Home Икономика Разпределение и преразпределение на националния доход

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разпределение и преразпределение на националния доход ПДФ Печат Е-мейл

Разпределение и преразпределение на националния доход.(НД)

1.Разпределение и преразпределение на НД.

-Разпределение ч/з цените-има за основа отклонението им от стойността.Ч/з по високите цени се осъществява преразпределение на НД в полза на производителите,а ч/з по-ниските -в полза на потребителите.

-Разпределение на НД ч/з услугите от комунален и битов характер,козметични и бръснарски услуги,спортни състезания,кино и театър.Ч/з него част от НД намиращ се в ръцете на икономическите агенти,които ползват услугите се изземва в полза на учрежденията,които организират тези услуги.

-Разпределение ч/з кредита-намира израз в мобилизирането на всички временно свободни парични средства в националното стопанство.В основата на това мобилизиране стои лихвата.При него част от дохода на кредитополучателя се разпределя в полза на кредитора.

-Държавното финансово разпределение на НД има големи мащаби и измерения.Ч/з него НД се разпределя и преразпределя м/у държавата,отраслите ба националното стопанство,непроизводствената сфера и домакинствата.

2.Национално богатство и чужд НД.Националното богатство представлява съвкупност от всички духовни,стоково-материални и природни ценности,създадени и придобити в една страна за продължителен период.Обикновено нац.богатство вкл.произведенията на изкуството,които са собственост на домакинствата и обществото,благородните метали,накити,жилищата и поземления фонд.

Използването на нац.богатство,свързано с покриването на държавните разходи,е признак за сериозно разстройство на държавните финанси.

Източник на приходи за държ.финансова система могат да бъдат чуждия НД и чуждото нац.богатство.Тяхното прехвърляне през граница може да стане по 2 начина-доброволно и принудително.

В мирно време чужд НД се осъществява главно по линия на държавните заеми.Страните,които прибягват до външни заеми,на практика изпадат в тежка зависимост,поради високите лихви и неизгодните срокове,при които са получили заема.

3.Методи и форми за акумулиране на държ.приходи.

*Източници на приходи могат да бъдат-НД,общия национален продукт и националното богатство.

*Методите за набиране на приходи са инструментът,ч/з който паричните ресурси се вземат от източниците и се предоставят на държавния бюджет.Методите характеризират начина,по който изразената в пари част от националния доход се изземва в бюджета на правителството.Роля на такива методи изпълняват данъкът неданъчните начини за събиране на приходи и кредитът.

*Формите за събиране на приходи са отделни съставки,елементи на използвания метод за събиране на приходи.

Данъчния метод има следните форми:данък в/у печалбата;данък в/у оборота;в/у общия доход.

При съвременните условия държавата може да акумулира приходи ч/з 3 метода-данъчен,кредитен и емисия на пари.По-голямо значение имат данъчния и кредитния методи.Емисията на пари намира израз в пускането в обръщение на несъответстващо на потребностите на националното стопанство количество пари,с което се покриват държавните разходи.

4.Данъкоподобни приходни форми.

Главен представител на данъкоподобните приходни форми са таксите.Таксата е парично плащане в полза на централните и местните бюджети,в основата на което лежи извършването на дадена услуга или операция от страна на държавните учреждения.Плащането на таксите е резултат от взаимоотношенията м/у физическите лица и държавните институции.

В основата на плащането на таксите лежат различни мотиви:

-Действието на държавните органи предизвикано от гражданите по повод искането на дадена услуга.

-Целесъобразността от събирането на средства за издръжка на институциите,занимаващи се с извършването на административни и други услуги.

-Осигуряване на определен размер приходи на финансовата система.

За разлика от данъците таксите имат в определена степен възмезден и доброволен характер защото:

-основанието за плащане на таксата е намерението на дадено лице да се възползва от определена услуга.

-искането на услугата става по волята и желанието на гражданина и плащането на таксата по този повод има доброволен характер.

-финансовото състояние на платеца не се взима предвид при плащане на таксите.

Във всяка страна броят на използваните такси се предопределя от мащабите на развитието на държавните услуги.За изучаването им има значение класифицирането им по определени белези и признаци.Като критерии в това отношение могат да бъдат използвани:

1-Финансовото положение на платците:

-прости-величината ин се определя от финансовото положение и интереса на искателите на услугата.

-пропорционални такси-при тях плащането зависи от изгодата на платеца.

2-Бюджетно звено е основание за разграничаване на таксите на централни и местни.

3-Потребността от регулиране използването на административните и правните услуги.В това отношение освен фискални,събирането на таксите преследва и определени ограничителни цели.По този начин се смята,че използването на услугите на учрежденията става само когато е необходимо.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG