Home Икономика Курсова задача по Финанси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Курсова задача по Финанси ПДФ Печат Е-мейл

Изходни данни по задание:

Срок на експлоатация на цеха (N) : 5 години

Годишен обем на производство: 32 850 комплекта

Цена на един комплект : 40 USD (60 BGN)

Курс на щатски долар : 1.50 лева

Променливи разходи на единица прод.: 31 лева годишно

Условно постоянни разходи : 395 650 лева годишно

Общ инвестиционен разход (K) :1 800 000 лева

Срок за амортизация : 5 години

Метод на амортизация : линеен

Данък върху печалбата : 15 %

Начин на финансиране на инвестицията : 50% банков кредит и 50% собствен капитал

Лихвен процент по кредита: 9.42%

Дивидент на акция от предходна година (D0): 20 лева

Темп на нарастване на дивидента (g): устойчив, 4%

Цена на акция (P0) : 183 лева

Решение:1.Изчисляване на цена на финансиране с дългосрочен банков кредит:

Вноските по кредита са годишни.За изчислението се прилага формула /1/.

/1/       ЦФДК = L(1-T) , където

L – фактически лихвен процент по кредита

T – данък върху печалбата

ЦФДК=  9.42(1- 0.15) = 8.007 %

2. Изчисляване на цена на финансиране с неразпределена печалба

Цената на финансиране с неразпределена печалба е равна на текущата цена на акционерния капитал. Текущата цена на акционерния капитал показва каква норма на възвращаемост изискват инвеститорите, когато закупуват обикновени акции на дружеството. Следователно за да определим цената на финансиране с неразпределената печалба ще приложим метода за изчисление на цената на финансиране с вече емитирани обикновени акции (текуща цена на акционерния капитал):

/2/      ЦФОА =

ЦФОА = +0.04 = 0.15366 (15.366%)

3. Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала, с която ще се финансира инвестиционния проект (СПЦК ще бъде използвана като норма на дисконтиране при прилагане на динамичните методи за оценка )

СПЦК се изчислява като среднопретеглена величина на ЦФДК и ЦФОА

СПЦК= 50%x8.007% +50%x15.366% = 11.687%

4. Изчисляване на сумата на настоящите стойности на разходите за амортизация на инвестиционния обект по линеен метод, метод на сумата от числата и метода на снижаващия се остатък с коефициент 2.

4.1. Линеен метод

/3/       АH =, където

AН –  амортизационна норма

-   първоначална стойност на амортизуемия актив

AС - амортизационен срок

Амортизационна квота = AН х

АH = 20%

Амортизационна квота = 360 000 лева годишно

Таблица 1

Година

1

2

3

4

5

Разходи за амортизация

360 000.00

360 000.00

360 000.00

360 000.00

360 000.00

Настояща стойност(PV)

322 330.60

288 602.89

258 404.31

231 365.63

207 156.19

Сума (PV)

1 307 859 .62

 

 

 

 

Настоящата стойност е изчислена по формула /4/

/4/     PV = Sn

4.2. Метод на сумата от числата -  за всяка година се изчислява различна норма на амортизация.Изчислението се прави,  като се събират общо оставащите години до края на амортизационния срок (в случая 15), след това последователно се разделя за всяка година оставащите години до края на амортизационния срок и така се получава за всяка година амортизационната норма. Например АН за първата година е 5/15Х100=33.33% и т.н. за всяка следваща година.

Таблица 2

Година

1

2

3

4

5

AН

33.33%

26.67%

20.00%

13.33%

6.67%

Разходи за амортизация

600 000.00

480 000.00

360 000.00

240 000.00

120 000.00

Настояща стойност(PV)

537 217.70

384 803.85

258 404.31

154 243.75

69 052.06

Сума (PV)

1 403 721.70

 

 

 

 

Настоящата стойност е изчислена по формула /4/

4.3. Метод на снижаващия се остатък с коефициент 2 – при този метод се определя амортизационна норма една и съща за всяка година, но тя се прилага към остатъчната стойност на актива. Амортизационната норма се изчислява като същата изчислена по линейния метод се умножи по коефициента (2). Следователно амортизационната норма в случая е 40%.

Таблица3

Година

1

2

3

4

5

Разходи за амортизация

720 000.00

432 000.00

259 200.00

194 400.00

194 400.00

Остатъчна стойност в края на годината

1 080 000.00

648 000.00

388 800.00

194 400.00

0.00

Настояща стойност(PV)

644 661.27

346 323.46

186 051.10

124 937.44

111 864.35

Сума

1 413 837.63

 

 

 

 

Настоящата стойност е изчислена по формула /4/

5. Изчисляване на нетните парични потоци за всяка година /първи вариант на изчисление/

Таблица 4

Година

1

2

3

4

5

Приходи

1 971 000.00

1 971 000.00

1 971 000.00

1 971 000.00

1 971 000.00

Променливи разходи

1 018 350.00

1 018 350.00

1 018 350.00

1 018 350.00

1 018 350.00

Условно постоянни разходи

395 650.00

395 650.00

395 650.00

395 650.00

395 650.00

Данъчно признати разходи за ам.

360 000.00

360 000.00

360 000.00

360 000.00

360 000.00

Резултат преди облагане

197 000.00

197 000.00

197 000.00

197 000.00

197 000.00

Данък печалба

29 550.00

29 550.00

29 550.00

29 550.00

29 550.00

Нетна Печалба

167 450.00

167 450.00

167 450.00

167 450.00

167 450.00

Нетен паричен поток

527 450.00

527 450.00

527 450.00

527 450.00

527 450.00

Приходите представляват брой изделия умножен по ед.цена за брой (60х32 850).

Променливите разходи са брой изделия умножен по разходите за 1 брой (32 850х31).

Условно постоянните разходи са посочени в условието.

Разходите за амортизация по линейният метод са посочени в Таблица 1. Резултат преди данъчно облагане е разликата между приходите и разходите (Променливи разходи, Условно постоянни разходи, Данъчно признати разходи за ам.).

Размера на данъка върху печалбата се изчислява като се умножи резултата преди облагане със данъчната ставка (15%). Получения размер на  данък печалба се изважда от резултата преди данъчно облагане и така получаваме нетната печалба.

Нетния паричен поток е равен на сумата от нетната печалба и данъчно признатите разходи за амортизация.

6. Статични методи

6.1.Метод на срока на откупуването – Метода показва за колко време инвеститора ще си възвърне инвестирания капитал в резултат на експлоатация на обекта.Нетните парични потоци са равни по големина, и в случая ще приложим опростения вариант на метода.

Изчисляваме средногодишния нетен паричен поток (), като средноаритметична величина – 527 450.00 лева.

Срок на откупуването = = =3.4126

0.4126х12=4.9512

0.9512х30=28.53

Срока на откупуване е 3 години 4 месеца и 28 дни.

Положителните страни на този метод са, че позволява да се оцени ликвидността на инвестицията,позволява да се направи сравнителен избор м/у обекти за еднакви периоди.

6.2. Метод на средногодишната норма на възвръщаемост на капитала (СГНВ)

СГНВ = = = 0.29 (29%)

Метода показва че 29% от инвестирания капитал по проекта ще се възстановява средногодишно, чрез получаване на нетни парични потоци. За да се прецени дали проекта е изгоден трябва да сравним СГНВ на нашият проект с гранична стойност получена при реализиране на други проекти със същата цел. Тъй като в случая няма информация за други проекти от този тип не може да се прави сравнение.

6.3.Метод на броя на оборотите на инвестирания капитал (БОИК)

БОИК == =1.465

Fn - нетен паричен поток да n-та година

К – инвестиционен разход

Срещу един лев, инвестиран в проекта, ще се получи 1,465 лева нетен паричен поток.

6.4.Метод на относителната печалба - Метода се основава на счетоводните принципи и съпоставя приходите и разходите. При него се избира този проект, който има най-висока относителна печалба от един лев инвестиран капитал. Подходящ е при инвестиции в реални активи (имоти), за да може да се изчисли данъчния ефект при облагането на печалбата с данъци.

I Вариант:

ОП1 = = =0.465 (46.5%)

Пп - печалба от експлоатация на инв.обект за n-та тодина

К – инвестиционен разход

I I Вариант:

ОП2===0.093 (9.3%)

- средногодишна печалба от есплоатацията на инв.обект, изчислена като средноаритметична величина.

К – инвестиционен разход

I I I Вариант:

ОП3===0.19 (19%)

П - средногодишна печалба от есплоатацията на инв.обект, изчислена като средноаритметична величина.

К – инвестиционен разход

6.5.Метод на минималната себестойност

а) Изчисляват се приведени към годишен размер инвестиционни разходи (ПР)

ПР===360 000

N – брой години на експлоатация на инвестиционния обект

К – инвестиционен разход

б) Изчислява се средногодишния размер на текущите производствени разходи (TПP), които представляват средноаритметична величина на предвидените в проекта текущи разходи за всяка година. Включват условно постоянни и променливи разходи.

ТПР = 1 414 000

в) Изчислява се средногодишния размер на общите производствени разходи

ОПР = ПР+ТПР =360 000+1 414 000 = 1 774 000

г) Разделя се средногодишния размер на общите производствени разходи на средногодишния обем на производството.

==54  лева

Търси се кои проект осугурява минимално съотношение между ОПР и СОП. В случая няма информация за други проекти от този тип не може да се прави сравнение.

6.6 Метод на сравняването на аналитичната печалба

а) Изчисляват се средногодишните приходи от продажби, като произведение от броя произведени изделия и цената за брой – 32 850х60= 1 971 000

б) Изчиславят се средногодишните разходи по призводството, който включват променливи разходи, условно-постоянни разходи, аналитични разходи за амортизация и аналитични разходи за лихви.

Променливи разходи – 32 850х31=1 018 350

Условно-постоянни разходи – 395 650

Аналитични разходи за амортизация – 1 800 000 / 5 = 360 000

Аналитични разходи за лихви – 900 000 х 9,42% = 84 780

Средногодишни разходи за производството – 1 858 780 (1 018 350+395 650+360 000+84 780)

в) Изчислява се средногодишната аналитична печалба, като разлика между средногодишните приходи от продажби и средногодишните разходи за производство.

Средногодишна ан.печалба – 112 220 (1 971 000 – 1 858 780)

7.Динамични методи

7.1.Метод на нетната настояща стойност (NPV)

При този метод се сумират настоящите стойности на нетните парични потоци и от тях се изважда сумата на настоящите стойности на инвестиционните разход. Получения резултат се сравнява с 0. Като норма на дисконтиране ще използваме изчислената по-горе среднопретеглена цена на капитала (11.689%).

/5/ NVP=-

Fn – нетен паричен поток за година n

Кn  - инвестиционен разход за година n

r – норма на дисконтиране

N – номер на последната година от инвестиционния период

Таблица 5

Година

1

2

3

4

5

Нетен паричен поток

527 450.00

527 450.00

527 450.00

527 450.00

527 450.00

PV

472 259.15

422 843.31

378 598.21

338 982.78

303 512.60

Сума PV

1916196.05

 

 

 

 

NPV= 1 916 196.05 – 1 800 000 = 116 195.05

NPV>0, следователно инвестицията е финансово ефективна.

7.2.Метод на нетната бъдеща стойност

При този метод се сумират бъдещите стойности на нетните парични потоци и от тях се изважда сумата на бъдещите стойности на инвестиционните разходи. Резултата се сравнява с 0. Прилага се формула /6/

/6/   NFV=-

Таблица6

Година

1

2

3

4

5

Нетен паричен поток

527 450.00

527 450.00

527 450.00

527 450.00

527 450.00

FV

820700.99

734825.20

657935.21

589090.76

527450.00

Сума FV на НПП

3330002.16

 

 

 

 

Инв. Разход

1 800 000

 

 

 

 

FV на инв.разход

3128074.447

 

 

 

 

 

NFV = 3 330 002.16 – 3 128 074.447 = 201 927.71

NFV>0, следователно инвестицията е финансово ефективна.

7.3.Метод на вътрешната норма на възвръщаемост на инвестирания капитал (IRR)

а) Изчисляваме отношението между инвестиционния разход и средногодишния нетен паричен поток – 1 800 000/527 450 = 3.41

б) От Таблицата с анюитетните фактори проверяваме дали има такава стойност за 5 години. Установяваме, че няма. Прилагаме метода на линейната интерполация. Най-близките стойност са 3.433 за r1= 0.14  и 3.352 за r2 = 0.15.

в) Изчисляваме NPV1 и NPV2 (нетни настоящи стойности с прилагане на r1 и r2)

NPV1= (527 450х3.433) – 1 800 000 = 10 735.85

NPV2= (527 450х3.352) – 1 800 000 = -31 987.60

г) Изчисляваме IRR по формула /7/

/7/ IRR=r1+(r2-r1

IRR = 0.14 - (0.15 - 0.14)х= 0.1425 (14.25%)

IRR>r  (14,25>11,687), следователно проекта е финансово изгоден.

7.4. Метод на модифицираната вътрешна форма на възвръщаемост на капитала (MIRR)

Прилагаме формула /8/

/8/ = от нея изразяваме MIRR

MIRR=   -1

Сумата на бъдещите стойности = 3 330 002.16 изчислена в Таблица 6.

MIRR = -1= 0.1312 (13.12%)

МIRR>r  (13,12>11,689), следователно проекта е финансово изгоден.

7.5.Метод на коефициента „приходи/разходи”

а) Изчисляваме сумата на настоящите стойности на положителните оперативни парични потоци. За положителни парични потоци приемамe приходите от продажби.

Таблица7

Година

1

2

3

4

5

Положителен оперативен паричен поток

1971000.00

1971000.00

1971000.00

1971000.00

1971000.00

PV

1764760.20

1580100.80

1414763.60

1266726.80

1134180.20

Сума PV

7160531.6

 

 

 

 

 

Настоящата стойност е изчислена по формула /4/

б) Изчисляваме сумата на настоящите стойности на отрицателните оперативни парични потоци. Отрицателните оперативни парични потоци представляват сумата на постоянните и променливите разходи.

Таблица8

Година

1

2

3

4

5

Отрицателен оперативен паричен поток

1414000.00

1414000.00

1414000.00

1414000.00

1414000.00

PV

1266043.111

1133568.005

1014954.712

908752.773

813663.4991

Сума PV

5136982.10

 

 

 

 

 

Настоящата стойност е изчислена по формула /4/

в) Прилагайки формула /9/ изчисляваме коефициента „приходи/разходи”

/9/ Коеф. П/Р =

ПППnсума на положителните оперативни парични потоци година n

ОППnсума на отрицателните оперативни парични потоци в година n

Коеф. П/Р = =1.032

Коеф. П/Р > 1, следователно проекта е ефективен.

7.6. Метод на индекса на рентабилността (PI) – индекса на рентабилността е отношението между сумата на настоящите стойности на нетните парични потоци и сумата на настоящите стойности на инвестиционните разходи. В Таблица 5 беше изчислена сумата на настоящите стойности на нетните парични потоци -1916196.05

PI==1.065

PI>1 ,следователно проекта е ефективен.

7.7.Анюитетен метод

а)  Изчислява се сумата на настоящите стойности на инвестиционните разходи – в случая инвестционният разход е еднократен в началото на проекта в размер на 1 800 000 лева

б) Изчислява се минималния средногодишен нетен паричен поток Fmin, които би осигурил получаването на на годишна доходност равна на r по формула /10/.

/10/     Fmin ===495 458.2989

AF===3.633

в) Изчислява се сумата на настоящите стойности на нетните парични потоци. Това изчисление бе направено по-горе в Таблица 5 - 1916196.05

г) Изчислява се средногодишния нетен паричен поток по формула /11/

/11/   ===527 441.79

д) Изчислява се разликата между средногодишния нетен паричен поток и минималния нетен паричен поток

- Fmin , 527 441.79 - 495 458.30 = 31 983.48

- Fmin > 0, проекта е ефективен.

7.8. Метод на срока на сконтираното откупуване

Години

0

1

2

3

4

5

ПП

-1800000

527450.00

527450.00

527450.00

527450.00

527450.00

PV

-1800000

472 259.15

422 843.31

378 598.21

338 982.78

303 512.60

Сума PV с натрупване

-1800000

-1 327 740.85

-904 897.54

-526 299.33

-187 316.55

116 196.05

(187 316.55 / 116 196.05)x12 = 7.4059 месеца

0.4059 x 30 = 12.177

Срока на откупуване е 4 години 7 месеца и 12 дни

 

WWW.POCHIVKA.ORG