Home Икономика ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛНИ АКТИВИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛНИ АКТИВИ ПДФ Печат Е-мейл

ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛНИ АКТИВИ – ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

1. Инвестиционен проект

Всяка инвестиция в реални активи изисква да се разработи инвестиционен проект. Той съдържа три раздела:

Първи раздел - анотация. Съдържа обща характеристика на инвестицията, цел, очаквани ефекти, източници за финансиране.

Втори раздел - подробна информация за определяне на очакваните ефекти:

- инвестиционни разходи;

- експлоатационен срок;

- обем на производството;

- ресурсно осигуряване;

- пласментно осигуряване;

- регионално разположение;

- финансиране;

- печалби.

Трети раздел - оценка на ефективността, включително оценка на финансовата ефективност и на инвестиционния риск.

Разработването на инвестиционния проект е началната фаза на капиталовото бюджетиране.

Капиталовото бюджетиране е процесът на разработване, оценяване, осъществяване и последващ анализ на инвестиционните проекти. Целта на капиталовото бюджетиране е да се оптимизира инвестиционния избор и инвестиционната политика на търговското дружество. Инвестиционните решения се вземат въз основа на анализа на тяхното влияние върху бъдещото развитие на дружеството, върху неговата стойност и финансовото му състояние.

Инвестиционният анализ започва с определяне и остойностяване на паричните потоци в инвестиционния проект. Паричните потоци се разделят на три групи: инвестиционни парични потоци, оперативни парични потоци и крайни парични потоци.

2. Инвестиционни парични потоци

Инвестиционните парични потоци са паричните потоци които възникват по повод на придобиването и създаването на инвестиционните обекти. Видове:

- Действителни инвестиционни парични потоци. Това са паричните потоци по придобиването или създаването на инвестиционните обекти, при които действително се извършват плащания. Тук се включва и паричния поток за първоначалния нетен оборотен капитал. Тези парични потоци  са отрицателни. На практика са обвързани с потоците на финансирането на инвестицията.

- Парични потоци от ползване на инвестиционни данъчни преференции, ако в данъчното законодателство се предвижда да се ползват такива данъчни преференции. Те са положителни, тъй като представляват икономия на данък върху печалбата на дружеството инвеститор. Ползват се само в случай, че дружеството ще има печалба за данъчно облагане в периода на инвестирането.

- Условни / аналитични / инвестиционни парични потоци, възникващи при използване на активи, които са собственост на дружеството от предходни инвестиции, или ако се налага при осъществяването на проекта да бъдат ликвидирани съществуващи активи.

Оценяването на инвестиционните парични потоци се извършва по начин, който отчита специфичните им особености. Прилага се метод за оценяване - по пазарни цени, по себестойност, по метода на алтернативните разходи.

Инвестиционните разходи се подлагат на оптимизация чрез прилагане на специфични методи и подходи[1]. Първият метод е метода на анализ на отношенията на субординация между дейностите, които трябва да бъдат  реализирани  при осъществяването на инвестицията. В резултат на прилагането на този метод се определя критичния път на инвестицията. Съставят се мрежови графики за анализ на критичния път.

Вторият метод за оптимизация на инвестиционните разходи се състои в прилагането на диаграмите на Гант. Разкриват се възможностите за изместване на некритичните дейности във времето с цел оптимизация на инвестиционните парични потоци. Диаграмите на Гант разкриват възможности за оптимизиране на инвестиционните решения и по време на изпълнение на инвестицията.

Трети специфичен метод за оптимизация на инвестиционните разходи е метода на съкращаване на срока на инвестиционните дейности. Съкращаването на срока се постига чрез прилагане на последователни процедури в рамките на поставените от инвеститора ограничения.

След като се определят и остойностят инвестиционните парични потоци, се изчисляват инвестиционните разходи.

Инвестиционен разход - сумата на инвестиционните парични потоци за определена година /може да бъде еднократен или за няколко години/.

3. Оперативни парични потоци

Оперативните парични потоци са паричните потоци, протичащи по повод на ескплоатацията на инвестиционните обекти през предвидения експлоатационен срок.

Принципи на определяне:

Първи принцип - оперативните парични потоци се определят на база на прогнозните приходи и разходи, но се вземат предвид само тези, при които има движение на парични потоци от и към дружеството- инвеститор. Пренебрегва се съществуването на разлика между момента на възникване на прихода и разхода и момента на протичане на съответстващия паричен поток.

Втори принцип - остойностяват се съпътстващите положителни и отрицателни ефекти от реализацията на инвестиционния проект върху резултатите от вече осъществени в миналото инвестиции. Съпътстващите ефекти се включват като положителни или отрицателни оперативни парични потоци по новия проект.

Трети принцип - ако предстоящата инвестиция има като резултат само промяна на оперативните парични потоци от вече направени в миналото инвестиции, тогава нетния паричен поток от новата инвестиция се изчислява като разлика между нетния паричен поток след инвестицията и нетния паричен поток без инвестицията.

Четвърти принцип - положителният финансов резултат от експлоатацията се анализира като условна облагаема печалба, върху която се изчислява условен данък върху печалбата /корпоративен данък/ и се получава условна нетна печалба. В случай, че се очаква отрицателен финансов резултат за дадена година от експлоатационния срок, се изчислява положителен паричен поток от икономията на данък върху печалбата /корпоративен данък/ на дружеството инвеститор.

След като се определят и остойностят оперативните парични потоци, се изчисляват нетните парични потоци по проекта.

Нетни парични потоци от експлоатацията - сума на оперативните парични потоци за всяка година поотделно. При тяхното изчисляване се прилагат два основни варианта.

Първи вариант - без отчитане на паричните потоци по привличане на капитал от външни източници за финансирането на инвестицията. Изчисленията по този вариант се правят по следния начин:

1. Приходи от продажби

2. Променливи разходи

3. Условно-постоянни разходи без разходи за амортизации.

4. Данъчно признати разходи за амортизации[2]

5. Финансов резултат преди данъчно облагане /условна облагаема печалба или загуба/ /р.1-р.2-р.3-р.4/.

6. Данък върху печалбата /корпоративен данък/ / данъчен размер на корпоративния данък, умножен по условната облагаема печалба/При загуба - 0

7. Нетна печалба или загуба /р.5-р.6./

8. Нетен паричен поток /р.7 + р.4/

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

Инвестиционен проект предвижда да бъде закупена машина с цена на придобиване 20 000 лв. Експлоатационният срок на машината по проекта е 5 години. Очаква се, че в  процеса на експлоатация ще се произвеждат 10 000 бр. изделия годишно. На база на направените маркетингови проучвания се предвижда, че продажната цена за първата година ще бъде 3 лв. за едно изделие. Променливите разходи за производството на едно изделие през първата година ще бъдат 1,50 лв. Условно-постоянните разходи /без амортизациите/ за първата година ще бъдат 5 000 лв. Амортизацията на машината ще бъде по линейния метод за срок 5 години. Да приемем, че размерът на корпоративния данък е 15%.

Предвижда се, че инфлацията ще бъде 3% годишно и че продажната цена, променливите разходи и условно- постоянните разходи ще растат с темпа на инфлацията.

P1 = 3,00 лв.          V1 = 1,50 лв.           F1 = 5 000,00  лв.

P2 = 3,09 лв.    V2 = 1,55 лв.            F2 = 5 150,00  лв.

P3 = 3,18 лв.    V3 = 1,59 лв.            F3 = 5 304,50  лв.

P4 = 3,28 лв.    V4 = 1,64 лв.            F4 = 5 463,64  лв.

P5 = 3,38 лв.    V5 = 1,69 лв.            F5 = 5 627,54  лв.

Прилагайки първия начин на изчисляване на нетните парични потоци се получават следните стойности:

Нетен паричен поток за първата година     9 100,00 лв.

Нетен паричен поток за втората година      9 312,50 лв.

Нетен паричен поток за третата година       9 606,17 лв.

Нетен паричен поток за четвъртата година 9 895,91 лв.

Нетен паричен поток за петата година      10 181,59 лв.

Втори вариант на изчисляване на нетните парични потоци - с отчитане на паричните потоци по привличане на капитал от външни източници за финансирането на инвестицията.

1. Приходи от продажби

2. Променливи разходи

3. Условно-постоянни разходи без разходи за амортизации.

4. Данъчно признати разходи за амортизации

5. Данъчно признати финансови разходи за лихви по кредитите.[3]

6. Финансов резултат преди данъчно облагане /условна облагаема печалба или загуба/ /р.1-р.2-р.3-р.4-р.5/.

7. Данък върху печалбата /корпоративен данък/ / данъчен размер на корпоративния данък, умножен по условната облагаема печалба/При загуба - 0

8.  Нетна печалба или загуба /р.6-р.7./

9. Фактически финансови разходи за лихви по кредитите.

10. Плащания за погашения по главниците на кредитите.

11. Нетен паричен поток /р.8+р.4+р.5 -р.9-р.10./

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

Да приемем, че по проекта е предвидено, че търговското дружество ще ползва кредит за финансиране на инвестицията в размер на 10 000 лв. Срокът на кредита е пет години. Лихвеният процент по кредита е 9,41%. За опростяване на изчисленията ще приемем, че кредитът ще бъде погасен в края на срока с еднократно изплащане на 10 000 лв.

Паричните потоци по кредита са:

В началото на инвестиционния период   10 000 лв.

Лихва за първата година                            -  941 лв.

Лихва за втората година                            -  941 лв.

Лихва за третата година                             -  941 лв.

Лихва за четвъртата година                       -  941 лв.

Лихва и погашение за петата година     -  10 941 лв.

Прилагайки втория вариант на изчисляване на нетните парични потоци, получаваме следните стойности:

Нетен паричен поток за първата година     8 300,15 лв.

Нетен паричен поток за втората година      8 512,65 лв.

Нетен паричен поток за третата година       8 806,33 лв.

Нетен паричен поток за четвъртата година 9 096,06 лв.

Нетен паричен поток за петата година        -  618,26 лв.

4. Крайни /терминални/ парични потоци

Крайните /терминални/ парични потоци  са паричните потоци, които протичат по повод на прекратяването на експлоатацията и приключването на проекта. Варианти на изчисляване:

Първи вариант - по ликвидационна стойност на активите в края на експлоатационния срок;

Този вариант се прилага тогава, когато се приема, че инвестиционният обект ще се използва само в рамките на определения експлоатационен срок и след това ще се ликвидира. Много често това допускане е с аналитично предназначение, т.е. за целите на инвестиционната оценка.

Втори вариант- приема се, че крайните парични потоци са нулеви;

Този вариант се прилага тогава, когато са спазени едновременно следните три условия:

- първо условие - експлоатационният срок по проекта съвпада с нормалния  срок на използване на дълготрайните активи. Тогава може да се приеме, че стойността на тези активи в края на експлоатационния срок е нула.

- второ условие - в състава на инвестиционните разходи не са включени неамортизуемите дълготрайни активи. Тогава тяхната стойност няма да бъде включена и в крайните парични потоци.

- трето условие - в състава на инвестиционните разходи не е включена стойността на първоначалния нетен оборотен капитал. Тогава стойността на нетния оборотен капитал няма да бъде включена и в крайните парични потоци.

Трети вариант - приема се, че инвестиционните обекти ще осигурят за неограничен срок получаването на същите нетни парични потоци от експлоатацията, както нетния паричен поток за последната година от експлоатационния срок;

В този случай крайният паричен поток се изчислява като сума на дисконтираните нетни парични потоци, които ще се получават след изтичането на предвидения по проекта експлоатационен срок.

Четвърти вариант - приема се, че инвестиционните обекти ще се продадат в съвкупност като действащо предприятие.

В този случай се прилагат специфични методи за оценка на действащо предприятие.

В тази глава се запознахме с принципите при определяне и остойностяване на паричните потоци при инвестициите в реални активи. Разгледахме особеностите на определянето и оптимизирането на инвестиционните разходи; принципите и вариантите на изчисляване на нетните парични потоци от експлоатацията; вариантите на определяне на крайните парични потоци. Коректното оценяване на паричните потоци в инвестиционния проект е предпоставка за правилното оценяване на ефективността и за оптимизация на инвестиционния избор.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG