Home Икономика Източниците на финансови средства на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Източниците на финансови средства на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Източниците на финансови средства на фирмата

Източниците на финансови средства на фирмата са два - собственият й капитал и финансовите пазари.

1.1.1. Собствен капитал на фирмата

В него се се включват:

а)        емисиите на обикновени и привилегировани акции;

б)        неразпределената печалба на фирмата.

1.1.2. Финансови пазари

Фирмите получават парични средства от финансовите пазари чрез:

а)        дългосрочни банкови заеми;

б)        краткосрочни банкови заеми;

в)        емисии на облигации;

г)        емисии на хибридни ценни книжа.

Използването на неразпределената печалба, като преобладаващ източник за финансиране на дейността на фирмата, е индикатор за доброто й финансово положение.

1.2. Формиране на източници на финансовите средства във фирмата

Финансовите средства във фирмата се формират чрез:

а)        намаляване на активите при продажбата им;

б)        увеличаване на пасивите при получаване на кредити;

в)        увеличаване на капитала при реинвестиране на печалбата и при емисии на акции.

1.3. Направления на използване на финансовите средства на фирмата

Използването на финансовите средства на фирмата е свързано с увеличение на стойността на дълготрайните и краткотрайните активи, на вземанията й, и при намаляване на пасивите и капитала.

Увеличаване на активите на фирмата

С покупката на ново оборудване, суровини, материали и други консумативи, се увеличават активите на фирмата.

Намаляване на пасивите на фирмата

С погасяване от финансовите средства на фирмата на задълженията й към кредиторите, се намаляват нейните пасиви.

Намаляване на капитала АНАЛИЗ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ФИРМАТА И НАПРАВЛЕНИЯТА НА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Анализът на обстоятелствата, свързани с набавянето на необходимите средства на фирмата и с изразходването им, дава възможност на фирмения мениджмънт да намира най-добрият начин за формиране и използване на тези ресурси.

Анализът на тези обстоятелства показва до каква степен фирмата може да разчита на собствения си капитал или на финансовите пазари.

1.1. Състав

При покриване на загубите на фирмата от собствения й капитал, той намалява.

Финансовите средства на фирмата се формират от собствените й източници - неразпределената печалба, амортизационните отчисления, продажбата на активи, паричните вноски в капитала й от съдружници и акционери и от чужди източници - различните форми на парични заеми.

Използването на финансовите средства на фирмата се свързва с увеличаване на стойността на активите.

При недостиг на финансови средства от собствени източници е необходимо да се избере във фирмата най-добрата комбинация между дълг и собствен капитал при финансиране на активите й.

Пример:

Посочете формирането на финансовите средства на фирмата и направленията на тяхното използване, според посоченото в таблицата състояние на активите и пасивите й в две последователни години.

хил. лвПърва             Втора                                   Форми-                   Използ-

година            година                                  ране                        ване

АКТИВИ

Дълготрайни активи                1300               1700

Ценни книжа                               300                 200

Материални запаси                   250                 650

Вземания                                      150                   50

Аморт. отчисления                  -250               -700

Парични средства                      120                   70

ОБЩО:                                        1870               1970

ПАСИВИ

Неразпр. печалба                       280                 410

Дългоср. заем                             470                 670

Краткоср. заеми                         500                 500

Задълж.към бюджета                270                   70

Задълж.към доставчици           140                 140

Задълж. към соц.осиг.               210                 180

ОБЩО:                                        1870               1970

Решение:

Първа             Втора                                   Форми-                   Използ-

година            година                                  ране                        ване

АКТИВИ

Дълготрайни активи                1300                1700                                         0                          400

Ценни книжа                               300                  200                                     100                                 0

Материални запаси                   250                  650                                         0                          400

Вземания                                      150                    50                                     100                              0

Аморт. отчисления                  -250                 -700                                     450                                 0

Парични средства                      120                    70                                       50                                 0

ОБЩО:                                        1870                1970                                     700         800

ПАСИВИ

Неразпр. печалба                       280                  410                                     130                                  0

Дългоср. заем                             470                  670                                     200                                0

Краткоср. заеми                         500                  500                                         0                                0

Задълж.към бюджета                270                    70                                         0                               200

Задълж.към доставчици           140                  140                                         0                                  0

Задълж. към соц.осиг.               210                  180                                          0                              30

ОБЩО:                                        1870                1970                                    1030                            1030

Въпроси:

1.   Какъв е съставът на източниците на финансови средства на фирмата?

2.   Как се създават финансовите средства на фирмата?

3.   Какви промени в активите и пасивите на фирмата настъпват при използването на финансовите й средства?

Задачи:

1. Посочете как са се формирали финансовите средства във фирмата и как са били използвани, според състоянието на активите и пасивите на фирмата в две последователни години:

хил. лвПърва             Втора           Форми-        Използ-

година            година         ране              ване

АКТИВИ

Дълготрайни активи                 2000             3000

Ценни книжа                                800               300

Материални запаси                     250             1000

Вземания                                       250             1000

Аморт. отчисления                    -250              -700

Парични средства                       200               200

ОБЩО:                                          3250             4800

ПАСИВИ

Неразпр. печалба                      1000             3000

Дългоср. заем                             1000                   0

Краткоср. заеми                           500             1500

Задълж.към бюджета                  300                 70

Задълж.към доставчици             250               140

Задълж. към соц.осиг.                200                 90

ОБЩО:                                          3250             4800

Отговор:                                                                                                                                                      хил. лв

Първа             Втора           Форми-        Използ-

година            година         ране              ване

АКТИВИ

Дълготрайни активи                 2000             3000                     0                 1000

Ценни книжа                                800               300                 500                       0

Материални запаси                     250             1000                     0                   750

Вземания                                       250             1000                     0                   750

Аморт. отчисления                  -250             -700                  450                       0

Парични средства                       200               200                     0                       0

ОБЩО:                                          3250             4800                 950                 2500

ПАСИВИ

Неразпр. печалба                      1000             3000               2000                       0

Дългоср. заем                             1000                   0                     0                 1000

Краткоср. заеми                           500             1500               1000                       0

Задълж.към бюджета                  300                 70                     0                   230

Задълж.към доставчици             250               140                     0                   110

Задълж. към соц.осиг.                200                 90                     0                   110

ОБЩО:                                          3250             4800               3950                 3950

2.   Чрез използване на дадената по-долу информация за формирането на финансовите средства на фирмата и за направленията на тяхното използване, определете как тези средства са възниквали и за какво са били изразходвани през двете последователни години.

 Първа             Втора           Форми-        Използ-

година            година         ране              ване

АКТИВИ

Дълготрайни активи                 8400                                           0                 7600

Ценни книжа                              2500                                     2000                       0

Материални запаси                   1200                                           0                 1000

Вземания                                       200                                           0                 1000

Аморт. отчисления                    -650                                       550                       0

Парични средства                       800                                           0                   500

ОБЩО:                                        12450                                     2550               10100

ПАСИВИ

Неразпр. печалба                      3000                                     2500                       0

Дългоср. заем                             3000                                     2000                       0

Краткоср. заеми                         4000                                     3000                       0

Задълж.към бюджета                1000                                           0                   900

Задълж.към доставчици           1100                                       900                       0

Задълж. към соц.осиг.                350                                         50                       0

ОБЩО:                                        12450                                   11000               11000

Отговор:                                                                                                                                                     хил. лв.

Първа             Втора           Форми-        Използ-

година            година         ране              ване

 

АКТИВИ

Дълготрайни активи                 8400           16000                     0                 7600

Ценни книжа                              2500               500               2000                       0

Материални запаси                   1200             2200                     0                 1000

Вземания                                       200             1200                     0                 1000

Аморт. отчисления                    -650            -1200                 550                       0

Парични средства                       800             1300                     0                   500

ОБЩО:                                        12450           20000               2550               10100

ПАСИВИ

Неразпр. печалба                      3000             5500               2500                       0

Дългоср. заем                             3000             5000               2000                       0

Краткоср. заеми                         4000             7000               3000                       0

Задълж.към бюджета                1000               100                     0                   900

Задълж.към доставчици           1100             2000                 900                       0

Задълж. към соц.осиг.                350               400                   50                       0

ОБЩО:                                        12450           20000             11000               11000

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG