Home Икономика СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА

Целта на всяка фирма е нейните собственици с минимален риск да получат максимална печалба. В теорията и практиката съществуват много и най-разнообразни начини за постигане на тази цел. Обикновено те се свеждат до намиране на подходящи източници на финансови средства, инвестиране на тези средства в активи, получаване на съответни парични приходи от продажба на продукти и услуги и реализиране на максимален финансов резултат.

Тези три стандартни подхода за постигане на посочената цел на фирмата са съдържание на нейните финанси.

Осъществяването на изброените подходи се извършва в съответствие с определени икономически принципи, отнасящи се до:

-          съотношението между различните по своя произход източници на капитала;

-          оценката на риска и изискуемата от инвеститорите възвръщаемост на капитала;

-          максимизирането на стойността на активите и капитала;

-          осъществяването на финансово планиране и провеждане на дивидентна политика във фирмата.

На тази основа финансите на фирмата могат да се характеризират като приложение на съвкупност от икономически принципи за постигане целите на нейния бизнес. Изучаването на финансите на фирмата се свежда до познаването, усвояването и прилагането на тези принципи. Прилагането им е в зависимост от конкретната икономическа и социална среда, в която функционира фирмата.

1.1. Бизнес среда

Тези от елементите на икономическата и социална среда, в която функционира фирмата, влияещи пряко върху нейните финанси, съставляват бизнес средата й. Нейните икономически и социални фактори са:

*    делът на държавната собственост и характерът на държавния монопол

Мащабите на държавната собственост в националната икономика, както наличието или отсъствието на държавен монопол, стеснява или разширява възможностите на фирмите да формират финансовите си ресурси.

*    държавното регулиране на пазара

Точните правила на пазарните отношения и законовото им регулиране минимизират бизнесриска за фирмите и създават условия за увеличаване на финансовите им резултати.

*    състоянието на капиталовия пазар

Развитостта на капиталовия пазар влияе върху активността на фирмите, като разширява възможностите им за достъп до източници на капитал и дава реална оценка на стойността им и на стойността на емитираните от тях ценни книжа.

*    макроикономическите условия и фактори

Въздействието на тези фактори е косвено, чрез създаване на общата икономическа среда, в която се развиват фирмите. Конкретните им величини са следствие от провежданата стопанска политика на държавата.

Съвкупното търсене

Стимулирането или ограничаването на инвестициите чрез провежданата стопанска политика, увеличаването или намаляването на правителственото търсене и личното потребление, влияе върху динамиката на дейността на фирмите.

Съвкупното предлагане

Чрез ограничаване или стимулиране на паричното предлагане, т.е. на кредити за реалния сектор и особено за инвестиционни цели, се предизвиква свиване или разширяване на текущата стопанска дейност на фирмите.

Инфлацията и динамиката й

Влияе върху дългосрочната финансова стратегия на фирмите, ценовата им политика и контрола върху разходите.

Валутните курсове

Влияят стимулиращо или ограничаващо върху дейността на фирмите, отразявайки съпоставката между вътрешните и международните стойности.

Лихвената политика

Влияе стимулиращо или ограничаващо върху инвестиционната политика на фирмите, отразявайки тенденциите в паричната политика на държавата, т.е.:

-          ако паричната политика е ограничителна (рестриктивна), лихвите са високи;

-          ако паричната политика е стимулираща потреблението и инвестиционната активност, лихвите са умерени и ниски.

* социалното осигуряване и защитните социални мрежи при безработица

Те влияят съществено върху намалението на финансовите резултати на фирмите, чрез задължителните вноски във фондовете за социално и здравно осигуряване и за защита при безработица.

1.2. Роля на бизнес средата

Сумарният ефект от влиянието на факторите на бизнес средата е различен във всяка фирма. Това зависи от умението на финансовите мениджъри да ги познават и от способността им да предвиждат ефектите от тяхното действие.

Изучаването и оценката на конкретната икономическа и социална среда са условия за максимизиране на печалбата и минимизиране на риска при управлението на фирмата. Иначе казано, изучаването и оценката на бизнес средата са условия за ефективност на финансите на фирмата.

Въпроси:

1.   Каква е основната характеристика на същността на финансите на фирмата?

2.   Кои са елементите на икономическата и социалната среда, влияещи пряко върху финансите на фирмата?

3.   В какво се изразява ролята на бизнес средата по отношение на финансите на фирмата?

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG