Home Икономика Отчитане финансирането и кредитирането на ВТД

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане финансирането и кредитирането на ВТД ПДФ Печат Е-мейл

Износът представлява продажба на стоки и услуги в чужбина. Показател за състоянието на националното стопанство за страната износител е обемът на продадените стоки и извършените услуги в чужбина. Чрез изнасянето на стоки и услуги в други страни националната икономика учства в международното разделение на труда. Оценката за икономиката на една страна е много  по-добра, когато обемът на износа на стоки или извършени, така страната е по-конкурентноспособна, авторитетна на световния пазар. Основен фактор за ръста на една национална икономика е износа, който е осъществен. Той създава условиа за увеличаване производството в дадената страна. Основният източник на приходи в платежния баланс на дадена страна са именно постъпления от продажби на стоки и услуги в чужбина.

В счетоводството износът се разглежда като процес, същоящ се от множество малки конкретни операции. Ако целият този процес се управлява ефективно се създава голям обем отчетна информация. Износът  на стоки и услуги зад граница се съпътства от информационен процес, в който счетоводството е системата, която систематизира и обработва тази информация. Конкретни обекти на отчетния процес могат да бъдат: стоки, приходи, разходи, задължения към бюджета, вземания, курсови разлики, парични средства и др.

Информационната характеристика на процеса по износа на стоки и услуги за чужбина изисква наред както синтетично счетоводство отчитане, така и аналитично счетоводно отчитане. Организацията и изпълнението на аналитичното счетоводно отчитане се извърщва изцяло от главния счетоводител на предприятието, което осъществяващо износа на стоки и услуги. Така се детайлизират отчетните обекти. 

  1. I. Организация на сделките по операциите по износ

При счетоводната характеристика на конкретните отчетни обекти, свързани с износа на стоки и услуги зад граница се използват синтетични сметки само от Националния сметкоплан. Те могат да бъдат активни и пасивни. За отразяване на отделните стопански операции по износа на стоки и услуги следва да се съставят счетоводни статии. В зависимост от самата стопанска операция те биха могли да бъдат прости (с едно записване в Дт и едно записване д Кт) или сложни (едно записване в Дт и няколко записвания в Кт или няколко записвания по Дт и едно запосване по Кт).

Начини за осъществяване на международна търговия

Днес в международна икономика износа би могъл да се осъществи по два начина: пряк и непряк.

µ  При прекия начин за осъществяване на международна търговия, производителят на стоки и извършителят на услуги сами осъществяват износа, свързват се директно с прекия потребител в чужбина, без да се използват услугите на междинни посредници .

µ  При непрекия начин за осъществяване на международна търговия, сделките по износът на стоки или осъществяване на услуги зад граница се извършват с помощта на едно или няколко междинни звена, които са в ролята на посредници. Те биха могли да работят от свое име и за своя сметка или от свое име, но за сметка на производителя. 

  1. II. Документи и документооборот на сделките по операциите по износ

Всяка стопанска операция се извършва на база счетоводни, митнически и др. документи. За това тя трябва непременно да бъде документирана и на основание на първичен счетоводен документ се съставя съответно проста или сложна счетоводна статия.

При счетоводното отчитане на операциите по износа, осъществяван пряко от производителя производителя произвежда стоката; извърщва всички действия, свързани с реализацията й в чужбина – сключва договор за продажба с купувача, транспортира стоката, получава сумата в брой, по сметка и др.

Възниква първична стопанска операция за реализация на износ. Това е операцията по изпращане на стоката в чужбина. Документира се с фактура (данъчна или опростена), изготвена от българския контрагент (производителя на стоката или извършителя на услугата). Той се явява производител и износител на продукцията едновременно. 

  1. III. Счетоводно отчитане на сделките по операциите по износ

Съставя се универсална счетоводна статия за отразяване на Вземане от чужбина по реализираната износна операция е:

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Тази счетоводна статия се съставя както в чуждестранната валута, в която ще се измерват разчетните взаимоотношения и в левовата й равностойност, на база централния курс нс БНБ за деня на съставянето на търговската фактура.

Ако износа на произведената продукция да е осъществен за сметка на фирмен кредит, при което за отчитането на вземането от чужбина вместо сметка  411 Клиенти ще се използва сметка 413 Клиенти по търговски кредит:

Дт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

Кт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Реализиране на разплащателната операция. По разплащателната сметка на производителя се получава сума в чуждестранна валута. На основание на екземпляр от инкасиррано нареждане за получената от чужбина авансово сума, ще се състави счетоводната статия:

Дт с/ка 504 Разпл. с/ка във валута

Кт с/ка 412 Клиенти по аванси

След като бъде експедирана продукцията за чужбина се записва:

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

При положителна разлика в използваните централни курсове на БНБ:

Дт с/кс 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Кт с/ка 724 Приходи от валутни операции

При отрицателна разлика в използваните централни курсове на БНБ:

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси

Дт с/ка 624 Разходи по валутни операции

Кт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

При осъществяване на износ за сметка на аванс е възможно да е налице разлика между сумата на аванса и сумата на сделката.

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка 504 Разпл. с/ка във валута

 

 

При по-голяма сума на сделката:

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси /сумата по аванса/

Дт с/ка 411 Клиенти /сума на новото вземане/

Кт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Втората стопанска операция при отчитане на износ, осъществен пряко от производител е за изписване на продадената продукция:

Дт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Кт с/ка 303 Продукция

Когато в договора за покупко-продажба е предвидено разходите по износа, извършвани и плащания на територията на износителя, да са за с/ка на вносителя, то в момента на плащането им ще се състава счетоводната статия:

Дт с/ка 411 Клиенти по аванси

Кт с/ка 501 Каса в лв

Кт с/ка 502 Каса във валута

Кт с/ка 503 Разпл. с/ка в лв

Кт с/ка 504 Разпл. с/ка във валута

Кт с/ка Доставчици

Обикновена практика в международната търговия е разходите по износа да се поемат от износителя, а тези по вноса – от вносителя.

Дт с/ка 602 Разходи по външни услуги

Кт с/ка 501 Каса в лв

Кт с/ка 502 Каса във валута

Кт с/ка 503 Разпл. с/ка в лв

Кт с/ка 504 Разпл. с/ка във валута

Кт с/ка Доставчици

 

След първичното счетоводно обхващане на разходите по износа, същите следва да се трансформират в разходи за дейността. Към група 61 Разходи за дейността е предвидена с/ка 615 Разходи за продажба на продукция, използвана за отчитане на направените разходи по износа които са за с/ка на производителя-износител.

Дт с/ка 615 Разходи за продажба на продукция

Кт с/ка 602 Разходи за външни услуги

Аналитичното отчитане на с/ка 615 трябва да бъде в синхрон с анали-тичното отчитане по с/ка 701.

Дт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Кт с/ка 615 Разходи за продажба на продукция

Разплащането между контрагенти от различни страни обикновено се извършва по безкасов начин, като конкретната форма на плащане се договаря между износителя и вносителя при сключване на договора за сделката/по Разплащатлна сметка във валута/:

Дт с/ка 504 Разпл. с/ка във валута

Кт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

Тази счетоводна статия се съставя в чуждестранна валута и в лева.

Възможни са положителни курсови разлики от момента на осъществяване на операцията. Ако курсът е по-нисък се съставя следната статия:

Дт с/ка 504 Разпл. с/ка във валута

Кт с/ка 724 Приходи от валутни операции

При отрицателни разлики между двата курса. Ако курсът е по-висок се съставя следната статия:

Дт с/ка 624 Разходи по валутни операции

Кт с/ка с/ка 504 Разпл. с/ка във валута

Положителен финансов резултат от осъществената външнотърговска сделка по износа на продукция от нейния производител ще се получи от съпоставянето на дебитния с кредитния оборот по с/ка 701 Приходи от продажби на продукция.

Дт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Кт с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година

Отрицателен финансов резултат от осъществената външнотърговска сделка

Дт с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година

Кт с/ка 701 Приходи от продажби на продукция

Приложение 1. Отчетният процес по прекия износ на продукция от нейния производител се представя чрез следната схема:

Отчетен процес при износ от производител /пряк износ/:Дт с/ка 303 Кт

Дт с/ка 602  Кт

1. Налична продукция, произведена от износи-тел

5. Трансформиране на разходите

Дт с/ка 701  Кт

Дт с/ка 615  Кт

2. Експедиране на продукцията за чужбина

6. Покриване на разходите за сметка на Приходите от продаж-бата

Дт с/ка 411  Кт

3. Изписване на прода-дена продук-ция

7. Разплаща-телна опера-ция

Дт с/ка 504  Кт

4. Извършени разходи по продажбата

 


 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG