Home Икономика Акцизи. Тарифи за облагане

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Акцизи. Тарифи за облагане ПДФ Печат Е-мейл

Акцизи. Тарифи за облагане

Акцизите са косвен данък. Те се плащат за стоки, услуги и хазартни игри, обект на Закона за акцизите. Акцизите се дължат от производителите и вносителите на тези стоки и услуги и от организаторите на хазартни игри. Акцизът има двуяко значение – да ограничи масовото използване на стоки и данъчната основа да се определи по-правилно.

В групата на облагаемите с акциз стоки са включени: пиво, спиртни напитки, тютюневи изделия, алкохолосъдържащи суровини, кафе и чай (без плодов и билков), кожи и кожени облекла, изделия от благородни метали, парфюми и козметика в аерозолни опаковки, бензин, газьол, керосин, толуол, еротични и порнографски произведения и др.

Услугите, които са обект на облагане с акциз, включват входните билети за барове, вариетета, еротични и други подобни спектакли.

В обхвата на хазартните игри са включени лотарии, томболи, залагания върху резултатите от спортни състезания и други случайни събития, бинго, игрални автомати, рулетки в игрално казино за игрална маса и други игрални съоръжения в казино.

Производителите и вносителите на акцизни стоки и услуги и организаторите на хазартни игри се регистрират в данъчната администрация в 14-дневен срок от започване на съответната дейност чрез подаване на специално заявление. Данъчната администрация предоставя удостоверение на регистрираните по Закона за акцизите лица. Когато регистрираното лице спре дейността, за която е регистрирано по този закон, данъчната служба прекратява регистрацията след извършване на данъчна ревизия.

Начисляване и внасяне на акцизите

Производителите на акцизни стоки начисляват акцизите при издаване на фактурите за продажби или към датата, на която най-късно е следвало да се издаде фактура.

Акцизът се заплаща и преди продажбата на акцизни стоки, когато те са от внос или когато за подобни стоки се ползват бандероли. В тези случаи акцизът се заплаща на митническите, съответно на данъчните органи. Възможно е при закупуването на бандероли сумата на акциза да бъде осигурена с банкова гаранция за срок от 60 дни и той се заплаща при продажба на стоките, ако тя е станала преди изтичането на този срок.

При производство на акцизни стоки на ишлеме /със суровини и материали на клиенти/ акцизът се начислява от производителя.

Акциз се начислява и когато производител или вносител на акцизни стоки ги използва за представителни мероприятия, реклама, заплащане в натура или безвъзмездно.

Организаторите на хазартни игри за игрални автомати, рулетка за игрално казино и други плащат акциза на тримесечни вноски при закупуване на  бандеролните знаци. Копие от платежните  документи се изпращат на данъчната служба по местонахождение на игралната зала или казино и до контролния орган по хазарта.

Преди закупуването на бандеролите или бандеролните знаци /стикерите/ регистрираните лица изготвят справка-декларация за заявки при тяхното закупуване.

Платеният акциз може да бъде възстановен при: износ на стоки; износ на спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива и от търговски обекти, лицензирани за валутна търговия; сделки с нестабилизирани виноматериали в страната между лицензирани производители на вина; сделки с течни горива.

Когато производителя на акцизни стоки прави износ, той не начислява и не внася акциз за тези стоки. Износителят на акцизни стоки има право на възстановяване от бюджета на платения от него акциз. За целта в данъчната служба по място на регистрация се представя справка-декларация, към която се прилагат фактурите за закупените акцизни стоки по цени на включения в тях акциз и заверен от митницата Единен административен документ (митническа декларация).

На регистрираните производители на спиртни напитки и алкохолосъдържащи суровини и на лекарствени форми и субстанции, както и на производителите на хранителни стоки се възстановява платеният акциз за използваните суровини. Тези лица изготвят справки-декларации, към които се прилагат фактурите за закупени алкохолосъдържащи суровини с платен акциз или Единните административни документи (митнически декларации при внос на такива суровини, разходната норма за вложения спирт в единица изделие).

Производителите на лекарства представят и разрешение от Министерство на здравеопазването, а за хранителни стоки – и санитарно разрешително от ХЕИ. Възстановяването на акциза може да става при наличие на разрешение за използване средства за измерване на маса, обем, захарно и алкохолно съдържание на постъпилите грозде, плодове, суровини и материали на наличните и продадените количества алкохолосъдържащи суровини, спирт, ракии, дестилати и спиртни напитки.

Платеният акциз за изразходвани течни горива се възстановява след подаване на справка-декларация от:

- производители на етилен – когато е използван нискооктанов бензин;

- въздухоплавателните предприятия, международните летища и лицензираните корабни снабдители при зареждане на въздухоплавателни средства с авиационен бензин и керосин, както и плавателни съдове с дизелово гориво за корабни двигатели – когато се извършват международни пътувания, вътрешен въздушен пътнически транспорт и агро-услуги от селскостопанската авиация.

Отчитане на акцизите

Размерът на акциза се определя за:

1. Пивото и спиртните напитки – като абсолютна сума в левове за литър.

2. Алкохолосъдържащи суровини – като абсолютна сума в левове за всеки алкохолен градус.

3. Цигари със или без филтър – като абсолютна сума в левове за един къс цигара, към която се прибавя процент от продажната цена на производителя или вносителя.

4. Тютюн за цигари, лула, дъвчене и смъркане – като абсолютна сума в левове за 100 грама тютюн, към която се прибавя процент от продажната цена на производителя или вносителя.

5. Пури и пурети – като абсолютна сума за един брой пури или пурети, към която се прибавя процент от продажната цена на производителя или вносителя.

6. Бензин, керосин, газьол и толуол – като абсолютна сума в левове за 1 тон.

7. Хазартни игрални автомати, рулетка и др. хазартни съоръжения в игрално казино – като абсолютна сума в левове за тримесечие на всеки игрален автомат, игрална маса и друго игрално съоръжение.

8. Във всички останали случаи акцизът се определя:

- за стоки от местно производство – като процент върху продажната цена на производителя, когато тя не е по-ниска от пазарната, или върху пазарната цена, когато сделката е между свързани лица;

- при внос на стоки – като процент върху определената в левове митническа стойност, включително дължимите митнически сборове.

Сумите на акцизите се посочват във фактурите за продажби, но те не се включват в приходите от продажбите.

Акцизи се начисляват и при случаите на използвани акцизни материали, продукция или стоки за представителни мероприятия, реклама, заплащане в натура или предоставени безвъзмездно. Изготвят се справки за полагащия се актив. Едновременно с отписването на материалите активи начисленият актив се записва като разход за предприятието.

Начисленият акциз на произведена продукция на ишлеме е за сметка на вложителя на поръчката. 

ТАРИФА НА АКЦИЗИТЕ

І. Стоки                                                                                                               Акциз:

1. Пиво                                                                                                1,05 лв на хектолитър за

градус плато

2. Вина                                                                                                0 лв за 1 литър

3. Спиртни продукти                                                                                       0,05 лв за алкохолен градус

4. Тютюневи изделия

- Цигари с филтър                                                                                            0,002 лв за 1 къс + 40 % от

продажната цена

- цигари без филтър                                                                                        0,001 лв за 1 къс + 15 % от

продажната цена

- тютюн за цигари, лула,

дъвчене и смъркане                                                                     4,5 лв за 100 грама + 10 %

от продажната цена

- Пури                                                                                                                 1 лв за 1 брой + 10 % от

продажната цена

- Пурети                                                                                                             0,20 лв.за 1 бр. + 10 % от

продажната цена

5. Алкохолосъдържащи

суровини                                                                                                       0,02 лв за 1 алкохолен градус

6. Кафе:

- кафе печено – всички видове                                                     1,3 лв за 1 кг

- кафе сурово – всички видове                                                     1 лв за 1 кг

- екстракти от кафе                                                                                          3,5 лв за 1 кг

- прахообразни смеси със съдържание

на екстракт от кафе на 10 %                                                         1,3 лв за 1 кг

- чай (без билков и плодов)                                                                           40 %

7. Пътнически автомобили, товаропътнически

и състезателни автомобили за не-повече от 9

човека, включително водача с мощност на

двигателя:

- над 120 кW по системата DIN до 150 кW                  35 лв за 1 кW

- над 150 кW                                                                                                      60 лв за 1 кW

- над 126 кW по системата SAE до 157,5 кW                              33,33 лв за 1 кW

- над 157,5 кW                                                                                    57,14 лв за 1 кW

Преизчисляването на мощността на двигателите

на автомобилите от кW в конски сили се извършва

при съотношение 1 кW, равен на                                                1,36 конски сили

8. Бензин за двигатели:

- Авиационни бензини                                                                   325 лв за тон

Автомобилни бензини:

- безоловни с октаново число по-малко от 98                           400 лв за тон

- с октаново число 98 или повече                                                 600 лв за тон

Оловосъдържащи:

- с октаново число, по-малко от 98                                                              400 лв за тон

- с октаново число 98 или повече                                                 650 лв за тон

Специални бензини                                                                                         300 лв за тон

Средни масла, включително керосина

за реактивни двигатели и осветителен

керосин                                                                                                              325 лв за тон

Тежки масла, предназначени за преработка,

тежки горива и котелни горива                                                    25 лв за тон

Газьоли – всички видове                                                                210 лв за тон

Толуол                                                                                                435 лв за тон

Нефтен газ и други газообразни

въглеводороди                                                                                  120 лв за тон

ІІ. Услуги

Хазартни игрални автомати, игрални маси

и други съоръжения за хазартни игри в казино                        15 %

ІІІ. Хазартни игри

Хазартен игрален автомат или за едно

съоръжение за осъществяване на залагания

върху резултати от надбягвания с коне или

кучета                                                                                                 300 лв (на 3-месечие)

Рулетка в игрално казино за игрална маса                                18000 лв(на 3-месечие)

Др.игрални съоръжения в казино                                                3000 лв (на 3-месечие)

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG