Освен него за регистрацията е нужно да е назначен управител/и (те са представители на ООД; не е задължително да са съдружници), всеки съдружник да е изплатил поне 1/3 от дела си (но не < от 10 лв.) и да е внесен поне 70% от к-ла. Съдружниците трябва да полагат труд, свързан с дейността на ООД-то (за разлика от акционерите в АД-то). Данъчен статут – корпоративно подоходно облагане.

АД – дружество, чиито капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си. Може да се учреди от 1 или > ф.л или ю.л. Минимален капитал – 50000 лв.[4] Учредява се на учредително събрание, където се избира устав, органи, р-р на к-ла. Представителните власт: едностепенна – съвет на директорите, двустепенна: управителен съвет + надзорен съвет. Общото събрание на акционерите ги контролира. Данъчен статут – корпоративно подоходно облагане.[5]

2)      Първоначална емисия на акции – техника на осъществяване и специфични ограничения.

Техника: Свиква се учредително събрание, което решава ...(вж. по-горния параграф). Между другото, ЕООД се учредява с учредителен акт. Та значи, УС / съвета на директорите открива набирателна сметка в банка. Непаричните вноски се оцяняват от 3, назначени от съда по регистрация съдебни експерта.(Важи за всички търговски дружества). Срещу вноските акционерите получават временна удостоверение. Ако на учредителното събрание не е записан капитала, се дозаписва с подписка. Ако до 3 месеца след откриването на набир. сметка не е учредено АД-то, акционерите могат да си изтеглят парите. АД се вписва в Търг. регистър при: приет устав, напълно записан к-л, внесен 25% от капитала, избрано представителство. Акцията дава право на глас в ОС, на дивидент/капиталова печалба и ликвидационен дял.

Специфични ограничения: 1)Емисионната стойност на акциите не може да е по-малка от номиналната. Разликата се отнася във фонд “Резервен”. 2) Акциите са неделими = ако 1 акция е собственост на > от 1 лице, те заедно си упражняват гласа в Общото Събрание. Акцията дава право на 1 глас в ОС 3) АД не може да издава акции с различен номинал. 4) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Apropos, акциите са поименни/на приносител; налични/безналични; обикновени/привилегеровани. 5) Акциите на преносител не могат да му се предават преди да е изплатена номиналната или емисионната им стойност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG